Skip to main content
Home » Livsvitenskap » Forskningsrådet satser på livsvitenskap
Livsvitenskap

Forskningsrådet satser på livsvitenskap

Livsvitenskapene har et stort potensial til å forhindre nye pandemier, finne årsakene til at pandemier utvikles og til å utvikle nye vaksiner. Foto: ANIRUDH on Unsplash

Forskningsrådet prioriterer livsvitenskap høyt. Livsvitenskap er studier av levende organismer og livsprosesser. Vi investerer hvert år tre milliarder kroner i forskning og innovasjon på universiteter, høyskoler, sykehus, institutter og i bedrifter.

Vår ambisjon er at norsk livsvitenskapelig forskning skal være i den internasjonale forskningsfronten på flere fagområder, bidrar til å løse store samfunnsutfordringer og skaper mange arbeidsplasser.

Ole Johan Borge

Direktør helseforskning og helseinnovasjon

Line Mariann Grønning-Wang

Porteføljekoordinator livsvitenskap

Et stort potensial

Livsvitenskap er viktig innen en rekke store vekstnæringer som helsenæringen, fiskeri og havbruksnæringen, landbruksnæringen og næringsmiddelindustrien. Bioteknologi blir også i økende grad tatt i bruk innenfor bioøkonomi-næringen, hvor biologiske ressurser (for eksempel halm, trevirke, slakteavfall og eggeskall) blir omdannet til blant annet mat, fór, kjemikalier, farmasøytiske produkter og bioenergi.

Livsvitenskapene har gitt oss veien ut av pandemien gjennom deling av forsknings-, pasient- og befolkningsdata for raskt å kunne identifisere virus, spore, teste, lage vaksiner og legemidler. Livsvitenskapene har et stort potensial til å forhindre nye pandemier, finne årsakene til at pandemier utvikles og til å utvikle nye vaksiner. Pandemien har tydelig vist behovet for åpen forskning, deling og gjenbruk av data, for å korte veien fra grunnforskning til livsnødvendige produkter. Dette, sammen med utstrakt samarbeid mellom forskere og bedrifter, er avgjørende for raskt å kunne løse fremtidige utfordringer og at FNs bærekraftsmål oppnås gjennom globale klima- og miljøvennlige produkter og tjenester til nytte for hele samfunnet. 

Livsvitenskapelig forskning

Livsvitenskap er avgjørende for grønn verdiskaping, fornybar energi og grønn teknologi. Livsvitenskap omfatter forskning på alt fra biologisk mangfold og arealbruk til matsikkerhet og antibiotikaresistens i mennesker og dyr. Viktigheten av å forebygge sykdom og funksjonsnedsettelse i alle aldre er også viktig livsvitenskapelig forskning. Utfordringene er sammensatte og krever innsats på tvers av fag og samfunnssektorer for å kunne løses. En satsning på utdanning og langsiktig grunnleggende og tverrfaglig forskning, er helt nødvendig for å møte disse utfordringene.

FAKTA

Helse utgjør det største temaområdet innen livsvitenskap i Forskningsrådet. Mer enn halvparten av midlene går til helse, etterfulgt av bioøkonomi, mat, miljø og naturmangfold, marin og havbruk. Av Forskningsrådets midler til livsvitenskap går cirka 50 prosent til universitet og høyskoler, etterfulgt av institutter, bedrifter og sykehus.

Tekst: Ole Johan Borge, direktør helseforskning og helseinnovasjon, Line Mariann Grønning-Wang, Porteføljekoordinator livsvitenskap

Next article