Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Banksektoren rigger seg for bærekraftig omstilling av norsk næringsliv
Sponset

Banksektoren spiller en helt sentral rolle når norsk næringsliv skal omstilles til å bli mer bærekraftig. Bankene skal finansiere fremtidens virksomheter, og BDOs bærekraftsundersøkelse 2021 viser at bankene er bevisst dette ansvaret.  

Ann-Cathrin Hoffmann er Senior Manager i BDO, der hun leder arbeidet med bærekraftsrådgiving opp mot bank- og finanssektoren. Hun leder også BDOs internasjonale nettverk for bærekraft i risikostyring, og er initiativtager til bærekraftundersøkelsen som hvert år foretas blant små og mellomstore norske banker.

– Bærekraft har blitt et viktig tema for bank og finans. Bærekraft blir i økende grad et strategisk tema for bankene og det spiller en viktig rolle i mange av bankenes aktiviteter. Bankene jobber med temaet fra et risikoperspektiv, men svært mange ser også på bærekraftig omstilling som en mulighetsfaktor. Vi hører ofte at bankene ønsker å få med seg sine kunder på omstillingen for å kunne skape og gripe de mulighetene omstilling representerer, sier Hoffmann.

BDO gjennomfører årlig en undersøkelse for å kartlegge status og utvikling i bærekraftsarbeidet blant små og mellomstore banker. Les rapporten her!

Klimakrav til utlån og investeringer

Hoffmann forteller at det har skjedd mye siden i fjor, da BDO gjennomførte sin forrige bærekraftsundersøkelse opp mot bank og finans. Aktiviteten på alle områder har økt, og flere banker har blitt bevisst på at de kan gjøre en forskjell.

– Når vi spør bankene hvilken målsetting de har for å redusere klimautslipp, hadde alle mål for egen drift i fjor, som for eksempel redusert papirbruk, kildesortering av avfall eller mindre bilkjøring til kundemøter. I år har veldig mange tatt et stort skritt videre og satt mål om redusert utslipp knyttet til sine utlån. Det betyr for eksempel innstramming på utlån til aktiviteter med store klimautslipp, noe som igjen betyr at bedrifter må velge løsninger med mindre utslipp dersom de i fremtiden ønsker å sikre de beste finansieringsbetingelsene.

– Mange flere banker har i år tatt med klimarisikovurderinger inn i sine kredittvurderinger, sier Hoffmann. Dette viser at bankene ikke bare er opptatt av egen påvirkningskraft, men også hvordan deres egen risiko øker dersom deres kunder ikke evner å omstille seg til en bærekraftig økonomi. Ønsket om å balansere disse to perspektivene er noe vi stadig oftere diskuterer med bankene.

– Dette betyr at næringslivet for øvrig må forvente at banken vil etterspørre informasjon om konkrete planer og tiltak for bedriftens omstilling. Kunder som er i forkant med egen rapportering på bærekraft vil her ha et fortrinn.

(F.v.) Kristine Øvrebø, Ann-Cathrin Hoffmann og Per Kristian Høybråten jobber med rådgivning innen bærekraft i bank og finans. Foto: BDO

EU-taksonomien som rettesnor

– Et område det snakkes mye om nå, er EU- taksonomien. Den vil klargjøre hvilke aktiviteter som kan defineres som bærekraftige. 75 prosent av bankene svarer i undersøkelsen at de tror taksonomien vil påvirke dem fremover. Halvparten tror at det vil påvirke rapporteringen deres. Dette er et viktig tema for bankene, og for Finanstilsynet, sier Hoffmann.

Hun tror de nye reglene som vil følge av taksonomien, i kombinasjon med regjeringens klimaplan, vil gi bankene en bedre pekepinn på hva som helt konkret kan defineres som risiko og muligheter for en bank.

– Denne økte konkretiseringen vil gi muligheter for videre vekst i bærekraftige investeringer og utlån. Den vil også gi bankene en mulighet til å differensiere prisen på tjenestene sine ytterligere, sier Hoffmann.

For bankenes kunder innebærer dette en betydelig mulighet til å bruke omstilling og rapportering til å påvirke egen finansiering.

Gjør bærekraft til noe håndfast

Hoffmann har vært med på å bygge opp fagfeltet bærekraft i bank og finans internt i BDO. I dag har BDO et eget spesialistteam innen bærekraft i bank og finans som bistår kundene med å oversette de generelle bærekraft-termene til konkrete og praktiske løsninger for bankene.

– Vi har også et Center of Excellence for bærekraft, som bidrar til utviklingen av bransjeuavhengige konsepter som for eksempel vesentlighetsanalyse for bærekraftrapportering. I tillegg har vi fageksperter innen økonomiske misligheter, leverandørkjeder, GDPR og liknende områder, som også er viktige deler av en bærekraftig virksomhet, sier Hoffmann.

– Vår jobb er å være i forkant, slik at vi kan hjelpe kundene våre å jobbe for en bærekraftig utvikling både av bank- og finanssektoren, og av hele norsk næringsliv, avslutter hun.

Les rapporten om bærekraftsarbeid blant små og mellomstore banker her.

Av Marte Frimand

Next article