Skip to main content
Home » Sirkulær økonomi » Norges unike utgangspunkt for å lede an i overgangen til en sirkulær økonomi
Sponset

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) etablerer sammen med No Waste! Norges største næringsklynge innenfor sirkulær økonomi, med over 90 medlemmer.

Klyngens ambisjon er å ivareta ressursene våre på en mer bærekraftig måte, ved å utvikle løsninger for utnyttelse av side- og avfallsstrømmer. Sammen skal vi bidra til grønn vekst i næringslivet, samtidig som klyngens medlemmer leverer på de klima-, miljø- og bærekraftsmålene som Norge har forpliktet seg til.

Reduserer klimagassutslipp

Det grønne skiftet gir nye rammevilkår for samfunnsbedrifter, næringsliv og forbrukere. Omstillingen til en sirkulær økonomi krever innovasjon og samarbeid på tvers av privat og offentlig næringsliv, tradisjonelle verdikjeder og bransjer. En sektors ressursbehov kan ligge i en annen sektors avfallsproblem. To eksempler på dette er den industrielle symbiosen på Øra utenfor Fredrikstad, og Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg.

I Industriklyngen på Øra samarbeider produksjonsbedriftene og en av Norges største samling av gjenvinningsaktører tett med kommunen, forskning og akademia. Her har de skapt sirkulære løsninger ved å utnytte hverandres energi-, vann- side- og avfallsstrømmer i en industriell symbiose. Ved å utnytte disse ressursene gjennom videre behandling og bruk, skapes nye verdier og arbeidsplasser, samtidig som våre klimagassutslipp reduseres.

Foto: Marius Grøndahl

Ligger langt fremme

På Den Magiske Fabrikken samarbeider aktører fra privat og offentlig næringsliv, landbruk og akademia for å utvikle sirkulære løsninger og markeder for bærekraftig matproduksjon. Gjenvinning av husholdningsavfall og annet organisk avfall fra industri og landbruk blir til bærekraftig biogass og biogjødsel, og det dyrkes klimavennlige grønnsaker i veksthus, basert på nye dyrkningsmetoder og grønn karbonfangst fra biogassanlegget.

I klynger ser vi en høyere grad av tillit, samarbeid og deling av data, som bidrar til økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. Norge ligger langt fremme på utvikling av teknologi og løsninger for utnyttelse av avfallsressursene våre. Denne kompetansen skal vi eksportere, for å bidra til å løse våre felles globale klima- og miljøutfordringer, samt å styrke Norges grønne konkurransefortrinn.

Next article