Home » Bærekraftige investeringer » Hvilken fremtid og hvilket næringsliv skal dine sparepenger finansiere?
Bærekraftige investeringer

Hvilken fremtid og hvilket næringsliv skal dine sparepenger finansiere?

Nanna M. Ringstad
Nanna M. Ringstad
Foto: Marte Garmann

Altfor mange undervurderer hvilken effekt våre sparepenger kan ha på klima og samfunnsutvikling. Vi har liten kunnskap om bærekraftige investeringer. Samtidig forventer mange av oss at fondene vi kjøper gjennom banken vår ikke er investert i selskaper som bryter med etiske retningslinjer eller vårt moralske kompass.

Yngre generasjoner mener faktisk at investeringsvalg er en måte å utrykke sosiale, politiske og miljømessige verdier på. Det handler om endret normbilde og nye kundeforventninger.

Tar ansvar, men griper ikke muligheter

Men for de fleste oppleves det som vanskelig å orientere seg i det finansielle landskapet. Avstanden mellom hva folk flest gjør av klimavalg i dag; som resirkulering, kjøre fossilfritt og spise økologisk – til bank og sparing er stor! I den grad vi er opptatt av bærekraft i våre investeringer handler det oftest om ansvarsbildet. Vi vil sikre oss fra å være en del av ulovlig, umoralsk eller skadende virksomhet. Når nyhetsbildet preges av barnearbeid, korrupsjon eller palmeolje er det ofte sammenfallende med hva kunder snakker med banken om.

Få av oss er bevisst muligheten og betydelsen av å kanalisere pengene til bærekraftige investeringer. Å ha sparepenger i fond, betyr at du eier en liten del av de selskapene fondet er investert i. Ved å være bevisst det eierskapet, bestemmer du også hvilken retning kapitalstrømmene skal gå: Hvilken fremtid, og hvilket næringsliv skal dine sparepenger finansiere?

Barrierer og hindringer

Det finnes mange barrierer for bærekraftige investeringer. Kunder har liten bevissthet knyttet til hvordan sparepenger påvirker næringsliv og samfunnsutvikling. Finansansatte er motiverte men mangler kunnskap. De begrenser sin påvirkningsrolle i samsvar med bedriftens markedssyn, svak implementering av forretningsstrategien og en begrensende tolkning av avkastningsbegrepet.  Selv om bærekraft har et stort bedriftsinternt fokus i mange finansvirksomheter, er det sjeldent overført i kvantitative mål, KPI’er eller andre styringssystemer. Tradisjonell rolleforståelse begrenser også hvordan finansnæringen selv tar grep for å skape en større etterspørsel etter bærekraftige investeringer. Men finansnæringen har en nøkkelrolle i arbeidet for et grønnere samfunn og næringsliv. Det handler om at kapital er avgjørende for å finansiere den grønne omstillingen. Å kanalisere penger og håndtere risiko, også klimarisiko, er derfor finansnæringens viktigste bidrag til bærekraftig utvikling.

Mulighetsbilde

Det tegner seg derfor et spennende mulighetsbilde for bankene i en utvidet kundedialog som inkluderer bærekraft og påvirkningsmakten i sparepenger. Det trengs merkeordninger og bransjestandarder samt tilsynelatende enkle systemendringer som kan «dytte» kunder i bærekraftig retning. Det handler om å bruke enkle teknikker for å stimulere kunden til å ta bærekraftig valg på en finansielt forsvarlig måte. En måte å påvirke kunders valg på er å tilrettelegge valgsituasjonen gjennom «default»-løsninger fordi de færreste av oss tar seg bryet med å endre en forhåndsinnstilling. Skandiabanken har valgt en slik løsning ved at deres rødmerkede fond ikke inngår i ferdigsydde sparepakker. Mer bærekraftig fond «selges» dermed automatisk. En annen mulighet er å bruke en «bærekrafts-default» både i rådgivningssamtalen og ved sammensetning av modellporteføljer. Det vil øke bevisstheten rundt bærekraftige investeringer både hos kunder og finansansatte. Til dette trengs en toppvelsignet strategisk satsing på bærekraft i finansinstitusjonen, og et stort kompetanseløft innenfor bærekraft for finansansatte på alle nivåer.

Tell me another story

De fleste av oss er ikke likegyldige til hvordan avkastning blir skapt. Hvis banken forteller oss historien om avkastning på en annen måte vil sannsynligvis flere av oss gjøre kloke, og mer bærekraftige investeringsvalg. Fordi du bestemmer hvilken fremtid, og hvilket næringsliv dine sparepenger skal finansiere. I tillegg kan forhåpentligvis kontoen din nyte godt av at man i økende grad kan dokumentere sammenhenger mellom bærekraft og lønnsomhet.

Av Nanna M. Ringstad, Spesialrådgiver samfunnsansvar og næringspolitikk, Finansforbundet

Neste artikkel