Home » Elektrisk transport » Elektrifisering av transport – det store bildet
Elektrisk transport

Elektrifisering av transport – det store bildet

Elbil som lader
Elbil som lader
avatar

Vidar Eide

Avdelingsleder, forretningsutvikling i Statkraft

Foto: Statkraft

Alle transportsektorer virker bli elektrifisert med batterier eller hydrogen – fra personbiler, til busser, lastebiler, tog, skipsfart, til og med luftfart. Er dette gjennomførbart?

Det korte svaret er ja. Men kraftsystemet står overfor sin største endring siden det ble bygd. Oppsiden er at det samme kraftsystemet vil skape enda større samfunnsnytte og verdier enn før.

At elektrifisering av personbiler er mulig fremstår nå åpenbart for alle i Norge. Globale analyser peker på at dette vil bli et åpenbart valg i resten av verden ganske snart – og fortere enn mange er klar over og forberedt på. Konkret viser analysene at elbiler vil bli billigere enn fossilbiler uten subsidier i løpet av 2020-tallet. Og når elbilene først er billigere vil endringer kunne gå fortere enn mange prognoser tilsier.

Hydrogen

Innen tung- og langtransport, ser vi at hydrogen-elektriske lastebiler, ferjer og hurtigbåter også er gode løsninger, og at hydrogenet til disse i stor grad kan komme fra elektrolyse som bruker grønn strøm til å splitte vannmolekyler. Hydrogen fra naturgass vil likeledes kunne spille en rolle, forutsatt at CO2en fanges og pumpes ned i bakken igjen. Innenfor virkelig langdistanse som containerskip kan dette hydrogenet bindes med nitrogen fra lufta som ammoniakk, eller raffineres til andre syntetiske drivstoff. Uansett om hydrogenet brukes direkte eller videreforedles, vil det gi CO2-fritt drivstoff til alle transportsegmenter, med opprinnelse i grønn elektrisitet.

I Norge er den nødvendige kraften for å elektrifisere transportsektoren i stor grad tilgjengelig allerede, mens det i en rekke andre land er nødvendig med en omfattende omlegging fra fossil til fornybar energiforsyning for å få dette til. Heldigvis er trendene for sol og vind så sterke at i de fleste land er disse teknologiene allerede billigere enn ny fossil kraftproduksjon – eller de blir det i løpet av får år.

Reduserer utslippene

Slik storskala elektrifisering vil redusere utslippene i Norge og andre land betydelig, men vil kreve at strømnettet nasjonalt og lokalt oppgraderes. Selv om det betyr store investeringer og utvidelser av trafoer og linjer, vil det gi klare utslippsreduksjoner og store samfunnsgevinster – spesielt i land med større lokal luftforurensing enn Norge. Ladeinfrastruktur må også bygges og mange aktører er allerede aktive i det voksende norske lademarkedet. Norge ses på som et foregangsland og det er viktig at vi viser verden at også lademarkedet kan drives kommersielt, med begrensede subsidier.

Fremover må dette forsterkede strømnettet styres på en ny og smartere måte. Tyskland og UK er langt framme i så møte, og styrer vindmøller og solcelleparker slikt at kraftsystemet og strømfrekvensen hele tiden er i balanse. Samme smarte kontroll vil vi få på ladebokser og oppvarming i våre boliger og kontorer, samt i industri og fremtidige elektrolysører. Da vil systemet kunne balansere seg på en måte vi ikke makter i dag. Analyser fra bransjeaktører viser at dette lar seg gjøre og at det skaper muligheter for å bygge et bærekraftig samfunn og økonomi. Videre viser analysene at en slik elektrifisering vil ta verden langt på vei mot 2-gradersmålet og at det er billigere å forsøke begrense klimagassutslippene enn å ikke gjøre det.

Av Vidar Eide, Avdelingsleder, Forretningsutvikling i Statkraft

Nesta artikkel