Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Mangfoldsledelse og likestilling
likestilling

Mangfoldsledelse og likestilling

Loveleen Rihel Brenna, grunnlegger og daglig leder av Seema. Foto: Anders Bergersen

Norske kvinner er blant de mest yrkesaktive i verden. Og det er langt flere kvinner som tar høyere utdanning enn menn; kjønnsfordelingen er litt over 60 prosent kvinner og litt under 40 prosent er menn (SSB). Likevel er vi langt fra full likestilling.

Fremdeles ledes bare litt over ti prosent av selskapene på Oslo Børs av kvinner. Fremdeles eier menn nær 80 prosent av de private aksjeverdiene på Oslo Børs.

I tillegg er det store sektorforskjeller. I sektorer som finans, byggenæringen, teknologi og fiskeri går det særlig sakte med likestillingen.

Mindre tilgang på kapital

Tallene er ikke mer oppløftende når det gjelder gründerskap. Det er like mange kvinner som menn som sier at de ønsker å bli gründere. Likevel er bare 30 prosent av gründerne i Norge kvinner, dette inkluderer både AS/ASA og enkeltmannsforetak. Andelen kvinner blir lavere jo mer man beveger seg mot vekstbedriften. Kun 20 prosent av alle aksjeselskaper som opprettes, opprettes av kvinner (Menon). Og for bedrifter i tillegg som har en gjennomsnittlig omsetningsvekst på mer enn ti prosent årlig er kvinneandelen rundt ti prosent.

En av årsakene er at kvinner har mindre tilgang på kapital enn mannlige entreprenører. Det kan skyldes ulikt språk og mannsdominans i finansnæringen. Altså, for få kvinner i finans påvirker kvinners muligheter til å lykkes som grundere. Men det kan også handle om at arbeid med likestilling stopper ved tallfesting– og representasjonslogikken. Mens menn bidrar til verdiskaping, bidrar kvinner til å gjenspeile samfunnet.

Mangfoldsledelse og likestilling

I desember 2022 la regjeringen frem Stortingsmelding 6 (2022 – 2023), Eierskapsmeldingen. Det skarpe skillet mellom kjønnsbalanse og mangfold er redusert i meldingen. Dette er et grep som muliggjør reell likestilling, inkludering, psykologisk trygghet, likeverd og ikke- diskriminerende praksis i arbeidslivet.

I januar i år sendte næringsminister Jan Christian Vestre, likestillingsminister Anette Trettebergstuen og NHO presidenten Svein Tore Holsether flere forslag til tiltak som skal bidra til et mer likestilt arbeids- og næringsliv på høring. Et av forslagene er kjønnskvotering, og et annet er å innføre en sertifiseringsordning for mangfoldsledelse.

Jeg er glad for at regjeringen endelig foreslår å ta i bruk sitt eget rammeverk, nasjonal standard for Ledelsessystem for mangfold (NS 11201:2018) for å oppnå økt verdiskaping gjennom økt likestilling, inkludering og mangfold i arbeidslivet.

Verdens første sertifiseringsordning

Norge er det første landet i verden som har utviklet en Nasjonal standard for Ledelsessystemer for mangfold med høy kvalitet (følger en som følge en ISO-mal). Vi har verdens første sertifiseringsordning gjennom Norsk sertifisering som utsteder nasjonalt og internasjonalt akkreditert sertifikat i mangfoldsledelse.

Sertifiseringen har relevans for bedrifter med 5 – 70 000 ansatte. Sertifiseringen er for alle ledere, mellomledere, teamledere, HR-ledere, og andre nøkkelfunksjoner med ledergrensesnitt. Standarden og sertifiseringen er for typer organisasjoner uavhengig av størrelse, organisasjonsform eller sektortilhørighet.

Likestilling og kjønnsbalanse er forutsetningen for å lykkes med å skape et bærekraftig, konkurransedyktig og innovativt arbeidsliv i dag og i fremtiden.

Av Loveleen Rihel Brenna, grunnlegger og daglig leder av Seema

Next article