Skip to main content
Home » Grønn transport » Sterke havner fremmer grønne eksportarbeidsplasser
Grønn transport

Sterke havner fremmer grønne eksportarbeidsplasser

Foto: Jill Johannessen - Samfunnsbedriftene

Skal vi lykkes i å bygge ny grønn eksportindustri og samtidig redusere klimautslippene, må vi satse mer på grønn sjøtransport. Her spiller havnene en sentral rolle. 

Regjeringen ønsker å øke eksporten med 50 prosent innen 2030. For å klare det og samtidig redusere CO2-utslippene, må det satses mer på grønn sjøtransport.

– Dersom vi bare øker industriproduksjonen, vil utslippene øke istedenfor å reduseres. Myndighetene må derfor stimulere til bruk av den transportformen som i dag har laveste klimautslipp, og bidra ytterligere til å redusere klimaavtrykket fra skipsfarten fremover, sier direktør i Norske Havner, Kjell-Olav Gammelsæter.

Kjell-Olav Gammelsæter

Direktør i Norske Havner

Kort vei

– Mange av de næringene regjeringen ønsker å satse på, ligger også nær kysten, Enten det er batteriproduksjon, vindmølleproduksjon eller fangst og lagring av CO2, som Miljødirektoratet nylig har utpekt som en av de viktigste måtene å få redusert utslipp på, sier Gammelsæter.

Havnene vil derfor bli viktigere i tiden fremover.

–  Nye logistikkjeder skal etableres og nye store volumer skal fraktes. Da er det å bruke sjøtransporten veldig smart, både fordi mye av denne virksomheten ligger langs kysten, og fordi det å bruke båt er klima- og energismart.

Også produksjon av hydrogen, ammoniakk og metanol vil gjøre havnene mer sentrale. Mye av produksjonen vil ofte skje i nærheten av en havn, og mye distribusjon vil skje med båt. I tillegg vil skipsfarten selv være en stor bruker. Havnene kan bidra med både areal, kai og kaitjenester.

Grønn, maritim transportpolitikk

Men også politikerne må gjøre sitt for at man skal lykkes i denne overgangen.

– Hvis regjeringen ønsker en aktiv grønn næringspolitikk, må de sørge for å ha en aktiv grønn, maritim transportpolitikk. Vi får ikke noen grønn næringsutvikling hvis vi ikke klarer å utvikle en grønn næringstransport, sier han. 

Sentralt i dette er infrastruktur rundt havnene.

– Havnene ligger som et mellomledd mellom sjø og land, så det å ha god veitilknytning og jernbanetilknytninger er viktig. Men vi ser også at en del havner har behov for bedre leder, kaier og næringsarealer. Så det å ha statlige virkemidler som gjør at man kan videreutvikle havnene, er viktig, avslutter Gammelsæter.

Norske Havner synliggjør norske havners betydning og jobber for å styrke havnenes konkurranseevne og utvikling.

Les mer på havn.no

Av Sissel Nilsen

Next article