Home » Kritisk infrastruktur » Gigantiske infrastrukturprosjekter i Drammen
Kritisk infrastruktur

Gigantiske infrastrukturprosjekter i Drammen

Nytt sykehus: Det nye sykehuset skal ligge på Brakerøya i Drammen.
Nytt sykehus: Det nye sykehuset skal ligge på Brakerøya i Drammen.
Nytt sykehus: Det nye sykehuset skal ligge på Brakerøya i Drammen. illustrasjon: Helse Sør-Øst

Drammensregionen er et område i vekst, derfor er det nødvendig med ny og bedre infrastruktur. Intercityutbygging av jernbanen, satsning på veier, kollektivtrafikk, sykkel og gange, samt et nytt sentrumsnært sykehus er bare noen av prosjektene.

Befolkningen i Drammensregionen har i snitt økt med økt med én prosent hvert år de siste ti årene, det betyr en befolkningsøkning på cirka 1 000 personer i året. Fremskrivninger fra SSB viser at  veksten vil fortsette, selv om den avtar noe i nasjonal målestokk.

– Det er ingen tvil om at det som skjer i Drammen nå er veldig viktig, og at prosjektene som er i startgropa vil bringe Drammen et skritt videre. Hadde vi ikke begynt å gjøre noen grep nå, ville vi opplevd å få voksesmerter. Veipakke Drammen, som var ferdig for ti år siden, gjorde mye for byen, men bilandelen har vokst mye siden den gang og nå er vi helt på kapasitetsgrensen på de aller fleste hovedveiene i Drammen. Vi må sørge for å stabilisere trafikkveksten, men også bygge noen nye veitraseer for å rydde noe av dagens trafikk unna, og gjøre plass til bedre kollektivtilbud, sier Bertil Horvli som er byutviklingsdirektør i Drammen.

Bertil Horvli

Byutviklingsdirektør i Drammen

Omfattende Intercityprosjekt

Bane NOR er i ferd med sette spaden i jorda med et stort jernbaneprosjekt som har en kostnadsramme på nærmere tolv milliarder kroner. Prosjektet innebærer opprustning av Drammen stasjon og Gulskogen stasjon, samt et helt nytt jernbanesystem, med nye traseer og ny tunnel for å skape en mer effektiv avvikling av togtrafikken på Vestfoldbanen.

– Vi jobber tett med Bane NOR, og dette prosjektet gjør også at kommunen må ta noen tunge investeringer. Blant annet må vi rive den gamle bybrua og bygge en ny bru som blir en gang-, sykkel- og kollektivbru. Dette Intercityprosjektet er viktig for byen og skal være ferdig i 2025, fortsetter Horvli.

Buskerudpakke 2

Kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker har gått sammen om en samferdselspakke som har fått navnet Buskerudpakke 2. Pakken er et stort kollektivløft og gang- og sykkelløft i regionen. Prosjektet vil også medføre at det blir bygd flere nye veitraseer.

– Ny Holmenbru, som vil få fire felt istedenfor dagens to. Tilfartsvei vest, som er en ny forbindelse mellom E134 ved Strømsåsen og ned til sentrum. I tillegg kommer det en ny Svelvikvei som vil knytte denne veien bedre sammen med E18 og avlaste en gammel trase som har dårlig standard. Det blir også tilrettelagt for flere kollektivtraseer og tiltak som gjør at kollektivtrafikken kan bli mer effektiv, tilføyer han.

Strategien tar utgangspunkt i en felles areal- og transportplan for hele regionen og sørge for fortetting rundt trafikknutepunktene:

– Kommunene ligger tett og derfor er det veldig viktig at vi ser arealplaner og samferdselssystem i sammenheng over et større område og tenker helhet siden vi snakker om et felles bo- og arbeidsmarked.

Sentrumsnært nytt sykehus

Mens mange nye sykehus rundt omkring i landet har blitt plassert utenfor byene, enten på grunn av rimelige tomter, eller for å skape ro, har Drammen klart å finne plass til sitt nye sykehus i sentrum av byen.

– Det er vi veldig godt fornøyd med. Sykehuset blir på Brakerøya, rett ved Brakerøya stasjon. Der er det også noen samferdselsmessige løsninger vi må ha på plass, men vi er helt sikre på at dette blir bra når sykehuset er ferdig i 2025, sier Horvli.

De byer som har fått sine sykehus sentrumsnært har et stort fortrinn fremfor andre. For Drammen sin del utgjør arbeidsplassene ved sykehuset ti prosent av total andel arbeidsplasser i byen. Da kan man selv tenke seg hva en feilplassering ville bety for transportbehovet og det bylivet arbeidsplasser sentrumsnært betyr.

Drammen viser vei

– Drammen er en av medlemskommunene våre som virkelig har vært offensive, sier Torbjørn Vinje som er direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening.

– I Drammen har de forstått verdien av langsiktig planlegging, og av at samarbeid skaper de beste løsningene. Det er forbilledlig, og vi følger veldig nøye med på disse prosjektene, avslutter direktøren.

Av: Tom Backe, [email protected]


Neste artikkel