Skip to main content
Home » Havvind » Samarbeider for biogass
Havvind

Samarbeider for biogass

Biogass-anlegg
Biogass-anlegg
STÅR FORAN ET TEKNOLOGISKIFTE: – Både kull og olje er energikilder som vi etterhvert kommer til å fase ut. Biogass handler om å bruke og gjenvinne ressurser som ellers ikke ville blitt utnyttet, sier Hanne Lisa Matt, leder for styringsgruppe Biogass. Foto: Hampus Lundgren/Redink

Biogass er sirkulær økonomi i praksis siden organisk avfall benyttes industrielt som råvare til ny produksjon og har store positive konsekvenser for miljø, klima, økonomisk vekst og sysselsetting. Biogass Oslofjord er en samarbeidsplattform som arbeider for å legge bedre til rette for biogass.

Partene i klimaforhandlingene er enige om å begrense global oppvarming til to grader. Den eneste måten vi kan nå dette målet på er gjennom å kutte i klimagassutslipp. FNs klimapanel har regnet seg frem til en øvre grense for hvor mye CO2 det kan være i atmosfæren, uten at temperaturen stiger mer enn to grader. Problemet er at vi allerede har sluppet ut to tredjedeler av dette. Det betyr at vi som lever nå, og de som kommer etter oss, kun kan slippe ut 1000 gigatonn CO2. Med dagens utslippsnivå vil vi nå dette om 20 år.

– Hvis vi skal klare overgangen til et bærekraftig og klimavennlig samfunn må vi gjøre flere ting fort, blant annet må vi ha en bedre ressurseffektivitet. Biogass er veldig ressurseffektivt siden vi henter ut energi og næringsstoffer fra organiske avfallsstrømmer med store positive konsekvenser for miljø, klima, grønn vekst og sysselsetting, sier Hanne Lisa Matt som er leder for styringsgruppe Biogass Oslofjord.

Biogass Oslofjord

Østfold, Vestfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Telemark har dannet en samarbeidsplattform for biogass som har fått navnet Biogass Oslofjord. Koalisjonen samarbeider med et nettverk av aktive partnere fra næringen og skal simulere til en velfungerende verdikjede innen biogass. Samarbeidet skal bidra til å styrke gjennomføringen av partenes vedtatte politikk og mobilisere ressurser til tiltak gjennom å søke statlige og internasjonale tilskuddsprogrammer. I tillegg skal de lede og delta i ulike prosjekter og satsninger på biogass i regionen.

– Hovedmålet for samarbeidet er å bidra til å realisere det potensialet som ligger i en bærekraftig og regional utnyttelse av energiressursene i gjødsel, slam og våtorganisk avfall i Oslofjordregionen. I mitt hode er biogass sirkulær økonomi i praksis. Uten å være i konflikt med matproduksjon eller biomangfold får vi det biodrivstoffet med høyest klimanytte, og vi resirkulerer knappe næringsstoffer som fosfor, sier Matt.

Kommersielt potensiale

I dag er den årlige verdiskapningen på biogassområdet cirka 900 millioner kroner, men hvis man tar i bruk en mulig produksjonsøkning på Østlandet kan verdiskapningen fra denne sektoren bli på hele 4,6 milliarder kroner.

– Å satse mer på biogass vil gi flere grønne arbeidsplasser og økt lokal verdiskaping. Utfordringen er at vi delvis mangler tydelige politiske føringer som understøtter utviklingen. I tillegg er mange av de gode effektene av biogass underkommunisert. Derfor er det viktig at Biogass Oslofjord fungerer som en samarbeidsplattform som setter biogass og dens avgjørende rolle for en fossilfri transportsektor og i en sirkulær økonomi på dagsorden, forklarer Matt.

Verdifull erfaringsutveksling

En viktig del i samarbeidet er erfaringsutveksling der de ulike fylkene kan lære av hverandre:

– Drammen har for eksempel renovasjonsbiler som går på biogass, mens «Den Magiske Fabrikken» utenfor Tønsberg er et anlegg som produserer biogass basert på organisk husholdningsavfall og gjødsel fra landbruket. Et av restproduktene som kommer fra denne produksjonen er biologisk gjødsel som bøndene kan gjenbruke. Denne gjødselen har langt lavere miljøbelastning enn for eksempel kunstgjødsel og binder karboner i jordsmonnet.

– At vi deler alle de gode eksemplene og ny kunnskap er veldig verdifullt og nyttig for den videre utviklingen innen biogassatsningen.

Et globalt Kodakøyeblikk

– I et nøtteskall handler biogass om å bruke og gjenvinne ressurser som ellers ikke ville blitt utnyttet. Både kull og olje er energikilder som vi etterhvert kommer til å fase ut. Det gjør at vi står foran et stort teknologiskifte, eller et Kodakøyeblikk. Biogass har uante bruksmuligheter og er en del av svaret på ressurs- og klimautfordringene, avslutter Matt.

Av Tom Backe, 

Next article