Skip to main content
Home » Vekst i Rogaland » Omdisponering av vannressursene i Røldal-Suldal gir økt fleksibilitet og tilpasning til et nytt kraftmarked
Sponset

Røldal-Suldalanleggene (RSK) har lenge vært helt sentrale i Hydros kraftverksportefølje. Systemet består av ni vannkraftverk, og byggestart for det første anlegget var i 1963. Hele systemet ble bygget av Norsk Hydro, og anleggene er nå eid av Lyse Kraft DA (LKDA), Hydro Energi AS samt hjemkommunene til anleggene.

Formålet med utbyggingen av de fem første og største kraftverkene, var å sikre kraft til Norsk Hydro sitt aluminiumsverk på Karmøy. Anleggene ble dermed konstruert og optimalisert for å levere stabil kraft med høy energiutnyttelse og brukstid.

Siden utbyggingen den gang, har kraftsystemet gjennomgått betydelige endringer, og vil endres ytterligere i årene som kommer. Blant annet vil tilgjengelig effekt og forventninger om svingninger i kraftprisen som følge av et økende innslag uregulerbar kraft være styrende for hvordan vannkraftverk opereres, og hvordan nye kraftverk bygges. NVE anslår at så mye som 60% av ny kraftproduksjon i Norge frem til 2040 vil komme fra uregulerbar sol- og vindkraft. Da vil tilgang på fleksibel effekt fra regulerbar vannkraft være helt sentralt for å holde nettet stabilt. Det var bakgrunnen for at Lyse bygget om det gamle Lysebotn kraftverk til det topp moderne Lysebotn II, som har langt høyere effekt og kan styres langt raskere enn det gamle kraftverket.

I dette bildet er det identifisert et betydelig potensial i å disponere vannressursene i RSK på andre måter enn det som var optimalt på 1960-tallet. Lyse har derfor i samarbeid med Norconsult startet arbeidene med å optimalisere disponeringen av det eksisterende kraftsystemet i RSK for fremtidens kraftsystem.

– Skal kraftsystemet tåle mer væravhengige kraftkilder som sol- og vindkraft trenger vi oppgraderte vannkraftanlegg som kan produsere mer strøm på en gang. I Røldal-Suldal skal vi doble hestekreftene. Uten mer kraft og effekt, vil ikke Norge og norsk industri lykkes med energi og klimaomstillingen, sier administrerende direktør Bjørn Honningsvåg.

– Oppgradering av kraftverkene i Røldal-Suldal kan løse hele 10-15% av det effektunderskuddet på 5000 MW som NVE har indikert allerede i 2030, det ønsker vi å realisere sammen med Norconsult.

Optimaliseringen av RSK-anleggene vil innebære en betydelig økning av installert effekt innenfor eksisterende reguleringer. Dette vil innebære bygging av nye kraftverk i parallell med de eksisterende kraftverkene. Da vil brukstiden for hvert kraftverk reduseres, og derfor får man en risikoavlastning i systemet. Siden arbeidene stort sett gjøres innenfor eksisterende reguleringer, vil tiltakene medføre beskjedne naturinngrep. For å bedre utnyttelsen av magasinene i systemet utredes også mulighetene for å bygge pumpekraftverk innenfor de eksisterende reguleringene. På den måten kan man i perioder med stort innslag av uregulerbar kraft (for eksempel fra havvind) med tilhørende lave kraft- priser, pumpe vann opp på fjellet som senere kan produsere kraft når det ikke blåser på havet.

Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse, sier: – Vi planlegger å øke effekt- installasjonen fra 627 MW i dag til over 1200 MW. Vi får en brukstid på omkring 3000 timer, gitt at vi får konsesjon på det vi nå planlegger. Lyse valgte Norconsult som rådgiver, mye på bakgrunn av deres kompetanse og lange tverrfaglige erfaring med utvikling og prosjektgjennomføring av store vannkraftprosjekter.

– Norconsult var sentrale i utvikling og gjennomføring av moderniseringen av vannkraftverket i Lysebotn 2-prosjektet, som var et stort og vellykket prosjekt. Det vi nå skal gjøre i Røldal-Suldal er et nært beslektet prosjekt, vi er glade for å kunne nyttiggjøre oss av deres kompetanse også her, avslutter Honningsvåg.

Lyse sendte inn konsesjonssøknader i desember 2023. Nå jobber de videre med optimalisering og modning av prosjektet i perioden konsesjonssøknadene behandles.

Norconsult

Ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital ekspertise løser vi små og store utfordringer for våre kunder hver eneste dag. Gjennom kreativitet og innovasjon streber vi kontinuerlig etter mer bærekraftige og samfunnsnyttige løsninger.

Next article