Skip to main content
Home » Fremtidens vann og avløp » «Mitt avløpsvann kan være ditt drikkevann»
Fremtidens vann og avløp

«Mitt avløpsvann kan være ditt drikkevann»

Fra Jessnes ved Mjøsa i Ringsaker kommune. Foto: Frode Skår

Det er helt sant! Mange steder er vannkilden som mottar renset avløpsvann også drikkevannskilde for innbyggerne. Eksempler på det er Mjøsa, Glomma og flere andre vassdrag landet over.

Frode Skår

Kommunikasjonsrådgiver Norsk Vann BA

Før du skrur igjen springen i panikk; du kan trygt drikke vannet!

Norske kommuner, IKSer og kommunale foretak har svært god kontroll på drikkevannet de sender ut til sine abonnenter. Avanserte filtrerings- og renseprosesser i vannbehandlingsanleggene sørger for det.

Hvorfor nevne det da? Jo, fordi vannkretsløpet henger sammen.

Vannmiljøet vi omgir oss med er viktig også på andre måter. Det er ikke minst rekreasjonsområder for innbyggerne, og vi ønsker jo også at vannet på badestranda skal være trygt og ikke fremkalle sykdom. At bekken gjennom parken ikke lukter vondt. At det er liv i vann, elver, fjorder og sjøer, og at vi trygt kan spise fisk og høste av naturen i disse miljøene. 

Truer de verdifulle vannmiljøene

Økende urbanisering, befolkningsvekst og ikke minst klimaendringene truer mange steder de verdifulle vannmiljøene. Livet i Oslofjorden trues av blant annet av for stor tilførsel av næringsstoffer, hovedsakelig fosfor og nitrogen, som kommer fra avløpsvann fra husholdninger, utslipp fra industri og fra landbruket. Miljøtilstanden i landets størst innsjø, Mjøsa, forverres raskt. Tilsvarende problemstillinger dukker opp langs hele kysten, og i vann og vassdrag innover i landet.

Det finnes litt over 2 700 prosessanlegg i Norge som renser avløp for mer enn 50 personer. Dette tilsvarer om lag 85 prosent av befolkningen. I løpet av de neste årene må mange av disse oppgraderes for å tilfredsstille krav i gjeldene regelverk og strengere krav i sine utslippstillatelser, nettopp for å ta vare på det verdifulle vannmiljøet.

Norsk Vann har estimert kostnadene for dette til 73 milliarder kroner, og da er ikke nitrogenrensing medregnet. Det er anslått at nitrogenfjerning vil gi en tilleggsregning på et sted mellom 10-15 milliarder kroner. I tillegg er det behov for å investere store summer i vannbehandlingsanlegg og ledningsnett de to neste tiårene.

Bærekraftige løsninger

I sum betyr det at gebyrene du og jeg må betale for vann- og avløpstjenestene vil øke betydelig. Når kommunene skal investere så mye av innbyggernes penger de neste tiårene, er det viktig at det tas riktige og langsiktige avgjørelser om å bygge gode, fremtidsrettede og bærekraftige løsninger – både økonomisk, miljømessig og sosialt.

Selv om finansieringen til slike investeringer kan sikres er det skjær i sjøen. Kapasiteten i bransjen – fra planleggere til utførere – er sprengt. Det er ikke nok hoder og hender til at alle kan bygge ut anleggene sine samtidig. Det betyr at tidskravene myndighetene har satt for å oppnå tilfredsstillende rensing kommer til å ryke. Konsekvensene kan være at kommunene ilegges bøter, eller at miljømyndighetene må si nei til kommuner som søker om utslippstillatelser for ny industri-, nærings- eller boligutvikling. Men viktigst er det at det verdifulle vannmiljøet kommer til å lide, og det kan ha uante konsekvenser også for oss mennesker.

Nasjonal handlingsplan for avløpsrensing

Derfor jobber Norsk Vann for å få staten med på en nasjonal handlingsplan for avløpsrensing, der vi blant annet peker på at de viktigste anleggene – de som raskest kan gi størst miljøgevinst – bør bygges først. I tillegg må vi utnytte de store investeringene til å bygge ny kompetanse, utvikle nye bærekraftige løsninger og teknologi, og se på muligheten for å tilby norsk, fremtidsrettet miljøteknologi i et enormt globalt marked.

Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. Organisasjonen skal bidra til rent vann og en bærekraftig utvikling av bransjen. gjennom å sikre gode rammebetingelser, kompetanseutvikling og samhandling.

Les mer på norskvann.no

Av Frode Skår, Kommunikasjonsrådgiver Norsk Vann BA

Next article