Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » La mangfoldet telle
Sponset

Mangfold er ikke et nytt tema i det globale aluminium- og fornybar energiselskapet Hydro. Likevel har det skjedd en endring. I dag er de opptatt av å få mangfoldet til å telle snarere enn å telle mangfoldet.

Hydro består av 31 000 unike individer i 40 land med 100 nasjonaliteter. Summen av alle unike identiteter i Hydro utgjør mangfoldet i selskapet. Den største delen av ansatte i Hydro er operatører. Margunn Sundve er fagforeningsleder og styremedlem i Hydro. Hun understreker at mangfold og inkludering er veldig viktig for å skape et godt arbeidsmiljø.

– Operatører er ofte skiftgående personell og arbeidsplassen blir fort familie nummer to. Hvis vi ikke trives på jobb, gjør vi heller ikke en god jobb, sier hun.

Generasjonsskifte

Sundve forteller at det har vært et generasjonsskifte de siste årene. I dag er det mange voksne menn som skal jobbe sammen med en ny generasjon yngre både kvinner og menn.

– Hvordan får vi begge parter til å trives i et tidligere mannsdominert miljø der det nok tidvis har vært en røff og direkte tone? Vi som fagforening hadde våren 2017 tillitsvalgtkonferanse med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Da tok vi blant annet opp #metoo før det ble #metoo, sier hun, og legger til at en industriarbeider ikke lenger en stereotypisk karakter, men et mangfold av forskjeller.

– Det være seg mann, kvinne, toppidrettsutøvere, høye, lave, harde, myke, heterofile, homofile og forskjellige kulturer og religioner. Alle må bidra for et godt arbeidsmiljø med plass for alle, sier hun.

Jobber systematisk med Mangfold og Inkludering

Kjersti Midthun Næss, global leder av mangfold, inkludering og tilhørighet i Hydro, forteller at de jobber strukturert og målrettet med mangfold og inkludering.

– Analysene våre viser både utfordringer vi må ta tak i og muligheter vi må gripe. Basert på dette har vi jobbet frem en ny strategi og tilnærming for hele selskapet tilknyttet vår overordnede forretningsstrategi. Vi ønsker å forstå hva som skal til for at vi klarer å tiltrekke, utvikle og beholde ulike mennesker i vår organisasjon, og har etablert en handlingsplan med klare mål for å få til dette, sier hun.

Likeverd og inkludering

I uttrykket «å få mangfoldet til å telle», ligger fokuset på å benytte mangfoldet når oppgaver skal løses.

– En inkluderende arbeidskultur starter med ledere som går foran som gode eksempler, og som både inkluderer alle ansatte og evner å lede mangfold. Mangfoldsledelse handler om å utløse potensialet i en mangfoldig arbeidsstokk, sier Næss, og understreker viktigheten av åpenhet og nysgjerrighet i møte med andre mennesker.

– Alle mennesker består av mange lag og vi må være forsiktige med å kategorisere basert på enkeltfaktorer som kjønn, alder og etnisitet.

Toppledelsen må gå foran

Eivind Kallevik, konserndirektør og leder for Aluminium Metal i Hydro, mener det er viktig at toppledelsen setter mangfold og inkludering høyt på den strategiske agendaen, og forplikter seg til mål som igjen kan legge til rette for endring. Konsernledelsen har nylig deltatt på et internt seminar om mangfold og inkludering.

– Det er vi som toppledere som eier handlingsplanene for mangfold og inkludering. Det skal ikke være på siden av alt annet vi gjør, men en integrert del, sier han.

Pride markeres

Pride er også viktig i Hydro. Det er fortsatt ulovlig å være homofil i rundt 70 land. Som global organisasjon handler det om å være tydelig på at Hydros verdier og etiske retningslinjer gjelder alle. Pride-måneden skal markeres på flere måter.

– Globalt handler det om å bygge forståelse og aksept for at alle mennesker er likeverdige og skal kunne føle seg trygg med å være den de er på jobb. Dette krever fokus hele året, ikke bare under Pride, sier Kallevik.

I Norge heiser Hydro Pride-flagget ved alle sine aluminiumsverk, kraftverk og andre lokasjoner.

– Vi tilbyr også opplæring og trening for ansatte og ledere om hvordan de kan muliggjøre og legge til rette for et enda mer inkluderende arbeidsmiljø, sier han.

Hydro er et ledende industriselskap som ønsker å bidra til en bærekraftig fremtid. Vårt formål er å skape mer livskraftige samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser til løsninger og produkter.

Les mer på hydro.com.

Av Marte Frimand

Next article