Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Blir havvind den nye oljen? Store muligheter for norsk leverandørindustri
Sponset

I mai kunngjorde regjeringen at havvind blir et stort satsingsområde, med mål om å tildele lisenser for om lag 1500 vindturbiner og 30 gigawatt innen 2040 – nesten like mye som dagens samlede vannkraft-produksjon. Flere aktører står nå klare, deriblant TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvind, som har gått sammen for å utvikle havvind i Norge.

– Det ligger et betydelig kraftpotensial i havvind på norsk sokkel, og det kan forklares med tre faktorer: størrelsen på arealer tilgjengelig for havvind, gode vindforhold, og en sterk offshore-industri, som har arbeidet med olje- og gassvirksomhet til havs i over 50 år. Alt dette er et stort pluss for havvind-utviklingen i tiden som kommer, sier Øyvind Gundersen, forretningsutvikler for fornybar energi i TotalEnergies.

Øyvind Gundersen

Forretningsutvikler for fornybar energi i TotalEnergies

Han er tydelig på at hensynet til miljø og andre brukere av havet er avgjørende, og viser blant annet til at myndighetene har tatt fiskeri og militæraktivitet med i betraktningen i utvelgelsen av aktuelle arealer.

Reduserte kostnader

– Det vil gjøres grundige undersøkelser og miljø-kartlegging før det gis konsesjoner, og prosjektene må ta hensyn til funnene i disse. Derfor vil vi være nøye med å sikre at installasjonene er tilpasset omgivelsene, både i utbyggings- og driftsfasen.

Gundersen medgir at særlig flytende havvind koster mer enn landbaserte vindparker, og understreker samtidig at de landbaserte vindparkene trengte subsidier og grønne sertifikater i en tidlig fase. Kostnadene er imidlertid redusert, og størrelsen på turbinene optimalisert, slik at landbasert vindkraft nå kan produseres uten støtte.

– Vi har sett mye av den samme utviklingen for bunnfast havvind, slik at det flere steder i verden nå tildeles lisenser for bunnfast havvind, uten at utbygger får subsidier. Utviklingen er ikke kommet like langt for flytende havvind, noe som forklarer hvorfor myndighetene legger opp til statlige finansieringsmekanismer for flytende havvind. Men vi vil altså være avhengig av at kostnadene for slike installasjoner utvikler seg på samme måte som på land, og det er den jobben som nå står foran oss. Her vil blant annet pilotprosjekter, der teknologien utprøves i mindre skala, spille en viktig rolle.

Manglet insitamenter

– Vi står foran store investeringer, og for å lykkes, trenger vi godt samarbeid mellom utbyggere, leverandørkjeden, myndigheter og andre interessenter. I Norge har vi vært rikelig forsynt med billig og ren kraft, så vi har nok manglet noe av det insitamentet andre land har hatt.

– Nå er imidlertid situasjonen i ferd med å snu. Kraftbehovet ventes å øke, og det er begrenset hvor mye mer som kan tas ut av vannkraft. Behovet for ren kraft fra andre kilder forventes derfor å bli stort, og konsortiet har derfor stor tro på utvikling av havvind, som en betydelig industri i Norge. Kunngjøringen av myndighetenes ambisjoner for havvind, og løfter om flere tildelingsrunder, er veldig positivt, og bidrar til å skape forutsigbarhet for industrien.

Lang erfaring

– Når det kommer til havvind, vil vi selvfølgelig trekke veksler på TotalEnergies ’lange erfaring med store offshore-utbygginger innen olje og gass, som inkluderer over 55 år på norsk sokkel, samt vår utvikling og drift av havvind-parker andre steder i verden. Sammen med Iberdrolas betydelige erfaring som en ledende aktør innen vindkraft, samt Norsk Havvinds bakgrunn gjennom Valinor-gruppen, som en ledende utvikler av landbasert vind i Norge, er konsortiet svært godt rustet til å påta seg oppgaven med å skape verdier fra vindressursene våre til havs.

TotalEnergies er et globalt energiselskap, som produserer og markedsfører et bredt spekter av energi: olje, biodrivstoff, naturgass, grønne gasser, fornybar energi og elektrisitet. Selskapets 105 000 ansatte jobber for å produsere energi som er stadig mer rimelig, ren, pålitelig og tilgjengelig for så mange mennesker som mulig, og er aktivt i mer enn 130 land.

Iberdrola er blant verdens største energiselskap, ledende innen fornybar kraftproduksjon, og i spissen for skiftet til en lav-karbon økonomi. Selskapet forsyner energi til nærmere 100 millioner mennesker i en lang rekke land. Med fokus på fornybar energi, smarte nett og smarte løsninger, omfatter Iberdrolas hovedmarkeder Europa, USA, Brasil, Mexico og Australia. Selskapet sysselsetter nær 40 000, og har de siste 20 årene investert over 130 milliarder euro for å bidra til å bygge en bærekraftig energimodell.

Norsk Havvind er en uavhengig utvikler av vindkraft til havs. Majoritetseier Valinor har, gjennom datterselskapet Norsk Vind, etablert seg som den største utvikler av landbasert vind i Norge. Gjennom målrettede investeringer og aktivt eierskap, har Valinor betydelig erfaring med å bygge og eie sterke selskaper, med et stort potensial innen fornybar kraftproduksjon, infrastruktur og akvakultur. Ledelsen og styret i Norsk Havvind har betydelig erfaring fra planlegging, utvikling og gjennomføring av energiprosjekter til havs.

Kompetanseeksport

Konsortiet har et sterkt ønske om å arbeide tett med lokal industri og norske leverandører.

– Det har vi lange tradisjoner for i olje- og gassprosjektene vi har vært og er med på å utvikle. Det er klart at det er et samarbeid som vi ønsker å videreføre. I tillegg til oppdrag i forbindelse med utvikling av norsk havvind, er det viktig å sikre norske leverandører tilgang til et internasjonalt marked, noe vi, som globale aktører, er godt posisjonert til å gjøre.

– Vi kan involvere norske leverandører i prosjekter verden over, slik vi allerede har gjort det i olje- og gassektoren. Potensielt kan de økonomiske ringvirkningene bli betydelige for leverandørindustrien. Vi er selvsagt avhengig av at leverandørene er konkurransedyktige, noe vi har stor tro på at norske leverandører vil være. Alle ledd i verdikjeden må bidra til en riktig kostnadsutvikling

MER OM KONSORTIET

TotalEnergies
totalenergies.com
Kontakt: Øyvind Gundersen ([email protected])

Iberdrola
iberdrola.com/home
Kontakt: Kiera Wilson ([email protected])

Norsk Havvind
www.norskhavvind.no
Kontakt: Peder Sortland ([email protected])

Av Jarle Petterson

Next article