Sponset
Beskyttelse mot oversvømmelser og forurensning
Dagens avløpssystem er i stor grad tilpasset gårsdagens bebyggelse og klima. Med utbygging og fortetting erstattes grøntområder, som sikrer naturlig infiltrasjon og fordrøyning av regnvann, med tette flater som bygninger og asfalt. Overvannet ledes da raskt langs bakken og ned i avløpssystemet gjennom rister og sluk. Samtidig opplever vi endringer i klima med mer intens … Continued
Sponset
Alt på ett sted: – Entur samler Norges kollektivtilbud
Kollektivtilbudet står sterkt og sentralt i Norge. Tilbudet er skreddersydd lokal geografi og demografi, men kollektivbehovet er i rask endring. Vi ønsker oss muligheten til å reise grønnere på fritiden, mens vi kanskje vil reise mindre til og fra jobb. For å møte disse nye behovene, og for å få flere til å velge kollektive … Continued
Sponset
Verdensledende på digital sikkerhet
Norge er et av de mest digitaliserte landene i verden. Jo større digital aktivitet vi har, jo større er risikoen for å bli angrepet. Heldigvis ligger vi også langt fremme når det gjelder digital sikkerhet. Likevel trenger vi mer trening og mer forskning, da trusselbildet hele tiden er i endring. – Trusselen øker hver dag. … Continued
Sponset
Gir oversikt over jordskjelv-sårbarhet
Våren 2020 lanserte NORSAR sitt digitale jordskjelvsoneringskart, som gjør at kommuner og utbyggere kan spare milliarder på utbyggingsprosjekter. Kartet sier nemlig mye om hvor sårbare enkeltlokasjoner er for seismiske rystelser. Lillestrøm er blant kommunene som har sett nytteverdien. Den norske filmen Skjelvet satte nok en støkk i noen hver, men slike hendelser er svært sjeldne. Det siste … Continued
Kritisk infrastruktur
Støre må sikre kritisk infrastruktur i en endret klimahverdag
Denne høsten fikk Norge en ny regjering. De esler tømmene i en situasjon hvor Norge må tilpasse seg et klima i stadig endring. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) mener den nye regjeringen derfor snarest bør igangsette et arbeid med en helhetlig stortingsmelding om klimatilpasning, med sikte på en forpliktende opptrappingsplan for investering, oppgradering og vedlikehold av … Continued