Skip to main content
Home » Vekst i Rogaland » Ekspertene svarer: Slik kan vi være med på å støtte næringslivet i Rogaland
Vekst i Rogaland

Ekspertene svarer: Slik kan vi være med på å støtte næringslivet i Rogaland

Foto: Pexels

Hva slags rolle kan et advokatfirma spille i å støtte innovasjon og bærekraftige initiativer i Rogaland? Og hvordan kan politikere fremme næringsvekst og jobber i kommunene? Vi har snakket med Anita Husøy Riskedal, ordfører i Hjelmeland kommune, og Espen Trædal, advokat og partner i BDO advokater.


Anita Husøy Riskedal

Ordførar i Hjelmeland kommune

Hvordan ser du for deg at Hjelmeland vil utvikle seg de neste fem årene?

Hjelmeland er ei kommune som i alle år har drive næring basert på naturressursane våre; jordbruk, havbruk, byggeråstoff, vasskraft, turisme, for å nemne noko. Utviklinga framover vil bygge på det, men med næringsetableringar som utviklar grønare og meir berekraftige versjonar av det vi alt har. 

Hvilke konkrete tiltak vil dere sette i gang for å fremme næringsvekst og skape jobber i Hjelmeland?

Ein kjem ikkje unna at i ei distrikskommune er infrastrukturen enormt viktig. Veg, straum og fiber, for å seie det enkelt. I tillegg må me tilby gode næringsareal og gode butilhøve til alle som vil etablere seg her. Planen no er å setje ned ei felles arbeidsgruppe der kommunen og Næringsforeninga saman skal jobbe med utvikling av næringsareal.

Hvilke miljøvennlige initiativer vil du fremme for å sikre bærekraftig vekst i Hjelmeland?

Eg vil jobbe for enno meir sirkulær tenking i og på tvers av næringar, i tillegg til å bygge opp om det gode fokuset hjå lokale produsentar på å vidareforedle mest mogleg lokalt. Så treng vi betre infrastruktur for lading og ein meir kreativ bruk av eksisterande kunnskap for å finne betre og meir miljøvenlege måtar å gå inn i framtida på. 

FAKTA

Hjelmeland er en kommune i Ryfylke i Rogaland. Den grenser i nord mot Suldal, i øst mot Bykle, i sør mot Sandnes og Strand, og i vest mot Stavanger. Kommunen fikk sine nåværende grenser ved kommunesammenslåingen 1. januar 1965.

Les mer på hjelmeland.kommune.no


Espen Trædal

Advokat og partner i BDO advokater

Hvilken rolle tror du advokatfirmaer kan spille i å støtte innovasjon og bærekraftige initiativer i Rogaland?

Bærekraft handler om innovasjon, verdiskapning og risikostyring. BDO Advokater bistår næringsaktører som vil arbeide målrettet med bærekraftig utvikling. Våre advokater bistår selskaper med å utvikle både strategier og etterfølgende risikostyringsprosesser som skal bidra til å oppnå de mål som selskapene setter. Dette innebærer for eksempel å sørge for at avtalene som selskapene inngår, har en struktur og inneholder de vilkår som er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling.

På hvilken måte vil dere støtte lokale bedrifter og entreprenører for å sikre trygg drift i Rogaland?

Vi er tett på næringslivet i Rogaland, og er opptatt av å skape verdier for de selskapene vi jobber med. Vi følger selskapene gjennom hele prosessen, fra oppstart gjennom vekst til ordinær drift. I hele utviklingsløpet er det behov for god rådgivning fra advokater som kjenner både selskapet og den konkrete bransjen godt.

Det er svært viktig å ha god kontroll på både virksomheten og den verdikjede den opererer i. Vi bistår selskaper med juridisk rådgivning innen de fleste juridiske fagområder, men vi har også et team med økonomer og teknologer som vi samarbeider med i våre leveranser. På den måten kan vi bistå bedriftene på en mer helhetlig måte enn kun det juridiske.

Hvordan ser du for deg at juridiske tjenester vil utvikle seg og tilpasse seg endringene i næringslivet i Rogaland de kommende årene?

Næringslivet vil fremover etterspørre en mer helhetlig rådgivning. Advokatfirmaene må derfor utvide sitt tjenestespekter til også å kunne levere noe mer enn rene tradisjonelle juridiske tjenester. Kompleksiteten i behovene hos næringslivet øker, og klientene ønsker ofte å forholde seg til ett rådgivningsmiljø med tverrfaglig kompetanse.

Juridiske tjenester vil som følge av dette bli mer spesialiserte og integrert sammen med andre spesialfelt som for eksempel management consulting og transaksjonsrådgivning. Denne utviklingen har vi sett komme, og vi har allerede etablert et tett samarbeid med andre eksperter i BDO.

FAKTA

BDO Advokater AS er et av Norges raskest voksende advokatfirmaer med rundt 100 ansatte over hele landet. Våre advokater har lang erfaring med forretningsjus, selskapsrett, avtalerett, skatt og merverdiavgift, og yter rådgivning til klienter innenfor de fleste bransjer. Vi bistår også ved oppkjøp, fusjoner og fisjoner, omorganiseringer og tvisteløsninger. I Rogaland er BDO Advokater lokalisert på Forus med advokat/partner Espen Trædal som leder.

Les mer på bdo.no

Next article