Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Kommunene må prioritere tiltak for tungtrafikken
Sponset

Andelen elektriske biler øker raskt i persontrafikken. I yrkestransportmarkedet er det mer krevende å få til et skifte til kjøretøy med nye energibærere. Blant barrierene er tilrettelegging av energistasjoner der behovet er størst, og ikke minst til et konkurransedyktig kostnadsnivå.

Omkring 20 prosent av alle kjørte kilometer i veinettet er med kjøretøy som frakter gods. De representerer over 40 prosent av utslippet av klimagasser. Mange kommuner er i startfasen for å kartlegge tiltak for de tunge kjøretøyene. Blant de aktive kommunene er Moss kommune som ønsker å legge forholdene best mulig til rette for at transportbransjen skal bytte ut dieseldrevne biler til mer miljøvennlige kjøretøy. MH Tech og Flowchange bistår kommunen med dette arbeidet, hvor målet er å stimulere til et grønt skifte også i yrkestransportmarkedet.

– Vi utarbeider en plan for hvordan distribusjon av energi for transportsektoren kan utvikles i Moss kommune. Dette dreier seg om hvordan eksisterende energistasjoner kan utvikles til å ta imot nye energibærere og om hvor nye energistasjoner bør lokaliseres. Sagt med andre ord handler dette i stor grad om hvordan elektrisitet, hydrogen og biogass best kan distribueres og gjøres tilgjengelig for de som trenger det. I transportbransjen er energitilgangen helt avgjørende for omstillingstakten, forklarer Anders Martin Moe, daglig leder i MH Tech.

Anders Martin Moe

Daglig leder i MH Tech

Ved omfattende elektrifisering av tungtrafikken, som ferger og lastebiler, vil det oppstå effekttopper i strømnettet. Det kan påvirke energitilførselen til kommunens befolkning. Derfor vil forslaget til lokalisering av ladeinfrastruktur også ta utgangspunkt i kapasiteten i strømnettet i ulike deler av kommunen.

Behov må ses i sammenheng

Geir Berg i Flowchange understreker betydningen av helhetlige løsninger for alle transportformer:

– I mange bykommuner har det vist seg å være utfordrende å finne arealer for plassering av energistasjoner som kjøretøyene kan bruke, og som ikke er i konflikt med andre bruksformål. Det er behov for kunnskap om trafikkstrømmene og næringslivet i kommunen når planer skal utarbeides, i kombinasjon med oversikt over arealreserver og teknisk infrastruktur. Mange aktører er inne i bildet. Det er ikke enkelt for en arealplanlegger i kommunen å tilrettelegge for yrkestrafikkens behov, sier han.

Geir Berg

Flowchange

Akkurat nå er prosjektet i Moss inne i en fase der nåværende drivstoffinfrastruktur kartlegges, blant annet om hvilke planer aktørene har.

– Vi skal gjøre en kartlegging av transportbransjen i nærområdet, samt intervjue leverandørene av drivstoff i Moss, tilføyer Anders Martin Moe.

I mulighetsstudien skal det vurderes hvordan teknologiutviklingen kommer til å bli de neste årene. Andre relevante forhold er omfanget av statlige og fylkeskommunale virkemidler, som avgifter, økonomiske støtteordninger og samferdselsinvesteringer.

Komplementær kompetanse

MH Tech og Flowchange samarbeider om planer og tiltak for grønnere og mer effektive varetransporter på en rekke områder. Oppdragsgiverne er både kommuner, fylkeskommuner og private bedrifter som ønsker å være langt fremme i overgangen til lavutslippssamfunnet.

– Samarbeidet mellom oss fungerer veldig godt. MH Tech er spesialister på energiberegninger. Flowchange har spesialisert seg på logistikk og varestrømmer. Derfor utfyller vi hverandre i slike prosjekter som vi nå gjennomfører for Moss kommune, forklarer de.

Klimamålet i 2030 krever mer enn halvering av utslippene fra veitrafikken. Det er ikke bare ny teknologi som må til. Bedre kapasitetsutnyttelse og mindre tomkjøring er andre relevante tiltak for å redusere utslippene. Kommunene bør derfor kartlegge mulighetsrommet som de har og legge langsiktige, helhetlige planer for reduserte utslipp fra næringstrafikken, på lik linje med tiltak i andre sektorer.

Av Tom Backe

Next article