Home » Bærekraftige investeringer » Lønnsomt eierskap
Bærekraftige investeringer

Lønnsomt eierskap

To personer i møte utendørs
To personer i møte utendørs
Gagner flere. Funnene i Elroy Dimsons rapport «Active Ownership» viser at aktivt eierskap gir verdi - ikke bare for samfunnet, men også for selskaper og investorer. Foto: Pexels
avatar

Janicke Scheele

Styreleder, Norsif

Foto: Stig B. Fiksdal

Aktiv eierskapsdialog med selskaper gir ikke bare gevinster for samfunnet, det kan også være svært lønnsomt.

Investorer som arbeider med bærekraftige og ansvarlige investeringer bruker ulik tilnærming. Noen gjør kun de samme uttrekkene som Statens pensjonsfond utland, mens andre legger ned store ressurser på å gjøre egne vurderinger og følge opp selskapene de er investert i.

Aktiv eierskapsutøvelse

Investorer som ønsker å være ansvarlige og gjøre bærekraftige investeringer, har ofte etiske retningslinjer eller andre prinsipper som styrer hvordan selskapene de har investert i bør opptre. For å iverksette slike prinsipper er det vanlig at investorene kommuniserer direkte med selskapene, enten alene eller sammen med andre. Slike tiltak, der investorer fører dialog med selskaper om hvordan de bør opptre, kalles aktiv eierskapsutøvelse. En slik dialog kan dreie seg om å fortelle selskapene hva de som eiere forventer, eller for å ta opp konkret informasjon om etiske overtramp som vekker bekymring.

I Norsif har vi mange investorer som medlemmer, og de arbeider på forskjellige måter med å følge opp selskaper og prosjekter de investerer i. De fleste ønsker uansett å drive best mulig som ansvarlig eier og finne gode metoder for å følge opp selskapene. For å gi medlemmene innsikt i ulike metoder og resultater av eierskapsutøvelse holdt Norsif for en tid tilbake et seminar med Professor Elroy Dimson som innleder, der han presenterte rapporten «Active Ownership», som handler nettopp om hvorvidt aktivt eierskap gir økt avkastning, og dermed er verdt innsatsen.

Øker avkastning

Rapporten tar utgangspunkt i amerikanske selskaper og standarden «FNs prinsipper om ansvarlige investeringer (UNPRI)», det internasjonalt mest anerkjente verktøyet for å integrere ESG-faktorer i investeringer. E, S og G står for å ivareta miljø, menneskerettigheter og god eierstyring, med mål om bedre å håndtere risikoer og muligheter, samt generere bærekraftig og langsiktig avkastning.

Grunnlaget for studien ble hentet fra investorsamarbeid gjennom UNPRI for noen år tilbake, men gir allikevel noen interessante funn. Den viser blant annet at selskaper som er avhengige av godt renommé, har nok ressurser til å gjennomføre endringer, økonomi av viss størrelse og god takhøyde (headroom) for forandringer, er de som er mest mottakelige for eierskapsdialog og klarer å følge opp krav om endret atferd.

Funnene viser også en kumulativt størrelsesjustert meravkastning på 2,3 prosent for første året etter at dialogen med selskapene startet, og 7,1 prosent meravkastning der endringene som var foreslått i den aktive eierskapsdialogen var blitt gjennomført.

Verdi i alle ledd

Rapporten sier også at selskapers endrede atferd når det gjelder miljø og menneskerettigheter genererer lojalitet hos forbrukere, ansatte og privatpersoner som investerer. Selv om studien bygger på funn som er gjort for noen år tilbake, viser den at eierskapsdialog om ESG kan ha positive effekter for avkastningen og at det er svært begrenset risiko knyttet til en mislykket dialog. Funnene viser verdien av aktivt eierskap, ikke bare for samfunnet, men også for selskaper og investorer.

Investorene i Norsif arbeider med ansvarlige investeringer fordi de mener det er det eneste riktige, og/eller fordi de har kunder som krever dette. Med resultatene fra Dimsons rapport får kanskje også en annen gruppe investorer interesse for ansvarlighet og bærekraftighet – nemlig de som investerer kun med høy avkastning i sikte. Det er dette vi trenger når verden står overfor store utfordringer innenfor klima og menneskerettigheter, og der vi må arbeide for å dreie kapitalen i riktig retning.

Av Jannicke Scheele, styreleder i Norsif

Neste artikkel