Skip to main content
Home » Businessguiden » Vekst er den nye normalen
bærekraft

Vekst er den nye normalen

Foto. Getty Images

Det er en felles oppfatning at norsk næringsliv må omstilles og omstillingen skal være grønn. Det er en forutsetning for å få til noe at vi alle har samme virkelighetsbilde: Vi skal bli bærekraftige og vi skal bli mindre avhengige av petroleumssketoren. Vi må få dette til. Skal velferdsstaten bestå som vi kjenner den, haster det med å få sterke grønne økonomiske ben å stå på.

Eline Oftedal

Leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia

Flere virksomheter må vokse og eksportere mer. Framtiden er digital, bærekraftig og kunnskapsbasert.

Den gode nyheten er at vi er i gang med grønn omstilling. Mange nye og etablerte virksomheter innoverer og vokser. Problemet er tempoet. I Norge har de aller fleste bedrifter ti eller færre ansatte.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er 99 prosent av bedrifter i Norge SMBer med 100 eller færre ansatte. Vi er en nasjon av SMBer. I det ligger et enormt potensial for vekst. Vi snakker om virksomheter som er oppe og går. Det er ikke oppstartsselskap med lang vei til markedet. Det er virksomheter med produkter og tjenester i markedet.

Fortsatt vekst

Det vi ser er at veldig mange virksomheter stagnerer på rundt 10 til 20 ansatte. Hva er det som stopper dem fra å fortsette å vokse?

Hvordan skal vekst og utviklingspotensialet i dette kjempesegmentet i norsk næringsliv utløses? Hva er barrierene for at disse vokser?

Vi ser tre hovedtrekk som går igjen – alle tre peker på behov for kompetanse.

Digitalisering

Digitalisering et viktig verktøy for effektivisering. Fire av ti bedrifter prioriterer ikke digitalisering viser undersøkelsen Visma Digital Index 2019. Den er basert på en spørreundersøkelse blant over 900 beslutningstakere i norske bedrifter. 60 prosent av bedriftene sier at digitalisering kan bidra til økt konkurransekraft, men likevel svarer 25 prosent av respondentene at digitalisering i liten eller ingen grad vil være avgjørende for å styrke konkurransekraften de neste tre til fem årene.

Jeg tror korona-krisen har vist hvor viktig det er å omstille seg raskt, og regner med at Visma Digital Index 2020 vil vis en kraftig økning i digitaliseringeslysten.

Kompetansepåfyll

En av barrierene for digitalisering er mangel på kompetanse. Det kan være blant ledere og ansatte, men det er også vanskelig å få tak i kompetanse i markedet. Det er viktig med kompetansepåfyll og det er viktig at det er tilstrekkelige med studieplasser i IKT-fag.

Eksport og koblinger til internasjonale markeder er for mange virksomheter en forutsetning for vekst. Det er helt avgjørende å koble seg opp til de beste miljøene i verden, som har økosystemer og en posisjon i den internasjonale investeringsbransjen for å løfte frem og skalere opp bedrifter.

Som med digitalisering ser vi at mangel på kompetanse om nye markeder internasjonalt er den største barrieren for at virksomheter tar skrittet ut i verden. Kunnskap om markeder, konkurransesituasjon og kapitaltilgang er helt avgjørende.

Internasjonalisering

Regjeringen har lagt fram en eksporthandlingsplan, og i den ligger mange gode verktøy for å hjelpe SMBer ut i internasjonale markeder. Det haster å få satt den ut i livet og mobilisere SMB-virksomheter til internasjonalisering.

Det finnes mange gode initiativ for oppstartselskap gjennom katapultordninger og andre insentiver. Innovasjon Norge har igangsatt et utviklingsprogram for SMBer med vekstpotensialet. Det er et godt initiativ. Handelshøyskolen BI har et program for å hjelpe bedrifter ut i globale vekstmarkeder.

Må hjelpe hverandre

Vi i Abelia mener vi må få opp en kultur for vekst og eksport. Vi har mange virksomheter med mye erfaring å dele. I Norge må vi få oppe en kultur for å hjelpe hverandre ut i vekstmarkedene. I globale markeder vil vi sjeldent oppleve at norske bedrifter konkurrerer med hverandre, derfor gir det menig å hjelpe hverandre her hjemme for å vinne markedsandeler der ute.

Vi er opptatt av at hverdagen til SMBer må forenkles her hjemme. Tilgang på kompetanse, på kapital og på markeder er helt avgjørende for at vi skal utløse det enorme vekstpotensialet som ligger i SMBer.

Tekst: Eline Oftedal, Leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia

Next article