Skip to main content
Home » Fremtidens matsystemer » Forskning og innovasjon for bærekraftige matsystemer
Fremtidens matsystemer

Forskning og innovasjon for bærekraftige matsystemer

Mari Sundli Tveit, Administrerande direktør Norges Forskningsråd. Foto: Thomas Keilman

For å nå klimamålene våre og ivareta biologisk mangfold, må vi gjøre store endringer i matsystemene våre. Vi må sørge for at vi kan produsere nok trygg og sunn mat også for kommende generasjoner. Og vi må tenke nytt og innovativt for å gjøre alle delene av verdikjedene for mat mer bærekraftige, det vil si alle ledd fra produksjon, til distribusjon, salg, konsum og bruk av restråstoff. Dette er en stor og krevende oppgave, fordi matsystemene er svært mangfoldige og sammensatte, og en omstilling av matsystemene vil involvere så å si alle deler av samfunnet.

Gode, robuste, bærekraftige løsninger krever samarbeid. Vi er alle samfunnsaktører, og vi er alle en del av matsystemet.

For å endre matsystemene våre og gjøre dem mer bærekraftige, må vi alle bidra. Vi må sette utfordringene ved dagens matsystemer høyt på agendaen, og vi må ha en sterk bevissthet om hvilke mål vi ønsker å nå.

Forskning og innovasjon

Forskerne, næringslivsaktører og ansatte i offentlig sektor og organisasjoner må jobbe enda tettere sammen enn i dag for å finne løsningene vi trenger. Det vil kreve mye tid og ressurser, men uten bred involvering og tett samarbeid på tvers av sektorer og disipliner, vil vi ikke kunne finne løsningene vi trenger.

Heldigvis står vi ikke på bar bakke. Nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, næringsaktører, offentlige aktører, og andre sivilsamfunnsaktører, har forsket på ulike deler av matsystemene våre i mange år.

Offentlige penger, med Innovasjon Norge og Forskningsrådet i spissen har i flere tiår finansiert forskning og innovasjon for næringsutvikling og god forvaltning. Vi har finansiert prosjekter for bærekraftig mat fra sjø og land, for kunnskap og løsninger om ernæringsriktig mat og kosthold, og for kunnskap om virkninger av matproduksjon på klima og miljø.

Nå er det viktigere enn noen gang at vi bruker forsking og innovasjon for å gjøre både delene av systemet og helheten mer bærekraftige.

Målrettet samfunnsutfordring 

I høst lanserte regjeringen et nytt virkemiddel for å bidra til en mer praktisk bruk av forskningsbasert kunnskap: målrettede samfunnsoppdrag. Målrettede samfunnsoppdrag er nyskapende og ambisiøse prosjekter der forskning kobles sammen med andre virkemidler for å løse konkrete problemer innen en gitt tidsfrist.

Ett av disse samfunnsoppdragene har som mål at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutslippene i matsystemene. Samfunnsoppdraget er under utforming, og det vil kreve samarbeid på tvers av disipliner, temaer og sektorer. Det vil derfor også kreve samarbeid mellom mange av samfunnets aktører som ikke har samarbeidet tidligere. Samfunnsoppdraget forventes å gi viktige bidrag til mer bærekraftige matsystemer. Vi er overbevist om at dette samfunnsoppdraget vil kunne ha en avgjørende betydning for økt produksjonen av råvarer til kraftfôr i Norge. Det vil derfor også være viktig for at vi skal nå målene vi har satt for klima, miljø, matproduksjon, sysselsetting og verdiskaping.

Next article