Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Bærekraftig vekst gjennom mangfold og perspektiv
Sponset

IT-bransjen var lenge svært mannsdominert, men i Evidi har 53 prosent av alle nyansettelser så langt i år vært kvinner, og det satses på mangfold i alle dimensjoner.


Selskapet arbeider etter mantraet «Styrken ligger i helheten», og CEO Jørn Seglems forklaring gir mening:

– Vi dyrker tre kjerneverdier: nysgjerrighet, tillit og lagspill. For å oppnå denne #Styrkenihelheten er vi nysgjerrige på alle perspektiver denne er sammensatt av: enten det er kompetanse, erfaringer eller mennesker. Vi jobber også mye med psykologisk trygghet, og stimulerer det lagspillet som skjer i hverdagen, og ikke nødvendigvis er synlig, men har satt seg i måten vi jobber med og for hverandre. Og de eksemplene ser vi daglig, forteller han.

– Skal lagspillet være selvgående, trenger vi klare rolleforståelser og respekt for disse, fremme konstruktiv friksjon og perspektiv, og ha en iboende tillit til at dine kolleger tar eierskap til sine deler av oppgavene. Det forventes av alle oss i Evidi. Derfor opplever vi allerede en enorm kraft i denne felles helheten.

Gir eierskap

Å skape én bedriftskultur av fem opprinnelige selskaper, er ingen enkel sak, men Jørn mener det har gått forbausende bra:

– Alle fem virksomhetene hadde ekstremt mye bra ved seg, som kundeorienterte, lønnsomme kompetansebedrifter, med stor grad av internt eierskap. Vi har plukket med oss alt det gode, og flyttet det over i det nye, store vi-et. En av grunnene til at vi føler så stort eierskap, er nok den ekstreme transparensen og involveringen, ikke bare i våre respektive ansvarsområder, men nettopp helheten.

Hva får dere ut av mangfold og inkludering?

– Våre erfaringer og forskning viser at diversitet skaper høyt presterende team. Får du folk til å trives, følger resultatene på. Det skal være lov å være seg selv, ha egne meninger og uttrykke dem. Vi ønsker mange forskjellige meninger, når vi får inn bredden i perspektiver, er vi i stand til å finne de beste løsningene, mener Chief Growth Officer Emma Eriksson.

– På den måten blir løsningene mer gjennomtenkte, pluss at det setter oss i stand til å jobbe med komplekse problemstillinger hos kundene. Vi matcher kompleksiteten hos kundene bedre med vårt eget mangfold. For det er ingen tvil om at kjønnene, kulturene og alders- og legningsgruppene har forskjellig tilnærming til utfordringer, og vi skal jo tilby løsninger for alle. Da må vi også selv ha folk som kjenner behovene. Et mangfold av involverte gir et mangfold av løsninger, som fyller flere behov i samfunnet, fortsetter hun, med støtte fra Chief Marketing Officer Ranja Pedersen Ovedal.

Mer enn bare techfolk

Vi er mennesker med uendelige interesser og lidenskaper, med kunnskap og nysgjerrighet. Vi bryr oss. Om kollegaer, kunder og fag – og om verden vi lever i.

Psykologisk trygghet

– Det understreker betydningen av å ha forståelse for bredden, eller helheten Jørn nevner. Dessuten forstår man jo kundene bedre. Vi satser veldig på folkene våre, både sosialt og faglig, og med lederutvikling for over 40 ledere, der psykologisk trygghet er et av hovedtemaene. Uten vil vi ikke fungere. «Jeg hjelper ikke kollegaen min for at jeg skal skinne, men gleder meg over å se dem lykkes», sa en kollega, og det er  godt sagt, forteller Ranja.

– Vi har jobbet målrettet for å få opp kvinneandelen, og er veldig stolte av disse tallene. Dette ble nedfelt i strategien fra start. Vi har gjort rollene mer kvinnevennlige, uten å fire på kravet om at jobben går til beste kandidat. Vi har imidlertid planlagt for et bredt mangfold, så vi ikke sitter tilbake med en homogen gruppe, med begrenset mulighet for å forstå kundenes behov. Det handler om hvor vi rekrutterer, hvem vi prater med og hvordan vi beskriver oss, forklarer Emma.

