Skip to main content
Home » Grønn transport » Grønt landtransportprogram kutter utslipp
Grønn transport

Grønt landtransportprogram kutter utslipp

Grønt landtransport jobber med å finne utslippsfrie alternativer for transporten til lands. Illustrasjon: GLP

Skal vi få CO2-utslippene ned, må infrastrukturen for nullutslippskjøretøy på plass.

Det er stort potensial for å redusere utslippene i den landbaserte transportsektoren. Norske lastebiler, varebiler og busser sto i 2022 for 4,54 millioner tonn CO2.

– I Grønt landtransportprogram (GLP) jobber vi for at norsk transportbransje kan kutte utslipp og samtidig ha positive tall på bunnlinjen. Det er viktig å forstå at det må tas hensyn til geografiske forhold og type transport når utslippsfri teknologi skal velges. GLP sidestiller derfor biogass, biodiesel, elektrisitet og hydrogen, forteller rådgiver Bjørn Røst Kjørmo.

Bjørn Røst Kjørmo

Rådgiver i GLP

Kunnskapsdeling gjennom pilotprosjekt

Over 70 partnerbedrifter er nå med i programmet, som 24 organisasjoner står bak. Partnerbedriftene representerer hele verdikjeden knyttet til transport. Det betyr at alt fra kjøretøy-produsenter, transportkjøpere, lastebileiere og teknologibedrifter er med.

Simen Narum er markedsanalytiker i GLP, og bruker mye tid på analyser knyttet til infrastruktur og kjøretøy. Dette bidrar til kunnskapsgrunnlag som kan hindre feilinvesteringer.

–  Enova bevilger nå midler som fremskynder utbyggingen av lade-infrastruktur. Da er det viktig for utbyggerne å kjenne lastebilenes kjøremønster, og antall elektriske lastebiler som sannsynligvis kommer til å trafikkere en gitt veistrekning, forteller han.

Simen Narum

Markedsanalytiker i GLP

Muligheten til å utføre transport med elektriske lastebiler blir stadig bedre. Samtidig foregår det en stor satsing på infrastruktur for biogass og hydrogen over hele landet.

Det er viktig å forstå at det må tas hensyn til geografiske forhold og type transport når utslippsfri teknologi skal velges. Foto: Bjørn Røst Kjørmo

For å oppnå effektiv kunnskapsdeling, igangsetter GLP ulike pilotprosjekt. Det siste prosjektet som ble startet, ledes av ladeselskapet Mer. De har internasjonal erfaring knyttet til personbil-lading, men markedet for lading av tunge kjøretøy er nytt for dem.

– I slike prosjekter spiller GLP en unik rolle. Vi skaper gode møteplasser mellom aktører som ellers ikke ville snakket sammen. Gjennom GLP-nettverket fikk Mer innspill fra lastebileiere og transportkjøpere. Transportbransjen ble hørt, og Mer fikk kunnskap om kjøremønster, tidspress, arealbehov og ønskede fasiliteter, forteller Kjørmo.

Unngå, flytte og forbedre

GLP ivrer også for å tenke nytt. Det største utslippskuttet oppnås ved å unngå unødvendig transport. Mye kan også gjøres ved å flytte transport fra vei til bane og båt, samt forbedre kjøremønster på land.

– Elektriske tog er det som kan frakte størst tonnasje med minst utslipp på land. Risikoen ved å sende varer med tog er også liten, sammenlignet med vei. Samtidig må man tenke på at trafikk til og fra togterminaler kan gi en vesentlig økning i lokaltrafikken. Spørsmålet kan da bli hva som er mest hensiktsmessig – stor elektrifisert lokaltrafikk eller langtransport fra dør til dør, med biogass eller hydrogen som drivstoff, sier Kjørmo.

– Det er derfor vi jobber med analyse av sektoren. Skal man finne en løsning og utarbeide en strategi, må du vite hva problemet er, avslutter Simen.

FAKTA

Grønt landtransportprogram er et forpliktende offentlig-privat samarbeid for å realisere det grønne skiftet i den landbaserte næringstransporten. Formålet med GLP er å bidra til å realisere vedtatte nasjonale klimamål, og stimulere til et bredt teknologiskifte. Programmet skal bistå norske selskaper med å kutte utslipp raskt og kostnadseffektivt.

Les mer på nho.no

Av Jarle Petterson

Next article