Skip to main content
Home » Energieffektive bygg » Slik velger staten energieffektive lokaler
Sponset

Mange hensyn skal tas når staten inngår en ny leiekontrakt. – Det å velge et kostnads- og energieffektivt lokale er viktig når det er skattebetalerne som tar kostnaden. 

Det sier Marit Roheim, avdelingsdirektør ved Statsbyggs rådgivingstjeneste for innleie av lokaler. Rådgivingstjenesten bistår statlige virksomheter over hele landet i alle forhold knyttet til deres leieforhold og leiekontrakt. 

– Staten har klare retningslinjer og føringer for hvordan leieforhold og -kontrakter skal være, og et viktig punkt er energieffektivisering, sier hun. 

Marit Roheim

Avdelingsdirektør Statsbyggs rådgivningstjeneste for innleie av lokaler

Ikke for stort lokale

Det er i hovedsak tre punkter som vektlegges når nye lokaler vurderes. 

– Det første er arealbruk. Staten skal ikke etterspørre mer areal enn hva de faktisk har behov for. De fleste virksomheter går da fra gamle leieforhold med mye areal per ansatt til et fremtidsrettet leieforhold med areal på et helt annet nivå, sier hun. 

Årsaken til at man i dag beregner mindre areal per ansatt, er at man hensyntar nye arbeidsformer, teknologi og lavere tilstedeværelse på fysisk kontor.  

– Før pandemien programmerte vi et arealbehov med nesten 100 prosent tilstedeværelse, men gjennom tellinger vet vi at tilstedeværelsen i snitt ligger på 40-50 prosent i statlige virksomheter, sier Roheim. 

Tilpasset behovet

– Neste punkt på listen er at lokaler som anskaffes skal være egnede i forhold til de krav og kriterier man har satt. Hvis nye lokaler oppfyller krav og kriterier, betyr det at man ikke blir tilbudt mer areal enn man faktisk har behov for og at det tilbudte lokalet oppfyller kravene i funksjonsbeskrivelsen på en effektiv måte, sier hun. 

Nye lokaler skal være tilpasset behov og krav til arbeidsplassløsninger, og det er ikke lenger en selvfølgelighet med eget kontor med navnet på døren. 

– Videre vektlegges det at statlige virksomheter flytter inn i mer moderne bygg med høyere energimerker som har tilhørende effektive energibærere, sier hun. 

Felles interesse

– Seriøsitet er viktig når staten velger utleiere. Utleier skal kunne vise at de tar drift og vedlikehold på alvor, og da belønnes drift og vedlikehold med fokus på energieffektiviserende gevinster, sier hun. 

De må kunne dokumentere hva de har gjort med bygget for å gjøre det energieffektivt samt hvilken langsiktig plan de har for bygget. Statsbygg evaluerer også hvordan bygget fasiliterer effektiv drift, energibærere og energiforsyning. 

– Samtidig har også statlige leietakere et ansvar. Det kan blant annet dreie seg om at varmen reduseres i helgene og at lyset og PC-er skrus av etter arbeidstid. Det er skattebetalernes felles interesse at staten velger kostnads- og energieffektivt, og dette er et politisk mål, konkluderer Roheim. 

Av Katrine Andreassen

Next article