Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Den usynlige infrastrukturen vi alle trenger
Kritisk infrastruktur

Den usynlige infrastrukturen vi alle trenger

Foto: Unspalsh

Under bakken ligger en livsviktig infrastruktur som gjør det mulig å bo og leve i byer og tettsteder over det ganske land.

Vannbransjen er en formidabel næringsmiddelprodusent og miljøaktør, som produserer rundt 700 millioner kubikkmeter drikkevann årlig. Vann er menneskets viktigste næringsmiddel, og daglig bruker hver person i Norge cirka 140 liter vann. Rundt ti liter går til drikke og matlaging, mens det øvrige går til blant annet renhold, hygiene, klesvask og toalettspyling. Vannforsyningen dekker også behovene til andre enn husholdningene, så som industri og næringsliv, skoler og barnehager, brannvesen og helseinstitusjoner.

Thomas Breen

Direktør Norsk Vann

Sikrer oss rent vann i springen

Hver dag, og natt for den saks skyld, går 10.000 kvinner og menn på jobb for å sikre oss nordmenn rent vann i springen, og sørge for at avløpsvannet er forsvarlig renset når det slippes tilbake i naturen. De betjener 2000 offentlige eller private vannverk, 2700 renseanlegg for avløp, og har ansvar for et ledningsnett som kunne rekke syv ganger rundt ekvator. Hverdagsheltene jobber i kommuner, interkommunale selskaper, rådgiverfirmaer, leverandørindustrien og entreprenørselskaper i hele landet. De planlegger, utvikler, drifter og vedlikeholder den livsviktige infrastrukturen, for å løse dagens oppgaver og møte fremtidens behov.

En nødvendig storsatsing

Norge står foran en helt nødvendig storsatsing på utvikling og oppgradering av infrastrukturen knyttet til vann- og avløp. De neste 20 årene må det investeres over 332 milliarder kroner i vannbehandlingsanlegg og anlegg for rensing av avløpsvann, og i utvidelse og fornying av vannledninger og avløpsrør. Investeringsbehovet kommer som følge av befolkningsutviklingen, med endret bomønster og fortetting, behovet for å møte nye og strengere rensekrav for å ta vare på natur og miljø, og ikke minst for å håndtere konsekvensene av endret klima. Vi må regne med hyppigere og kraftigere nedbørsepisoder, tørkeperioder, hyppigere tine- og fryseperioder om vinteren, og at mer vinternedbør kommer som regn. Vi kan forvente at endringene vil påvirke vår infrastruktur og kvaliteten på våre råvannskilder.

Behov for mer samarbeid

Når vi som samfunn skal investere så mye av fellesskapets penger i denne infrastrukturen, er det behov for forskning, utvikling og innovasjon (FoUI). FoUI skal sikre at både bygg og anlegg, teknologi og prosesser blir effektive, bærekraftige og varige også for kommende generasjoners behov. Mye av det som utvikles og bygges skal produsere og levere vann- og avløpstjenester i et 100-års perspektiv.

Vannbransjen jobber daglig med forbedring og tilpassing av tjenester og prosesser, men vi ser behov for mer samarbeid og økt innsats på FoUI-området. Det bør både sentrale og lokale politiske myndigheter raskt ta inn over seg og legge til rette for.

Av Thomas Breen, direktør Norsk Vann

Next article