Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Leca håndterer overvann på naturlig vis
Sponset

Økt byfortetting og underdimensjonerte avløpssystemer gir store overvannsproblemer, ikke minst når det er frost i bakken. Vannfordrøyende og -infiltrerende løsmasser av Leca® Lettklinker er en effektiv løsning.

Vi minnes jevnlig om at været er blitt våtere, ser at bygningsmasser stadig må utbedres, og at vi må planlegge for å håndtere mer overvann. Det har tvunget bransjen til å se på nye løsninger.

– Det blir tettere mellom de «ekstreme» hendelsene, og det stiller krav til oss som land, både rundt samfunnssikkerhet og økonomi. Derfor må vi også tenke nytt når vi bygger bygninger, infrastruktur og byer, og det er alles ansvar, også vårt, sier Jaran Wood, produktsjef i Leca Norge.

Jaran Wood

Produktsjef i Leca Norge

– De gamle, rørbaserte avløps-systemene er underdimensjonerte, og trenger hjelpesystemer som kan håndtere vannet lokalt, der det regner, uten å sende det videre, med overløp og overvann som følge.

Simulerer naturen

Overvanns-problematikk kommer ikke alltid som følge av ekstremvær, men også fra vanlige nedbørsmengder, som like fullt er et voksende problem, og gir forurensning og overbelastning av renseanlegg, kloakk og fjorder.

– I tillegg til våtere vær, utgjør fortetting av byene et stort problem. Her asfalteres naturlig grunn, men ofte uten at vannet har noe sted å ta veien, og der sitter vi med gode løsninger. Med Leca® kan man nemlig lage systemer som simulerer naturens mekanismer. Det fordrøyer og forsinker vannet, eller gjør det tilgjengelig for vegetasjonen.

Hos Leca er de spesielt oppmerksomme på vinteren. Det er da utfordringene med tilstopping er størst.

– Ikke minst er det et problem at frost og is kan hindre infiltrasjon og drenering. Derfor har pilotene fokusert på vinterforhold, basert på 75 års erfaring med Leca® som drenerende og frostisolerende masse under vei og bane. Det er kunnskap vi tar med oss til overvanns-håndtering og klimatilpassing. Vi vet nemlig at Leca® står imot frost og tilstopping, og sikrer helårlig drenering og avrenning, fortsetter Wood.

Leca® Lettklinker har vist seg ekstremt effektivt til fordrøyning og filtrering av vann. Foto: Leca Norge

Meierikvartalet i Lillestrøm. Foto: Leca Norge

Mye rimeligere

– Nå er jo Leca® i utgangspunktet et byggemateriale, og kundenes løsninger varierer. Siden løsmasser av Leca® er et fleksibelt materiale, kan det for eksempel tilpasses spesielt for vannfordrøyning, og man står veldig fritt med tanke på oppbygning av systemet. Med hensyn til byfortettingen er det langt rimeligere å bruke Leca® når det bygges uterom, enn å grave ned nye rør og vanntanker. Det kan bli dyrt.

Jaran Wood mener det derfor bør stilles krav til utbyggerne om fordrøynings- eller infiltrasjonsanlegg, som i tillegg kan fungere som attraktive utearealer. Han presiserer også at Leca® er bærekraftig:

– Som produsent er vi underlagt strenge krav, og reduserer fortløpende CO2-utslippene gjennom utfasing av alle fossile energikilder, og vi er kommet langt. Minst like viktig er det at vi tilbyr materialer som passer inn i BREEAMs rammeverk for klimatilpasning og bærekraft. Det må også påpekes at Leca® Lettklinker kan ombrukes.

Lettklinker

Leca Lettklinker, også kjent som løs Leca og Leca kuler, er utgangspunktet for alle Leca-produktene. Kulene er et rent naturprodukt av ekspandert leire. De er både varmeisolerende og drenerende samtidig som de har kapillærbrytende egenskaper.

Banebrytende kvartal

Leca Norge har vært en sentral leverandør til det innovative Meierikvartalet i Lillestrøm, med svært høye krav til klima og miljø.

– Kvartalet er kanskje det største prosjektet vi har hatt, der vi har levert vannfordrøyning basert på Leca® Lettklinker. Det består av seks bygninger, fra seks til tyve etasjer, med gårdsrom mellom. Utfordringen for mange er at tak har lav fordrøyningsevne. Det har vi løst ved å bringe vannet ned i uterommene, der det fordrøyes, forklarer salgsingeniør Svein-Olav Barikmo.

Svein-Olav Barikmo

Salgsingeniør i Leca Norge

Leca Norge har levert 12-1500 m³ Lettklinker til Meierikvartalet, med en dybde fra syv til 40 cm, for å sikre nødvendig helling i bakken. Behovet for nedgravde vanntanker ble redusert, og det ble mulig å lage et underjordisk parkeringshus i stedet.

– Herfra går vannet ut i kommunens system, men fordrøyes først, slik at det tar flere timer, i stedet for en halvtime. Sånt blir det mindre overvann av. Mye av det fordamper også naturlig. Vi tror Meierikvartalet er et prosjekt flere utbyggere bør studere nærmere.

FAKTA

Leca® Lettklinker har vært brukt til anlegg og geotekniske applikasjoner i årtier, og har etter hvert fått en lang liste med vellykkede referanseprosjekter.

Les mer på leca.no

Av Jarle Petterson

Next article