Skip to main content
Home » Det store krafttaket » Formidabel oppgave å nå klimamålene, men mulig
Sponset

Olje- og gassindustrien skal redusere utslippene med 50 prosent innen 2030 og ned mot null i 2050.

Elektrifisering med kraft fra land er det viktigste tiltaket fram mot 2030. Det vil gi store utslippskutt i Norge og globalt, og prosjektene er gjennomgående lønnsomme. Likevel er det viktig å presisere at ikke alle felt på norsk sokkel skal elektrifiseres. Vi elektrifiserer heller ikke for enhver pris.

Fremover må vi jobbe sammen for å løse den krevende kraftsituasjonen, samtidig som vi skal nå klimamålene. Vår industri ønsker å være med på dette kraftløftet ved å satse på havvind. Men vi må ha et større tempo i utviklingen dersom havvind i større grad skal være med å elektrifisere sokkelen og avhjelpe den pressede kraftsituasjonen.

Benedicte Solaas

Direktør klima og miljø, Offshore Norge

Forventer en betydelig vekst

Mange selskaper jobber også aktivt med forskning og utvikling av nye teknologier, som karbonfangst på installasjonene, kompakte kombikraftanlegg og bruk av hydrogen eller ammoniakk for kraftgenerering på sokkelen. Disse teknologiene kan bli helt avgjørende for at Norge og Europa skal nå sine klimamål i 2050.

Offshorenæringens vekst i grønn omsetning har frem til nå i hovedsak vært drevet av aktivitet i havvindmarkedet globalt, og 90 prosent av inntektene i 2021 kom fra eksport og salg fra norske selskaper i utlandet. Frem mot 2030 forventes det en betydelig vekst i både omsetning og sysselsetting i de nye grønne næringene. I 2030 har Menon Economics kartlagt at aktørene i sum forventer en omsetning på nærmere 250 milliarder kroner og en sysselsetting på omkring 30 000.

Resultatene i årets klima- og miljørapport er positive

Norsk petroleumsindustri har en klar ambisjon: Vi skal være verdensledende innen miljø. Da må vi stadig forbedre oss. Detaljert rapportering av utslipp er helt nødvendig for å kunne måle utviklingen og graden av måloppnåelse.

Vil være avgjørende

Det samsvarer godt med de ambisjonene vi har satt om at vi skal skape en framtidsrettet energinæring på norsk sokkel. Industrien er godt i gang. Hvem som får tildelt områder for å bygge ut de første havvindparkene får vi vite i løpet av året, og vi er allerede utålmodige i påvente av neste utlysning av areal. Flere lisenser for CO2-lagring har blitt tildelt til mange ulike aktører, og det er planer om å lagre betydelige volumer på sokkelen. Det er inngått industrielle avtaler mellom norske og tyske myndigheter og industri, og målet er å bygge en rørledning som skal levere hydrogen produsert fra naturgass fra Norge til Tyskland.

Men det som vil være avgjørende for om vi greier å gripe mulighetene i Norge innen hydrogen, havvind og CCS, er at vi får på plass konsesjonsprosesser, tilgang på areal, rammevilkår og at ambisjonen i klimaomstillingen opprettholdes. Og det haster, skal vi nå klimamålene våre.

Har et fortrinn

Samtidig ser vi at tilgang til relevant kompetanse er avgjørende framover. Derfor er det viktig at vi forsterker realfagskompetanse på skolene. På universitetsnivå må studieretningene til offshorenæringene styrkes. Vi kommer til å ha behov for veldig mange ingeniører, geologer og fagarbeidere også for de nye grønne næringene i offshore i tiårene fremover. Vi er i en periode som er preget av krigen i Ukraina, energikrise, og det er tiltakende regionalisering og proteksjonisme.

Usikkerheten knyttet til hvor stor satsingene blir og hvor raskt de kommer på plass, vil avhenge av geopolitiske forhold, og om myndighetene greier å overholde tidsfrister og sikre areal og rammebetingelser. I en usikker verden er stabilitet på hjemmebane enda viktigere. Mulighetene Norge har innen CCS, hydrogen og havvind hadde ikke vært mulig uten erfaringen og kompetansen til petroleumsnæringen. Næringen har opparbeidet seg en ettertraktet kompetanse som vil gi norske aktører et fortrinn i konkurranse med internasjonale aktører, forutsatt at vi holder tempo oppe og ikke mister konkurransefortrinnet vi har til å bli ledende i energiomstillingen.

Offshore Norge

Offshore Norge er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for selskaper som driver på norsk sokkel.

Next article