Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Betydningen av bærekraftige investeringer i møte med klimaendringer
Bærekraftige investeringer

Betydningen av bærekraftige investeringer i møte med klimaendringer

Foto: Getty Images

Klimaendringer påvirker investeringslandskapet, og det er essensielt å nøye vurdere hvordan selskaper tilpasser seg og omstiller seg til et lavutslippssamfunn. Vi ser økt fokus på bærekraftige investeringer, i tråd med EUs taksonomi, noe som viser at næringsliv og finansmarkedene ser nødvendigheten av omstilling. 

Ved vurdering av investeringer er det avgjørende å ha en solid forståelse av både klimarisiko og overgangsrisiko. Overgangsrisiko er først og fremst finansiell, ettersom selskaper som ikke har troverdige planer for omstilling og overgang til nullutslippssamfunn ikke er bærekraftig.

Et selskap som ikke er bærekraftig, vil ikke kunne generere god risikojustert avkastning til eiere på lang sikt. Bærekraftige investeringer vil spille en nøkkelrolle skal vi nå målene i Parisavtalen.

UN Global Compact Norge er en viktig veileder for fremtidens næringsliv, da de leder an i å fremme ansvarlige investeringer og bærekraftige forretningspraksiser. 

Overgangen til et lavutslippssamfunn 

En viktig forutsetning for markedseffisiens er at markedene er velfungerende og at markedsaktørene har perfekt informasjon. Utfordringen er at vi sannsynligvis ikke har gode og tilstrekkelig mengde datapunkter til å kunne si at markedene er effisiente. Det gjør klimarisiko og overgangsrisiko vanskelig å prise.  

– Privat sektor er avgjørende for å fylle det finansielle gapet og nå bærekraftsmålene innen 2030. Selv om det investeres over 17 000 milliarder dollar årlig fra privat kapital, er bare en liten del av disse investeringene i tråd med målene. Virksomheter og CFOer spiller en avgjørende rolle i den bærekraftige omstillingen av den globale økonomien. Vi oppfordrer alle medlemmene våre til å etablere en finansiell strategi knyttet direkte til bærekraftige investeringer og rapportere om disse, sier Kim N. Gabrielli, administrerende direktør I UN Global Compact Norge. 

Kim N. Gabrielli

CEO, UN Global Compact Norway

Integrering og overgangsrisiko 

Overgangsrisiko er en sentral del av klimarisikoen. Selv om overgangen til et lavutslippssamfunn åpner for nye investeringsmuligheter og verdiskaping finnes det utfordringer, spesielt økonomisk. Overgangsrisiko kan påvirke både positivt og negativt aspektene ved investeringene. Investorer må derfor være oppmerksomme på hvordan selskaper tilpasser og omstiller seg.  

Banker, forsikringsselskaper og virksomheter begynner å inkludere klimarisiko i sine risikovurderinger, og det blir utviklet verktøy og modeller for å kvantifisere og håndtere denne. Videre arbeider tilsynsmyndigheter nasjonalt og globalt med å integrere klimarisiko i reguleringen av finanssektoren. 

I sum er det tydelig at klimarisiko blir anerkjent som en sentral finansiell risiko. Bærekraftige investeringer er nøkkelen til et robust og bærekraftig finanssystem som tar hensyn til planeten, mennesker og verdiskapning på lang sikt.

UN Global Compact inspirerer bedrifter til å gjøre bærekraftsutfordringer til konkrete businessmuligheter, og støtter våre medlemmer i sitt arbeid med ansvarlig og bærekraftig drift.

Les mer på globalcompact.no

Tekst: Kristin Steenfeldt-Foss

Next article