Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » FinTech-bransjen endrer bankverdenen
Bærekraftige investeringer

FinTech-bransjen endrer bankverdenen

Liv Freihow
Liv Freihow
Liv Freihow er direktør for næringspolitikk, og har vært ansatt i IKT-Norge siden 2004. Foto: IKT-Norge

Den digitale utviklingen og kraftig økning i bærekraftig investering, er med på å omforme bank- og finansbransjen. Endringsvilje er viktig for å kunne bli driftseffektive under de nye omstendighetene.

IKT-Norge jobber for at IT og teknologibedrifter i Norge skal ha best mulige forutsetninger for å lykkes med å skape verdier, arbeidsplasser og vekst.

Hovedoppgaven til direktør for næringspolitikk, Liv Freihow, er å sørge for at selskapet har gode politiske budskap, og at IT-næringen får gjennomslag for de sakene som er viktigst for den. FinTech-bedriftene har etterhvert blitt en viktig del av denne næringen, påpeker hun.

– Jeg er mest opptatt med å avdekke områder der lover og regler er dårlig tilpasset de nye, digitale tjenestene, og dermed står som hindre for utvikling og innovasjon, sier Freihow.  

– Er det nok fokus og ressurser rettet mot digitalisering og IT i politikken?  

– Digitalisering er allerede et høyt prioritert politisk satsingsområde. Dermed er utgangspunktet for å få løftet våre saker godt. Men det er ikke alltid samsvar mellom politiske ønsker og visjoner, og hva som følges opp i praksis.  

En effektiv digitaliseringsprosess krever endring.  

– Målene må følges opp med budsjettmidler og det må være vilje til å endre både kultur, arbeidsmønstre og kompetanse.

Det tradisjonelle forsvinner

Oppmerksomheten og interessen for FinTech de siste årene har ført til at de tradisjonelle banktjenestene erstattes av ulike digitale løsninger. 

– Hva tror du er de største endringsfaktorene vi kommer til å se her framover?

– Vi kommer til å se at finansielle tjenester blir levert av mange nye aktører. Banker og forsikringsselskaper vi kjenner godt fra før vil bli supplert med små og store FinTech-leverandører med ulike spesialiserte tjenester. 

I tillegg vil kundene møte et større mangfold av tjenester som er tilpasset sitt spesielle behov. 

Sterke aktører i Norge

Norge har et solid FinTech-miljø med mange sterke aktører, særlig innen områder som ID og sikkerhet, ifølge Freihow. 

– Vi har også bedrifter som fokuserer på spennende AI-løsninger for finansielle tjenester, og disse bedriftene kan fort bli viktige norske eksportaktører. 

For å få til dette er de avhengig av et godt samspill med myndighetene, og for tiden er de spent på Finanstilsynets regulatoriske sandkasse, som skal lanseres hvert øyeblikk i disse dager. 

– IKT-Norge brukte mye energi på å overbevise både Stortinget og regjeringen om at det var nødvendig med en arena der innovative FinTech-løsninger kunne testes før de går gjennom alle kravene for å få konsesjon, og denne sandkassen blir myndighetenes svar på den utfordringen, forklarer Freihow.

Et annet viktig fokusområde for IKT-Norge er å skape samhold på gode samarbeidsarenaer for hele FinTech-bransjen, der alt fra små start-ups til store banker deltar.

Økning i bærekraftige investeringer

Å investere bærekraftig er fremtiden, hevdes det også i bankbransjen. Det er en stadig større enighet om at selskaper som tilpasser seg den globale utviklingen, vil stå frem som fremtidens finansielle vinnere. 

– Dette er rett og slett god butikk, slår Freihow fast.   

Hun forklarer videre at selskaper som gjennom effektiv metodikk har bærekraftige produkter og tjenester, og som gjør smarte valg innen bruk av fornybar energi, digitalisering og sirkulære forretningsmodeller, allerede står bedre rustet til å møte konkurranse i årene som kommer.

En annen drivkraft er en økende etterspørsel fra kunder om muligheten for investeringer i grønne fond produkter.

Å bruke makt til å påvirke positivt

Stadig flere finansinstitusjoner søker aktivt eierskap for å direkte påvirke utvikling av selskaper i en mer positiv og bærekraftig retning. 

– I Norge er det flere selskaper som ligger blant de beste i verden på dette området, avslutter hun.  

Av Julie Malvik

Next article