– Det er alltid lettere å rekruttere noen som ligner en selv. Dette er vi veldig bevisst på, og er opptatt av å gi rom til ulike perspektiver og meninger. Hos oss har vi en gruppe som arbeider med diversity, equality and inclusion, med øye for alle perspektiver, hvor variert erfaring er like viktig som IT-ferdigheter, tilføyer Jørn.

Foto: Evidi

Handling sier mer enn ord

– Nå som det er Pride, er det ekstra viktig å vise samhold og forståelse, men det er minst like viktig alle andre dager i året. At vi møter hverandre med respekt og rom for å være seg selv, er det viktigste vi gjør, og dette må gjennomsyre kulturen, forteller Emma.

– Vi legger vekt på at alle skal bli hørt og sett, og der er utøvelsen av ledelse avgjørende, slik at vi etablerer trygghet. Vi må legge til rette for at alle tør å komme med innspill, og hindre at enkelte faller utenfor. Her er lederutvikling et viktig verktøy, sammen med åpenheten i selskapet, sier Ranja.

– Ved sammenslåingen av selskapet, har vi jobbet mye for å bli godt kjent, og her er det viktig med nysgjerrighet. På kollegene, nye og bedre måter å jobbe på, og hva vi kan få til sammen. Vi ser at vi kjenner oss godt igjen i hverandres verdier og tenkesett, og lærer mye av hverandre. Samtidig har vi reflektert mye over hvordan vi oppfattes utad, og vårt ønske om å være kundens partner. Det handler om å rigge dem for å skape og gripe muligheter, forteller hun.

– Det er viktig for oss at ansatte har en trygg arena for konstruktiv meningsutveksling. Det handler om lagspill og å utvikle oss sammen, som ett Evidi, avslutter Jørn.

I Evidi skal vi fremme mangfold for å være med på å forme morgendagen og løsningene i den.

Les mer om oss på evidi.com

Evidi-ansatte om mangfold

Mangfold for meg er nøkkelen til styrke i et felleskap for inkludering og sunn vekst. Vi lærer av å være ulike, vi lærer av å tenke ulikt. Sammen kan vi være en ressurs for samfunnet. Jeg mener det er superviktig å heie på hverandre uansett hva! Det finnes ikke et fasitsvar på hvorfor, men en ting er klart: styrken ligger i helheten.
— Omashka Umar

Det jeg tenker på når vi snakker om mangfold, er et dyktig team som kan tilnærme seg et problem fra flere vinkler. En mengde forskjellige perspektiver og erfaringer betyr leveranser som er mer tilgjengelige, inkluderende og rett og slett mer robuste. Som en del av en mangfoldig gruppe blir øynene våre åpne for nye utfordringer, men også nye muligheter som vi ellers ikke ville tenkt på. Det er disse erfaringene som virkelig hjelper oss med å vokse som individer.
— Calle Veale

For meg handler mangfold om inkludering og tilrettelegging. Ingen skal måtte oppleve utenforskap på grunn av noe ved dem, om det er kjønn, meninger, perspektiver, religion, legning, alder eller bakgrunn. Det handler om bevisstgjøring, og evnen til å se det, huske på det, og lytte til perspektivene.
— Inger Lise Øhman Meisingset

Ansatte som trives på jobb leverer mer verdi og er mer produktive. Inkluderende kultur handler nettopp om at vi skal trives og ivareta hele mennesket på jobb. Når vi lykkes med dette inkluderer vi mangfoldet av perspektiver og skaper de beste teknologiske løsningene.
— Eline Lindsten

For meg betyr mangfold synergi, innovasjon og vekst. Som mennesker med ulik bakgrunn, perspektiver og forutsetninger, vil vi utfordre etablerte tankesett, utfylle og inspirere hverandre. En viktig forutsetning for både personlig vekst, men også reisen vi i felleskap er på i Evidi.
— Fredrik Clemm von Hohenberg

Mangfold for meg handler om å møte mennesker med respekt og inkludering. Vi er alle unike og jeg mener at forskjellene er vår styrke, samtidig som nysgjerrighet og inkludering er nøkkelen til bærekraftig vekst!
— Marit McKenney

Av Jarle Petterson

Next article