Home » Vekst i Vestland » Ekspertene svarer: Slik kan bedrifter i Vestland få juridisk støtte for å fremme vekst
Vekst i Vestland

Ekspertene svarer: Slik kan bedrifter i Vestland få juridisk støtte for å fremme vekst

Foto: Unsplash

For bedrifter som planlegger vekst er juridisk rådgivning på et tidlig tidspunkt avgjørende for en vellykket prosess. Det kan gi et betydelig konkurransefortrinn å benytte et advokatfirma som har lokalkjennskap til regionen og være
kostnadsbesparende for bedriften.

Acapo

Ingrid Wetlesen Davanger

Advokat og partner i Acapo

Hvordan kan bedrifter i Vestland få juridisk støtte for å fremme vekst?

Man kan få god støtte i å samarbeide med en erfaren IP-rådgiver. Et slikt samarbeid kan være verdifull for bedrifter som ønsker å sikre sin innovasjon og maksimere verdien av sin IP og det de skaper i vekstfasen. Innovasjon Norge er videre en del av virkemiddelapparatet som tilbyr støtte og rådgivning til norske vekst- og oppstartsbedrifter. Næringshager og inkubatorer tilbyr ofte støttefunksjoner som juridisk rådgivning, og det kan være nyttig å engasjere seg i relevante bransjeorganisasjoner. Disse tilbyr som regel juridisk støtte og kan være en god arena for verdifull nettverksbygging og kompetansedeling. I tillegg er det lurt å sjekke offentlige støtteprogram, som kan omfatte støtte til juridisk bistand.

Hvilke områder innenfor næringsjuss er spesielt relevante for regionens utvikling?

Immaterialretten befatter seg med rettigheter av ikke-materiell art, det vil si innovasjon eller det som skapes i bedriftene. Immaterialretten er derfor spesielt relevant for regionens utvikling. Det å kunne sikre enerett til sin IP som patenter, design og varemerker, samt det å beskytte sine forretningshemmeligheter er viktige verktøy for utvikling. Beskyttelse av slike enerettigheter sikrer bedriftens investeringer, gir økt inntjening og ikke minst konkurransefortrinn. Registrerte IP-rettigheter danner grunnlag for å kunne lisensiere ut rettighetene til andre, og er ofte også en forutsetning for å få med seg samarbeidspartnere og investorer, noe som kan være avgjørende for videre vekst og utvikling.

Hvordan kan bedrifter dra nytte av juridiske tjenester i forbindelse med
forretningsutvidelse i Vestland?

Vekst og handlingsrom er ofte en forutsetning for forretningsutvidelse. Her spiller nettopp bedriftens innovasjon og IP en vesentlig rolle. En juridisk rådgiver på dette området kan blant annet bistå med å kartlegge, registrere og sikre bedriftens IP. Man kan også få bistand til å gjennomføres «Freedom to Operate»-undersøkelser for å kartlegge handlingsrom og sikre at bedriften ikke gjør inngrep i andres rettigheter, utarbeide IP-strategier og lisensavtaler. Et godt samarbeide med en erfaren IP-rådgiver som Acapo kan derfor være en verdifull ressurs, og gi et økt konkurransefortrinn for bedrifter som ønsker vekst enten det er geografisk, økonomisk eller i forbindelse med en utvidelse av tjeneste og/eller produktspekter.

Acapo

Acapo er et av Norges ledende rådgivingsselskaper med spesialisering innen vern, vedlikehold og håndheving av immaterielle verdier og rettigheter som patenter, design, varemerke og opphavsrett.

Borgen Advokatar

Øyvind Gaute Berg

Advokat og partnar i Borgen Advokatar

Hvordan kan bedrifter i Vestland få juridisk støtte for å fremme vekst?

I ein rapport utarbeidd av analyseselskapet Menon Economics i 2019 («Forretningsadvokatenes verdi for næringsliv og samfunn»), på oppdrag frå Advokatforeningen, vert det konkludert med at forretningsadvokatar har ei viktig rolle på mange område. I rapporten heiter det mellom anna at:

«I moderne tid har advokater hatt en viktig rolle i bygging av landet; enten det er snakk om utvikling av store samfunnsprosjekter som norsk kontinentalsokkel og oljeeventyret, eller det dreier seg om å bygge en verdensledende velferdsstat med juridisk infrastruktur»

Advokatar bidrar til eit konkurransedyktig næringsliv, og dermed også grunnlag for vekst, mellom anna ved utarbeiding og kvalitetssikring av kontraktar som sikrar posisjonar og reduserer risiko for økonomisk tap.

Hvilke områder innenfor næringsjuss er spesielt relevante for regionens utvikling?

Olje- og energisektoren med tilhøyrande industri, shipping og maritim næring står sterkt i Vestland med stor verdiskaping. Her er det løpande behov for juridisk kompetanse på ei rekke område, både  med omsyn til etterleving av komplisert regelverk, inngåing og etterleving av kontraktar, transaksjonar, tvisteløysing mv.

3.Hvordan kan bedrifter dra nytte av juridiske tjenester i forbindelse med forretningsutvidelse i Vestland?

