Skip to main content
Home » Havvind » Havvind, Norges nye offshoreindustri
Sponset

Havvind vil være en viktig del i fremtidens energimiks, og en av løsningene for å møte det økende behovet for fornybar energi. I tillegg vil havvind bidra til energiomstillingen i Norge og Europa. En vellykket satsing i Norge vil sikre at teknologi og kompetanse, som er bygget opp rundt olje- og gassnæringen, kan videreutvikles og danne grunnlag for verdiskaping og arbeidsplasser.

Norge har i tillegg alle forutsetninger for at havvind skal bli en stor og viktig ny, norsk industri. Vi har gode vindressurser på norsk sokkel, og Norge har en sterk posisjon innen maritim, offshore og landbasert industri. I fremtiden kan Norge potensielt eksportere store mengder fornybar energi produsert på norsk sokkel til Europa.

Internasjonal satsing

EU og Storbritannia satser stort på utbygging av havvind, og begge gjør dette i et langt høyere tempo enn i Norge. I Norge er planen demokratiske og gode prosesser som sikrer både forankring ved at alle blir hørt, og en får samlet inn data og utviklet ny kunnskap som blir vurdert før åpning av områder. Det er et dilemma at nabolandene våre lyser ut areal og setter i gang utbygginger langt raskere enn i Norge, fordi EU og UK får bygd ut leverandørkjeder og posisjonert seg før industrien i Norge har kommet ut av startgropa.

Offshore Norge mener Norge derfor må åpne for raskere åpningsprosesser i områder med lite potensial for konflikt. Krav til slike områder bør være at det er lite potensial for konflikt, både med fiskeri, andre næringer og naturverdier.

Vi har gode vindressurser på norsk sokkel, og Norge har en sterk posisjon innen maritim, offshore og landbasert industri. I fremtiden kan Norge potensielt eksportere store mengder fornybar energi produsert på norsk sokkel til Europa.

Må sikre nødvendig kunnskap

Rammevilkårene for havvind vil være avgjørende for om norsk sokkel blir et attraktivt havvindområde for utviklere og leverandører, i konkurranse med andre lands havvindområder. Det er derfor viktig å legge til rette for en jevn tildeling av nye arealer for havvind, med tilhørende plan for hvordan disse områdene skal bli realisert.

Etablering av havvindparker på norsk sokkel vil påvirke miljøet både gjennom utbyggings- og driftsfasen. Havvindnæringen må derfor sikre nødvendig kunnskap om områder hvor havvindparker skal etableres, og arbeide for minst mulig miljøavtrykk gjennom utbyggings- og driftsfasen.

God sameksistens, spesielt med fiskerinæringen, er noe som det må jobbes kontinuerlig med. Her må vi som havvindnæring tidlig legge til rette for god dialog og møteplasser. Vi må også ta i bruk de prinsippene og de reglene som vi sammen har blitt enig om i utviklingen av havvind.

Offshore Norge – våre standpunkt

Vi skal utnytte våre ressurser til å videreutvikle Norge som en pålitelig energinasjon – her er oversikten over Offshore Norges viktigste standpunkt.

Offshore Norge skal bidra til

  • Å utvikle en lønnsom og konkurransedyktig havvindnæring, som er attraktiv for nasjonale og internasjonale investorer.
  • Å skape arbeidsplasser gjennom utbygging- og produksjonsfasen av havvindanlegg på norsk sokkel, i tillegg til arbeidsplasser som følge av eksport av havvindteknologi.
  • Reduserte klimagassutslipp nasjonalt og globalt – samtidig som hensynet til natur og miljø ivaretas på en bærekraftig måte.
  • Å sikre sameksistens med fiskeri og skape synergier mellom næringsinteresser i havet.

Vi mener at en målrettet norsk havvind-satsing kan

  • Bygge en helt ny leverandørindustri med flere tusen industriarbeidsplasser og gi grunnlag for aktivitet i flere tiår fremover.
  • Øke krafttilgangen til Norge, gi økt forsyningssikkerhet og opprettholde Norges posisjon som nettoeksportør av kraft.
  • Bidra til å nå norske og europeiske klimamål og sikre en sterk norsk rolle i utvikling av nordsjønettet.

Les mer om havvind, målsetninger, ofte stilte spørsmål, og hvordan Norge kan få en ny og viktig industri på våre offshorenorge.no

Tekst: Roger Pedersen, direktør havvind i Offshore Norge

Next article