Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Bærekraftig samfunnsutvikling
Sponset

For å nå klimamålene må norske selskaper bli bedre på å sette konkrete og ambisiøse mål framover. Den største utfordringen er omstillingen av olje- og gassektoren mot mer fornybar energiproduksjon.

Samtidig ligger også mange muligheter for norsk næringsliv i overgangen til et sirkulært lavutslippssamfunn.

– Vi ser at norske selskaper har satt bærekraft og klima på agendaen, og de har ambisjoner for prioriterte områder og rapporterer historiske tall, sier leder for bærekraftstjenester og klima i PwC Norge, Hanne Løvstad.

PwC er et globalt selskap som leverer rådgivning, revisjon, regnskap og juridiske tjenester. Totalt er det 27 kontorer i Norge.

– Vi brenner for den grønne omstillingen, og å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling inngår i vår kjernestrategi, sier hun.

I dag har 77 prosent av de største selskapene i Norge et klimaregnskap, som er et nødvendig startpunkt. Løvstad mener at vi må bli bedre på å rapportere på utslipp i hele verdikjeden, såkalt «scope 3»-utslipp. Dette er utslipp som kun indirekte kan knyttes til organisasjonens aktiviteter, men som er nødvendig for å få et fullstendig bilde av selskapets klimapåvirkning.

– Utslippene må ned. Kun fire prosent reduserer utslippene i tråd med Parisavtalen i vår analyse fra 2020, sier hun.

En grønn retning

Skal Norge bidra til at målene i Parisavtalen nåes må vi omstille industrien vår. Spesielt omhandler dette olje- og gassektoren, fordi fossil energiproduksjon vil erstattes med fornybar. Viktige satsingsområder for norsk industri inkluderer havvind og hydrogenproduksjon, samt etablering av infrastruktur for et mer bærekraftig samfunn.

– Det blir også viktig å redusere utslipp fra landbasert, kraftkrevende industri, for å sikre framtidig konkurransekraft, sier Løvstad.

Leder for bærekraftstjenester og klima i PwC Norge, Hanne Løvstad. Foto: PwC

Hun hevder at energiomstilling og elektrifisering er de viktigste løsningene på klimautfordringen, og at det kreves teknologiutvikling og utbygging av ny infrastruktur som vil kreve mye kapital.

– Vi kan ikke forvente samme lønnsomhet som vi har hatt innen olje- og gassindustrien innenfor ny næringsutvikling. Norge er svært godt posisjonert innenfor fornybar energi og elektrifisering, vi må øke tempo og bruke mulighetene vi har så vi ikke blir frakjørt av EU.

Les mer om PwC her

Bærekraftstrategier for finansaktørene

Finanssektoren har en viktig rolle å spille i omstillingen av realøkonomien for å bidra til overgangen til et lavutslippssamfunn.

– Som følge av nye reguleringer under EUs handlingsplan for bærekraftig finans, vil bærekraft og håndtering av bærekraftsrisiko integreres i finansaktørenes regelverk. Aktørene vil møte krav om å integrere bærekraft i sitt produkttilbud, sin kunderådgivning og rapportering, sier Løvstad.

Løvstad nevner EU-taksonomien som setter en standard for hvilke økonomiske aktiviteter som er bærekraftige og ikke. 

– Det vil stilles nye rapporteringskrav for ikke-finansiell informasjon som treffer henholdsvis børsnoterte selskaper og finansaktører, sier hun.

– Hensikten er at finanssektoren tilgjengeliggjør kapital til den grønne omstillingen, bidrar med ikke-finansiell informasjon om investeringsmuligheter, og gjør det mulig for kunder å gjøre informerte valg om investeringene sine knyttet til bærekraft.

Hvordan kan man best forberede seg på det grønne skiftet?

– Vi må være proaktive i henhold til markedsmuligheter og hvordan egne kapabiliteter treffer disse, sier Løvstad og legger til at selskap fremover må legge en god strategi som ivaretar viktige bærekraftshensyn og en plan for håndtering av omstillingen, nye reguleringer og forventninger fra samfunnet. Dette vil skape framtidig konkurransekraft.

Av Julie Malvik

Next article