Skip to main content
Home » Digitalisering » 3 eksperter om digital transformasjon
Digitalisering

3 eksperter om digital transformasjon

Spørsmål:

1.Hva skal til for å lykkes med digital transformasjon?

2. Hvordan kan ledere og ansatte, best mulig, imøtekomme endringer som kommer med digital transformasjon?

3. Har bedrifter og toppledere god nok kunnskap på hvordan de skal møte utfordringer som kommer med digital transformasjon?

Matias Haukom

Senior Manager/leder drift/leder operasjonelle tjenester

Foto: Inventura

1.For Inventura begynner suksessen i en digital transformasjon med et godt definert målbilde. Hva er kundens behov, og hvordan leverer vi det behovet på en bedre måte enn i går. Først når vi har forstått dette kan vi definere hvilke arbeidsprosesser vi må endre på eller optimalisere. Man bør ikke digitalisere kaos. Da risikerer man å gjøre de samme feilene som før, i et betydelig høyere tempo! Å lykkes med digital transformasjon krever riktig kompetanse og en god dose endringsledelse. Det handler om å få med seg mennesker, og om kunnskap om grensesnittet mellom forretningsforståelse og IT.

2. Ingen virksomheter kan vedta eller beslutte seg til en digital transformasjon. De digitalt mest kompetente medarbeiderne må slippes fram og gis nøkkelroller i organisasjonen for å drive fram forbedringsfokus, nytenking og en «lov å feile»-mentalitet. Prosessen handler vel så mye om mennesker og prosessforståelse, som det handler om tech. Den ansatte må ha en genuin interesse for å utvikle sin kompetanse og være en endringsagent i den digitale transformasjonen. I dag er fagkompetanse en forutsetning, men du må også forstå denne i lys av den digitale utviklingen og virksomhetens overordnede mål.

3. Mange toppledere har for liten kjennskap til arbeidsprosesser, tar for lett på endringsledelse og har ikke god nok kontroll på kundens behov. De kan risikere å selge utdaterte produkter eller tjenester som ikke dekker kundens behov. Videre vil toppledelsen trolig ikke forutse de disrupsjoner virksomheten blir utsatt for, og realiteten blir at mindre og mer agile konkurrenter tar over. Toppledelsen må sette en klar agenda for kompetansebehov og utdanne endringsagenter, slik at endringer blir attraktive for alle i virksomheten og slik at de kan tiltrekke seg de beste eksterne samarbeidspartnerne.

Kontakt:

Mail: [email protected]

Tlf:    957 90 625

https://www.inventura.no/

Christopher Frenning

Direktør for Azure + AI i Microsoft

Foto: David Brown

1.Digital transformasjon krever både riktig kultur og riktige prosesser, og må være en del av kjernevirksomheten til bedriften. Man kan ikke sende av gårde en speedbåt for å snu et tankskip. Digital transformasjon må være en integrert del av hele virksomheten. Ledelsen må sette en klar agenda, og organisasjonen må settes i posisjon til å bruke digitale verktøy til å forbedre eksisterende, og utvikle nye, forretningsområder.

2. Kompetansebygging er helt sentralt. Hele organisasjonen må settes i stand til å forstå mulighetene med digitalisering og digital transformasjon. Kompetanse må tilføres slik at nye verktøy og plattformer kan brukes effektivt og riktig. Det vil ofte være riktig å lage «centers of excellence» som kan føre an i nybrottsarbeid som en ledestjerne, og så definere og implementere beste praksiser i organisasjonen. Så bør man velge noen nøkkelprosjekter hvor man kan lene seg skikkelig inn, og demonstrere for organisasjonen hva virkelig suksess er.

3. Teknologi er ikke lenger noe som lever et separat liv for å understøtte den egentlige forretningen, så både styrer og ledergrupper må skaffe seg god forståelse av mulighetene en digital transformasjon gir. De må knytte til seg rådgivere som kan utfordre i lys av hva som er mulig med revolusjonerende teknologi. Innovasjon og digital transformasjon må være et tema i alle forretningsutviklingsprosesser.

Kontakt:

Tlf: 913 98 049

Mail: [email protected]

https://www.microsoft.com/nb-no

Victor Varga

Country Manager Nordcloud AS

Foto: Nordcloud AS

1.Det er helt avgjørende at bedrifter har en klar strategi og foretar klare prioriteringer. Ledelsen må sette tydelige og definerte mål for å sette kurs, og ikke minst kunne vite når man har lykkes. Ofte starter den digitale reisen med behovet for utvikling av nye forretningsområder eller tjenester fremfor modernisering av eksisterende løsninger og prosesser. Gevinsten av ny og økt forretning er høyere og raskere enn besparelsen av effektivisering, og ikke minst er det lettere å bygge ny digital plattform for nye tjenester først, som lager grunnlaget for transformasjon av tradisjonelle løsninger.

2. Nøkkelen ligger i å bygge erfaring. Ledelsen kan gjerne bygge en forståelse basert på andres erfaringer både for å identifisere de reelle fordelene, og for å unngå typiske fallgruver. Det kan være viktig å forsterke eksisterende team med ekstern kompetanse for å løfte organisasjonen slik at den kan ta informerte veivalg. Ansatte trenger å få muligheten til å «pilotere» og eksperimentere med ny teknologi slik at de kan endre seg med markedet. God og tydelig intern informasjonsflyt sammen med fokus på sluttbrukeropplæring er viktig for å lykkes med endring av arbeidsmetoder.

3. Hovedutfordringen er at en slik engangstransformasjon er nytt for deler av ledelsen, om ikke hele. Det er dermed en fare for undervurdering av endringsbehovet noe som ofte fører til at mange bedrifter går gjennom en kostbar periode med prøving og feiling før de søker nødvendig ekstern kompetanse. For å kunne finne den riktige strategien er det helt avgjørende at toppledere tidlig bygger en forståelse av hva en digital transformasjon innebærer, hvilke gevinster man kan oppnå og hvilke valg man står overfor.

Kontakt:

Mail: [email protected]

Tlf: +47 918 20 381

https://nordcloud.com/

Next article