Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Høyutslippssektorer må også bidra i det grønne skiftet
Bærekraftige investeringer

Høyutslippssektorer må også bidra i det grønne skiftet

Oljeplattform
Oljeplattform
Også sektorer med høye utslipp i dag må bidra i det grønne skiftet for at verden skal kunne nå målet i Paris-avtalen og begrense global oppvarming til to grader eller mindre. Foto: Getty Images
Harald Francke Lund

Harald Francke Lund

Senior Climate Finance Specialist, CICERO

Foto: CICERO

Alle selskaper som jobber med å omstille seg fra brunt til grønt, bør ha tilgang til finansiering øremerket til bærekraftige investeringer.

Det sa nylig den britiske sentralbanksjefen Mark Carney som har stått sentralt i å sette klimarisiko på den globale dagsorden de siste årene. Der er vi helt enige. Også sektorer med høye utslipp i dag, som for eksempel shipping, luftfart, olje og gass, må bidra i det grønne skiftet for at verden skal kunne nå målet i Paris-avtalen om å begrense global oppvarming til to grader eller mindre. 

Grønne obligasjoner

Grønne obligasjoner som virkemiddel for å finansiere overgangen til et klimatilpasset lavutslippssamfunn har de siste årene økt i betydning og volum globalt, men også i Norge. Grønne obligasjoner utgjør så langt i 2019 fire prosent av det norske obligasjonsmarkedet, en dobling fra bare for et halvt år siden. Grønne obligasjoner er lån som øremerkes miljø- og klimavennlige prosjekter. Men hvordan får investorene den nødvendige innsikten i hvor grønne prosjektene de ønsker å investere i faktisk er? Mark Carney tar til orde for 50 nyanser av grønt for å støtte opp om bærekraftig finans. CICERO introduserte Shades of Green-metodikken for mer enn fire år siden. Vi benytter tre grønne og en brun nyanse når vi vurderer grønne obligasjoner. De mørkegrønne løsningene bidrar til lavutslippssamfunnet i dag, mens de lysegrønne løsningene representerer viktige skritt på veien ved å bidra til reduksjon av utslipp. Denne måten å kategorisere investeringer på er nå godt innarbeidet i finanssektoren globalt med Mark Carneys siste tale som en bekreftelse på dette.

Må tenke langsiktig

Grønn omstilling i sektorer med høye utslipp i dag må bidra til betydelig utslippsreduksjon. Men det er ikke nok. Omstillingen må samtidig innebære at man ikke legger til rette for fossilbasert infrastruktur som gjør overgangen til lavutslippssamfunnet vanskelig på lengre sikt. Det er også viktig å sørge for at løsningene er tilpasset de klimaendringene vi vet vil komme. For en utsteder av grønne obligasjoner betyr det å ha en styringsstruktur for å forvalte og redusere utslippene over tid.

I henhold til vår metodikk vil betydelige effektiviseringsforbedringer i olje- og gassektoren som ikke direkte leder til økt olje- og gassproduksjon, kunne kvalifisere som lysegrønt hvis prosjektene som finansieres bidrar til å sette fart i utvikling og bruk av lavutslippsteknologi i andre sektorer.

Et eksempel som illustrerer dette er Teekay Shuttle Tankers LLC, som transporterer olje fra offshoreinstallasjoner, som nylig utstedte grønne obligasjoner. Teekay har kortsiktige løsninger for viktige effektivitetsforbedringer og bidrar til å fremme lavutslippsskipsfart ved å ta i bruk naturgass og batteriteknologi istedenfor tungolje. Deres E-Shuttles reduserer de direkte CO2-utslippene fra skipene med nesten 50 prosent. Det er like fullt viktig for investorer å vite at de samme skipene frakter olje som ved forbrenning tilsvarer de årlige utslippene fra veitrafikk i Norge. Dette er grunnen til at investeringene ikke kan kategoriseres som mørkegrønne. De er lysegrønne fordi teknologien kan spille en viktig rolle i omstillingen i shipping-sektoren forøvrig.

Av Harald Francke Lund, CICERO Shades of Green

Next article