Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Bærekraftig finans er ikke selve løsningen på klimautfordringen, men et viktig verktøy
Bærekraftige investeringer

Bærekraftig finans er ikke selve løsningen på klimautfordringen, men et viktig verktøy

Foto: Getty Images

Finansnæringen er en viktig driver i omstillingen til en lavutslippsøkonomi. Hvordan finansnæringen vurderer bærekraftparametere i sine forsikrings-, kreditt- og investeringsprosesser har innvirkning på hvem som får tilgang til kapital og til hvilken pris.

FNs klimapanel slår fast at dagens temperaturøkning er på 1,1 grader i forhold til førindustriell tid. Valgene som tas nå, vil påvirke oss i overskuelig fremtid. Parisavtalen fra 2015 har som hovedmål å holde den globale oppvarmingen under 2 grader, og aller helst under 1,5 grader.

For å klare dette, trengs en omstilling av økonomien. En omstilling av økonomien vil koste, men tonegivende aktører som det internasjonale pengefondet (IMF) og vårt eget oljefond er tydelige på at en tidlig og ordnet overgang er å foretrekke. En forsinket omstilling vil rett og slett koste samfunnet mer.

Det internasjonale energibyrået anslår at man må tredoble investeringene i fornybar energi for å nå netto null i 2050. En slik omstilling vil skape nye vinnere og tapere. Der er derfor avgjørende for bedrifters konkurransekraft at de posisjonerer seg for en plass i lavutslippssamfunnet.

Kristian Ruth

Direktør bærekraft i Finans Norge

Tilgang til kapital er en massiv omstillingsmotor, men ikke nok alene

Finansnæringen har en viktig rolle i denne overgangen. Finansnæringen allokerer kapital til prosjekter og bedrifter med best risikojustert avkastning. Når finansnæringen vurderer klimarisiko og andre bærekraftparametere i sine vurderinger, får dette konsekvenser for prising av kapital.

Vi ser at mye av reguleringene som har kommet og kommer innenfor bærekraftig finans, som EUs taksonomi og revidering av bærekraftrapporteringsdirektivet, har som mål å fremskaffe bærekraftinformasjon som er sammenlignbar på tvers og konsistent over tid. Slik informasjon er helt avgjørende for å kunne gjøre informerte beslutninger om fremtidig klimarisiko og forventet avkastning.

Ambisiøse klimamål

Myndighetene, forbrukerne og finansnæringen er tre svært viktige drivere for omstillingen til lavutslippssamfunnet, og ingen av dem klarer å drive omstillingen alene. Vi er helt avhengige av at myndighetene setter rammevilkår som gjør det lønnsomt for bedriftene å ta bærekraftige valg. Vi er avhengige av at forbrukere «snakker med lommeboka» og velger bærekraftige produkter og tjenester og vi er avhengige av at finansnæringen hensyntar bærekraftparametere i sine vurderinger.

For å lykkes med omstillingen, må både myndigheter, forbrukere og finansnæringen dra i samme retning. Finansnæringen har satt seg ambisiøse klimamål, og disse målene må vi nå i samspill med resten av samfunnet. Vi er klare for å gjøre vår del!

Next article