Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Ansvarlige og bærekraftige investeringer – Fra «nice to have» til «need to have»
bærekraft

Ansvarlige og bærekraftige investeringer – Fra «nice to have» til «need to have»

Foto: Getty Images
Janicke Scheele

Janicke Scheele

Styreleder Norsif og Leder Ansvarlige Investeringer DNB

Temaer som næringslivet tidligere fritt kunne velge å engasjere seg i, er i ferd med å bli krav i bindende regulering.

Det er for tiden stor aktivitet rundt bærekraftig næringsliv og bærekraftig finans. Selskaper, investorer, organisasjoner og myndigheter arbeider for å bidra. I mange sammenhenger blir begrepet bærekraft forstått som en fellesbenevnelse for miljø og klima. Det er imidlertid viktig å huske at begrepet også handler om å hensynta menneskers situasjon.

Fokus på ESG

Investorers arbeid med ansvarlige og bærekraftige investeringer gis ofte benevnelsen ESG, som står for miljø (Environment), sosiale forhold som eksempelvis menneske- og arbeidstakerrettigheter (Social) og eierstyring (Governance). Det har i de seneste årene vært mye fokus på E (spesielt klima) og G, men kunnskapen og engasjementet for S’en er økende. Årsakene til dette kan være mange, for eksempel at mange situasjoner der næringsvirksomhet har negative effekter på miljø og klima, også har negativ innvirkning på menneskers situasjon. Det er for eksempel lite sannsynlig at demninger som kollapser eller gruver som forurenser, ikke har noen påvirkning på livet for de mennesker som bor i området eller som arbeider i virksomheten. Det er derfor nødvendig å vurdere disse temaene i sammenheng.

Stadig flere investorer ser verdien av å investere i selskaper som håndterer vesentlige risikoer og muligheter knyttet til miljø, sosiale forhold og eierstyring. På lik linje med at investorene selv kartlegger risikoer i sine porteføljer eller fond, forventer de også at selskapene de investerer i gjør egne risikovurderinger. Resultatene av slik risikokartlegging skal så brukes som grunnlag for prioriteringer og ressursallokering med mål å forhindre at selskapenes virksomhet har negativ innvirkning, som også kan ha en negativ finansiell effekt.

Bærekraftig finans krever rapportering

For at investorer skal kunne ta informerte investeringsbeslutninger, er det viktig at selskapene rapporterer utad hvordan de arbeider med kartlegging og håndtering av risiko og muligheter. På miljø- og klimaområdet har rapporteringsgraden de senere år økt betydelig blant norske selskaper. Det henger sammen med etableringen av flere standarder og rapporteringsmaler på disse områdene, der felles rapporteringsmodeller gjør det mulig å måle resultater både mellom selskaper og over tid.

Det pågår for tiden viktig arbeid i EU om bærekraftig finans og vi begynner å se konturene av hvilke nye forordninger og direktiver som kommer. Det er tydelig at ny EU-regulering kommer til å kreve større bevissthet og kunnskap om temaer slik som klima, miljø og om sosiale effekter av næringsvirksomhet, i tillegg til økte rapporteringskrav. Videre har flere land de siste årene vedtatt nasjonale lover som krever at selskaper over en viss størrelse skal arbeide med, og rapportere om, hvordan de kartlegger og håndterer risikoer på menneskerettighets- og arbeidstakerrettighetsområdet.

Temaer som næringslivet tidligere fritt kunne velge å engasjere seg i, er altså i ferd med å bli krav i bindende regulering. Selskaper som har vært forutseende og som allerede har etablert gode prosesser, kommer utvilsomt til å være i en fordelaktig posisjon i tiden som kommer.

Norsif er en uavhengig forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning. Norsif arbeider med å fremme kunnskap om og bidra til utviklingen av fagområdet ansvarlige investeringer – i finansbransjen og blant andre interessenter. Eksempel på temaer vi jobber med nå er ESG integrering i finansiell analyse, bærekraftsrapportering på fondsnivå og klimarisiko.

Av Janicke Scheele, Styreleder Norsif og Leder Ansvarlige Investeringer DNB

Next article