Skip to main content
Home » Vårt vann » Det norske ledningsnettet skriker etter fornyelse
vårt vann

Det norske ledningsnettet skriker etter fornyelse

En rekke selskaper rundt om i landet har investert i godt utstyr for å bidra til et tryggere ledningsnett for vann og avløp, her representert ved Norva24 Birkeland på Stord. Foto: Odd Borgestrand

Rørinspeksjon Norge (RIN) feiret 25-års jubileum i Stavern i august 2019. I alle disse 25 årene har RIN hatt fokus på å være praktikernes arena med ett mål for øye; å være med på å arbeide for medlemmenes interesser knyttet til aktiviteter på ledningsnett ved drift, vedlikehold, fornyelse og kvalitetskontroll.

RINs medlemmer er en unik kombinasjon av private og offentlige aktører med fokus på fag og ikke konkurranse. Medlemsmassen i dag er totalleverandører av kontroll og drift innen vann og avløp. Våre medlemmer jobber hver eneste dag med å stille diagnosen på ledningsnettet, og si hvordan dette arbeidet bidrar til smart ledningsfornyelse.

– Vi ønsker gjennom kurs og opplæring å bidra til at medlemmenes arbeid holder et høyt faglig nivå, og at medlemmenes aktiviteter skal sikre omdømmebygging. Alt dette for å bidra til bedre kvalitet i vannbransjen, sier leder i foreningen, Reidar Kveine.

Reidar Kveine

Leder i foreningen Rørinspeksjon Norge (RIN)

Store verdier i bakken

Det er enorme verdier som er gravd ned i form av kommunalt og privat ledningsanlegg i Norge. De neste årene skal det brukes et par hundre milliarder kroner for å sikre befolkningen rent drikkevann og trygg håndtering av avløpsvann. Da er det avgjørende med gode rutiner for kontroll og oppfølging av både eksisterende og nye anlegg, mener Kveine.

RIN har bidratt til en rekke veiledere og rapporter, hvorav den første var «Veileder for rørinspeksjon av avløpsledninger». RIN har et mål om å bedre kvaliteten på rørinspeksjon og få en mer ensartet rapportering. I løpet av sine 25 år har RIN utvidet sitt fagfelt fra rørinspeksjon til at foreningen i dag består av tre arbeidsgrupper;

  • Spyling og rørinspeksjon
  • Lekkasjekontroll og trasesøk
  • Tetthetsprøving og desinfeksjon

I disse dager jobber vi også med opprettelse av en egen arbeidsgruppe som skal jobbe aktivt for å fremme uavhengig tredjepartskontroll.

Fornyingstakten må økes

– Det norske ledningsnettet skriker etter fornyelse. Fornyelsestakten rundt om i kommunene er for lav. RIN har tatt «tempen» på ledningsnettet i over 25 år, og vi vet hvor skoen trykker. Derfor samarbeider vi tett med Norsk Vann for å sikre et framtidig godt ledningsnett, understreker Kveine, som til daglig jobber i planavdelingen for vann og avløp i Bærum kommune.

Medlemmene i RIN er stolte over å være initiativtakere for å få etablert et nasjonalt VA-kompetansesenter på Ås. Det har lenge vært behov for et øvingsfelt for operatører og for bransjen for øvrig. Kompetansesenteret skal fungere som kurssted og en arena for testing og utvikling av utstyr. Målet er å heve kvaliteten på ledningsnettet. Det er 15 år siden senter-ideen ble lansert, og i løpet av 2021 blir det trolig oppstart.

Mangler fagbrev

Kveine mener det er et paradoks at det fremdeles ikke er mulig å få et fagbrev innen rørinspeksjon og andre kommunaltekniske oppgaver som RINs medlemmer utfører hver eneste dag. For å komme nærmere dette målet er senteret viktig. Her skal det forskes, men det skal også etableres et miljø for etterutdanning av praktikere.

RIN har et nært samarbeid med flere organisasjoner innenfor vannbransjen. Dette gjelder blant andre Norsk Vann, Sveriges TV-inspeksjonsforetaks forening og SSTT, Scandinavian Society for Trenchless Technology.

Rørinspeksjon Norge hadde i 2018 en medlemsmasse bestående av 26 kommunale og interkommunale selskaper og 89 private firmaer. Foreningen ønsker seg flere medlemmer og da særlig ledningseiere, avslutter Kveine.

Av: Foreningen Rørinspeksjon Norge

Next article