Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » God avkastning og god samvittighet
Sponset

Bærekraftige investeringer gir i dag minst like god avkastning som andre investeringer. I fremtiden vil de til og med gi bedre avkastning. De som driver useriøst, vil bli luket ut, og går en meget usikker fremtid i møte.

Opplysningsvesenets fond (Ovf) forvalter midler som skal komme Kirken til gode. De har klare etiske retningslinjer for hva fondet kan investere i. Målet er at investeringene skal fremme menneskerettigheter og bærekraft.

– Vi har en lang liste over type virksomheter vi ikke skal investere i, som de som driver med våpen, pornografi, tobakk, alkohol eller selskaper som bryter menneskerettigheter og ødelegger miljøet, sier direktør Ole-Wilhelm Meyer.

Ønsker å skape en positiv endring

Men det er ikke alltid like enkelt for en investor som Ovf både å vurdere finansiell risiko og samtidig ta hensyn til etiske retningslinjer. 2,6 milliarder kroner skal plasseres i utenlandske markeder.

avatar

Ole-Wilhelm Meyer

Direktør, Opplysningsvesenets fond

– Da Fondet i 2001 ble skilt ut fra departementet, var den grunnleggende tenkningen innen etisk forvaltning at man skulle utelukke alle selskaper som var involvert i noe man ikke likte. I dag er vi mye mer opptatt av å skape positiv endring gjennom våre investeringer, sier Meyer.

Har mye makt

Når Ovf har funnet et fond de synes ser lovende ut, ber de om et møte for å skaffe seg kunnskap om fondets investeringsprofil. Et fond kan ha opptil 50–60 ulike selskaper i porteføljen. Ovf møter forvalterne en gang i året for å følge opp hvordan de arbeider og om det er gjort endringer i porteføljen.

To ganger i året, gjennomlyser Ovf finansporteføljen helt ned på selskapsnivå. Oppdages det uønsket eksponering i selskaper Ovf ikke ønsker å eie, går fondet i dialog med den aktuelle kapitalforvalteren for å få til ønskede endringer. Det kan være at fondet selger sine eierandeler i selskapene som anses som problematiske. Dersom det over tid ikke oppnås aksept for dette hos forvalter, kan aktuelle fond bli avhendet.

– Med de postene vi har i fondene, har vi muligheten til å påvirke investeringene, og den makten bruker vi, sier Meyer.

Etiske dilemmaer

Men selv med et solid etisk regelverk, gode rådgivere og gode samarbeidspartnere, kan man likevel havne i etiske dilemmaer. Bærekraftsmålene er som et veikart, det ligger ikke noen klare retningslinjer der.

Ovf har en portefølje med et lavt karbonavtrykk, de har ikke med kullselskaper, og de har lav eksponering mot olje. Men hvor skal de sette grensen? Skal de helt unngå alle selskaper som er berørt av kull- og oljesektoren? Bare de som utvinner oljen? De som leter etter den? Eller alle som bruker olje til transport eller produksjon?

– Vi tar ikke lett på de etiske dilemmaene, sier Meyer.

– Derfor støtter vi oss både på våre rådgivere og samarbeidspartnere og snakker med akademiske læresteder som har høy kompetanse på etikk og bærekraft, sier han videre.

Konservativ

Mange mener Ovfs investeringsprofil er konservativ. Kun 37 prosent av fondets likvide midler er investert i aksjer. Statens pensjonsfond utland har til sammenlikning 70 prosent aksjer.

– Vi må tenke annerledes. Vi skal ha god avkastning, og må ta noe risiko. Derfor har vi også en del aksjer. Samtidig har vi oppgaver vi skal finansiere. Det krever en portefølje som ikke er for utsatt for store svingninger. Vi må kunne møte våre forpliktelser hvert eneste år, uavhengig av hvordan det går på børsen, sier Meyer.

Fakta om Opplysningsvesenets fond:

  • Ovf hadde en finansportefølje med en samlet verdi på 2.560 millioner kroner ved utgangen av 2018.
  • Alt vesentlige av porteføljen er plassert i aksjer, obligasjoner, pengemarked og alternative aktivaklasser.
  • Finansporteføljen består av en kjerneportefølje hvis innhold er langsiktige fondsplasseringer innenfor aksjer, renter, eiendom og infrastruktur. Den øvrige porteføljen omfatter investeringer med formål som går videre enn finansiell avkastning, mindre poster for salg, bankinnskudd og utlån til kirkelige formål.
  • Fondets kjerneportefølje hadde en samlet verdi på 2.370 millioner kroner ved årsskiftet.
  • 37 prosent av fondets likvide midler er investert i aksjer. 52 prosent er investert i obligasjoner og 10 prosent er i eiendom og infrastruktur.

Av Marte Frimand

Next article