Skip to main content
Home » Fremtidens vann og avløp » Norsk vannbransje tar utfordringene!
vårt vann

Norsk vannbransje tar utfordringene!

På denne tomta på Ås skal det bygges et nettverk av ledninger i aktuelle dimensjoner, samt tekniske systemer til overvåkning og drift av vanninfrastruktur.

Det nye kompetansesenteret for ledningsinfrastruktur på Ås er nå under detaljprosjektering. Ledningsnettet for vann og avløp må rustes opp. I den siste tiden har både innbyggere og politikere blitt klar over at mye av infrastrukturen for vann og avløp må fornyes og bygges ut for store beløp de kommende tiårene. Befolkningen skal sikres rent drikkevann, lekkasjer må stoppes og ekstremnedbør må håndteres. Nytt kunnskapssenter møter utfordringene.

Av: Sjur Tveite (prosjektleder), Einar Melheim (rådgiver) og Yngve Wold (Norsk Vanns repr. i interimstyret)

Kommunene som har ansvaret for ledningsnettet, ruster seg nå for utfordringene. Det er behov for både kompetanse og kapasitet for å løse de store oppgavene som kommunene står foran. Det trengs flere fagarbeidere, ingeniører og entreprenører for å gjennomføre det store taktskiftet som må til innen ledningsfornyelse. Samtidig må vi finne nye og smartere metoder for å bygge og drifte ledningsnettet.

Nytt kompetansesenter

På Ås, tilknyttet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), realiseres nå planene for et kompetansesenter som skal bidra til mer kapasitet og ny kunnskap for å bygge fremtidens ledningsnett.

Senteret realiseres gjennom et spleiselag, der offentlig sektor gjennom staten (Kunnskapsdepartementet) og de store kommunene samt Norsk Vann går inn med betydelige ressurser.

Private aktører vil bidra i form av kapital og produkter/løsninger til senterets bygg og anlegg, og ikke minst gjennom engasjement og kompetanse. Senteret, som får navnet «Nasjonalt senter for vanninfrastruktur», er nå i prosjekteringsfasen med planlagt åpning i 2021. Prosjektet mangler fortsatt cirka ti millioner kroner på å være fullfinansiert, men dette beløpet er interimstyret i ferd med å hente inn fra interessenter på leverandørsiden, blant ledningseierne og andre kilder. Senterutviklingen går derfor fremover med full styrke og senteret realiseres!

Test av ny teknologi

På denne tomta på Ås (bildet over) skal det bygges et nettverk av ledninger i aktuelle dimensjoner, samt tekniske systemer til overvåkning og drift av vanninfrastruktur. Ingeniører og fagfolk på alle nivå vil effektivt kunne trene på lekkasjesøk, overvåkning og analyse av ulike driftssituasjoner. Man vil få mulighet til å utvikle og teste ut ny teknologi, inklusive nye og effektive gravemetoder og rørfornyelse som ikke behøver oppgraving, såkalt no-dig teknologi. Økt kompetanse og bedre metoder vil gi raskere og mer kostnadseffektive løsninger. Som igjen vil bidra til å begrense gebyrøkningen knyttet til vann- og avløpstjenestene for innbyggerne.

Senteret vil bli et viktig møtested for fagfolkene i bransjen, et fullskala laboratorium for utdanning av ingeniører, og et sted der forsknings- og utviklingsprosjekter kan gjennomføres.

Store investeringer

Vann- og avløpsetaten i Oslo  kommune (VAV) har ansvaret for Norges mest omfattende nett av vannledninger. For å kunne skifte ut gammelt rørnett i Oslo sentrum er det nødvendig med store inngrep i veier, trikkeskinner, el-kabler og annen infrastruktur som ligger på kryss og tvers. Derfor har kommunen lenge arbeidet med utviklingsprosjekter som kan gjøre det mulig med gravefri oppgradering av rørnettet. Oslo kommune er derfor en av pådriverne i kompetansesenteret.

Norsk Vann har regnet ut at det må investeres 240 milliarder innen 2040 for å få et vann- og avløpsnett som tar igjen etterslepet og samtidig møter framtidige utfordringer med befolkningsvekst og ekstremnedbør. Men, det er ikke tilstrekkelig at det bevilges penger for å nå igjen etterslepet i denne sektoren. Det trengs både kunnskap, metoder og kapasitet i form av fagfolk, forskere, ingeniører og entreprenører for å løse oppgavene.

Vannbransjen ruster seg altså for utfordringene med å oppgradere sentrale samfunnsfunksjoner. Med et nasjonalt senter for vanninfrastruktur skal kunnskap og metoder utvikles, til beste for kommunene, deres innbyggere og norsk næringsliv.

Fakta – Nasjonalt senter for vanninfrastruktur

  • Et initiativ drevet frem av en samlet norsk vannbransje.
  • Begrunnet av over 200 milliarder kroner i oppgraderingsbehov og vedlikeholdsetterslep på ledningsnettet fram mot 2040.
  • Skal svare på behovet for økt kompetanse, forskning, utvikling og utprøving av ny teknologi knyttet til det kommunale ledningsnettet og håndteringen av overvann.
  • Etableres som permanent senter på Ås i Akershus – hovedbygg (900 kvadratmeter) med kurslokaler og VA-infrastruktur for helårs drift, samt et 5 dekar fullskala felt for testing og trening på lekkasjesøk.
  • Eierskap med bred forankring i vannbransjen – de store kommunene, Norsk Vann, NMBU, RIN, VVP, RIF, MEF, Basal, NRF og SSTT.
  • Tilknytning til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) sikrer koblinger mellom utdanning, forskning og praktisk anvendelse.
  • Samlet finansieringsbehov estimert til 46 millioner kroner eks. mva.
  • Et spleiselag mellom staten, kommunene og private aktører.
  • Planlagt åpning 2021.
  • Utfyllende informasjon om senteret finnes på vannsenter.no
Next article