Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Det lønner seg å utvikle en god arbeidsplass
det gode arbeidsliv

Det lønner seg å utvikle en god arbeidsplass

For å skape konkurransedyktige virksomheter som er rustet for fremtiden, må vi først starte med menneskene i organisasjonen, og de relasjonene vi bygger. Foto: Marvin Meyer/Unsplash

Flere virksomheter ser nå sammenhengen mellom kultur og bedre resultater, og setter derfor mennesker og kultur som øverste strategiske fokus. Dette er fordi kulturen påvirker hvordan vi har det, avgjør hvor godt vi jobber sammen og ikke minst om vi når våre ambisjoner.  

Catarina Irvung

Rådgiver Great Place To Work

Det å anse mennesker som virksomhetens viktigste konkurransefortrinn handler om et positivt menneskesyn; en ekte tro på at mennesker er uunnværlige for virksomhetens suksess, og at folk grunnleggende ønsker å gjøre en god jobb.

Ledelse handler dermed om å skape forutsetninger for at folk både kan, og vil ta ut sitt beste, og utløse engasjementet i felles retning for å bidra til å nå organisasjonens mål. Vi må tilrettelegge for at alle i organisasjonen ikke bare trives på jobb – men også opplever tydelig mening og retning, utvikling og mestring, samt spillerom og autonomi i arbeidet.

Det viktigste er tillit

Gjennom 30 år med forskning på hva som kjennetegner de beste arbeidsplassene, kan vi bevise at det er en tydelig fellesnevner på tvers av bransjer, land og kultur som utmerker seg; nemlig tillit.

Det er nettopp relasjoner preget av høy grad av gjensidig tillit som gir effekt i resultater.

Tilfredshet fører til prestasjoner

Virksomheter med tillitsbasert kultur er preget av troverdig ledelse som setter tydelige forventninger og mål, skaper opplevelse av respekt, og å bli sett som hele mennesker og rettferdighet. De har en kultur der man opplever stolthet i jobben og fellesskap til sine kollegaer.

Alex Edmans, professor ved London Business School, har forsket på dataene til Great Place to Work over mange år. Hans resultater viser at virksomheter med høy tillitskultur har 2.3 til 3.8 prosent større aksjeavkastning per år. Studien til Edmans besvarer også kausalitet; den viser at medarbeidernes tilfredshet fører til gode prestasjoner, heller enn at lønnsomhet skaper trivsel. Dette innebærer at de virksomhetene som behandler sine medarbeidere bedre, gjør det bedre.

Andre funn basert på våre data viser blant annet også at de virksomhetene som lykkes best med tillitsbasert kultur har fire ganger høyere omsetningsvekst, 50 prosent lavere turnover, og halvert sykefravær. Det er altså ingen tvil om at det å utvikle en god arbeidsplass er lønnsomt.

Den viktigste verdien

I en tid preget av kontinuerlig endring, er vi avhengige av medarbeidere både evner og er villige til å snu seg raskt. Vi må klare å utnytte det menneskelige potensialet. Vår forskning viser at deltakelse fra alle i organisasjonen er nøkkelen til vellykket innovasjon og omstillingsevne.

Organisasjoner hvor alle deltar i å generere nye ideer, produkter og tjenester, snur seg raskere enn sine konkurrenter, og tilpasser seg raskere endrede markedsforhold. Dette resulterer i 5,5 ganger høyre inntektsvekst enn sammenlignbare virksomheter med mindre inkluderende tilnærming til innovasjon. Muligheten til slik inkluderende innovasjon henger sammen med positive og åpne relasjoner, hvor tillit står sentralt.

For å skape konkurransedyktige virksomheter som er rustet for fremtiden, må vi først starte med menneskene i organisasjonen, og de relasjonene vi bygger. De som lykkes har en ekte tro på at folk er deres viktigste verdi.

Av: Catarina Irvung, Rådgiver, Great Place to Work

Next article