Home » Bærekraftige investeringer » Selmer svarer: I disse tilfellene er det lurt for bedrifter å ta hjelp av advokat på bærekraft
Sponset

Hva er ditt beste råd til bedrifter som vil styrke sin posisjon på bærekraft? Vi spurte en eksperter på bærekraft om hva man som bedrift skal tenke på når det gjelder bærekraft og ESG.

Liv Monica Stubholt

Partner, advokat, Selmer

I hvilke tilfeller er det lurt for bedrifter å få hjelp av advokat på bærekraft?

Virksomheter møter økende forventninger til ansvarlig virksomhetsstyring. Krav til etisk forretningsførsel fått en tydelig juridisk dimensjon.

Tidligere bransjestandarder og etiske retningslinjer avløses av konkrete rettslige forpliktelser. Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, er et godt eksempel på dette. Mange års oppmerksomhet om hvordan man bør forhindre at det er “grums” i forsyningskjeden har nå blitt et lov- og rapporteringskrav. 

Oppmerksomhet om denne utviklingen har sentral betydning for selskapets forretningsmodell og strategi. Juridiske rådgivere som følger utviklingen nasjonalt og internasjonalt kan bidra til at man både etterlever dagens lovgivning og er forberedt på hva som kommer.

Advokater bistår selskapene med å manøvrere eksisterende og kommende rettslige krav til bærekraft som vil påvirke både strategi, planlegging, organisering og budsjett. 

Vi støtter også virksomheten i konkrete beslutninger og basert på virksomhetens vurdering av egen risiko. Rapporteringsforpliktelsene stiller krav til økt åpenhet om virksomhetens bærekraftpåvirkning.

Risiko knyttet til bærekraftspiller en stadig større rolle i finansiering og transaksjoner. Både investorer, finansielle rådgivere og store virksomheter må hensynta ESG i beslutningene. ESG blir dermed tema i kredittvurderinger, kapitalinnhenting, fondsforvaltning, forsikringer, eierskifte, fusjoner og oppkjøp.

Energiomstillingen og karbonmarkedet er et område hvor kunnskap og strategiske vurderinger om ESG er særlig nyttig for kommersiell posisjonering– og risikohåndtering.

Innledningsvis ber ofte virksomheten om oppdaterte policyer og prosedyrer for ESG-relaterte forhold. Advokaten kjenner ESG-regelverket og kan bistå med å identifisere relevante sektorregelverk og risiko for negativ påvirkning. Et konkret og risikobasert compliance-program som hensyntar ESG-risiko er et godt utgangspunkt.

Hva er den vanligste feilen som bedrifter går i tilknyttet bærekraft og ESG, der de trenger hjelp av advokat i etterkant?

For å møte lovkrav og samfunnets forventninger må bedriften ha tilfredsstillende rutiner og styringsdokumenter for å identifisere, redusere og håndtere risiko for negativ påvirkning på sosiale forhold, klima og miljø. Om advokatene først kobles på etter risikoen har realisert seg er det ikke like effektivt og kan bli dyrere.

Hva er ditt beste råd til bedrifter som vil styrke sin posisjon på bærekraft?

Sikre gode drøftelser og forankring av arbeidet med bærekraft i ledergruppen og styrerommet!

En forutsetning for en vellykket bærekraftsposisjonering er at styret og ledelsen setter ESG høyt på dagsorden. Styreforankring gir et konkret gjennomføringsansvar til og styrker bedriftskulturen.

Bærekraft er ikke bare risiko for kritikk eller negativ påvirkning på miljø og klima. Virksomhetens ledelse bør også vurdere hvorvidt bærekraftsrelaterte forhold utgjør muligheter og konkurransefortrinn. Dette kan for eksempel være investeringsmuligheter, nye markeder og økt innovasjon.

Om Selmer

Selmers ESG og compliance-team består av forretningsadvokater med spisskompetanse på den juridiske dimensjonen av ansvarlig næringsliv. Selmer var blant de første advokatfirmaene i Norge som etablerte compliance som spesialisert fagområde, og har også bygget opp en solid kompetanse på bærekraft. Teamet bistår med strategiprosesser, implementering, krisehåndtering og løpende rådgivning.

Neste artikkel