Tilgang på gode juridiske tenester er avgjerande for næringslivet. Ved å knytte til seg juridisk kompetanse sikrar ein etterleving av regelverk og egne rettslege posisjonar i samband med etablering på nye forretningsområde. Ei investering i eit godt juridisk rammeverk bidrar også til å redusere risikoen for konflikt og potensielt store økonomiske tap.

Borgen Advokatar

Borgen Advokatar er eitt av regionens største advokatkontor. Me har avdelingskontor på Stord, i Haugesund og på Husnes.

Advokatfirmaet Kyrre

Mari Brügger Villanger

Senioradvokat i advokatfirmaet Kyrre ANS

Hvordan kan bedrifter i Vestland få juridisk støtte for å fremme vekst?

Samfunnet blir stadig mer regulert, og virksomheter opplever økte forventninger til ansvarlig virksomhetsstyring. Dette fører til et behov for spisset juridisk kompetanse hvor det er en klar fordel å velge et advokatfirma som kjenner næringslivet på Vestlandet. Det kan gi et betydelig konkurransefortrinn å benytte et advokatfirma som har lokalkjennskap til regionen og være kostnadsbesparende for bedriften.

Et eksempel er innenfor plan- og bygningsretten. Ved gjennomføring av et byggeprosjekt er kommunale planer og saksbehandlingspraksis viktige premissgivere for hvordan prosjektet må innrettes. Prosessene lettes dersom man engasjerer rådgivere som kjenner innholdet i kommunale planer, og lokal praksis.

Hvilke områder innenfor næringsjuss er spesielt relevante for regionens utvikling?

Næringsjussen henger sammen med resten av næringen. Videre vekst og utvikling i regionen forutsetter også at det bygges et stort antall boliger, næringsarealer og samferdselsprosjekter. Dette medfører et bredt og sammensatt behov for juridisk kompetanse innenfor blant annet kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, transaksjoner, skatt- og avgift, offentligrettslig rammelovgivning, fast eiendom samt bistand til forhandlinger og tvisteløsning.

Hvordan kan bedrifter dra nytte av juridiske tjenester i forbindelse med forretningsutvidelse i Vestland?

Virksomheter får stadig økende krav gjennom nasjonal og internasjonal lovgivning. I tillegg stilles det krav fra lokale myndigheter. Ved å benytte regionale og spesialiserte advokater som følger utviklingen, får bedrifter hjelp til å etterleve regelverket. Det er også viktig å ha lokalkjennskap og kunnskap om regionale aktører for å forstå næringslivet i Vestland. Følgende er noen eksempler på juridiske tjenester som bedrifter kan dra nytte av ved forretningsutvidelse:

  • Oppfylle kravene til offentligrettslig lovgivning for å unngå utilsiktede begrensninger, sanksjoner ol.  
  • Optimalisere transaksjonsprosesser og kontrakter for å sikre lønnsomhet.
  • Strukturere driftsmessige og selskapsrettslige forhold best mulig med hensyn til skatt og merverdiavgift.
  • Enkelte juridiske fagområder er i konstant endring og påvirkes av de politiske skiftene. Arbeidsrettens område er et slikt rettsområde og bedrifter må unngå feiltrinn som kan få store økonomiske konsekvenser for virksomheten.
  • Løse konflikter på lavest mulig nivå, og mest mulig effektiv tvisteløsningsbistand. Dette for å unngå at forretningsutvidelser spises opp av langvarige og kostbare tvister.  

Advokatfirmaet Kyrre

Advokatfirmaet Kyrre er et vestlandsbasert advokatfirma med hovedkontor i Bergen. Kyrre er med sin spisskompetanse og lokalkunnskap en viktig juridisk partner for næringsliv, organisasjoner, kommuner og offentlige etater på Vestlandet.

Advokatfirmaet Tollefsen

Kristine Geirsdatter Celius

Advokat og partner i Advokatfirmaet Tollefsen

Hvordan kan bedrifter i Vestland få juridisk støtte for å fremme vekst?

Det finnes flere aktører som kan bistå bedrifter med å skaffe juridisk rådgivning som sikrer realisering av vekstambisjoner. I vårt distrikt tilbyr eksempelvis Aksello, Kunnskapsparken og Sogn Næring tjenester til bedrifter for å bidra til vekst og fremtidig bærekraftig verdiskapning i regionen. Disse aktørene kan bl.a. bistå gründere og oppstartsbedrifter med å søke om finansiell støtte til juridisk rådgivning. Advokatfirmaet Tollefsen oppfordrer bedrifter til å søke juridisk rådgivning tidlig, slik at juridiske hensyn blir sømløst integrert i deres vekststrategi.

Hvilke områder innenfor næringsjuss er spesielt relevante for regionens utvikling?

Vestlandet er en region som bidrar med høy verdiskapning og har stor bredde i næringslivet. Vi tror at alle som ønsker å vokse og beholde en plass i fremtidens næringsliv vil måtte mestre den teknologiske utviklingen med AI, og ha nødvendig fokus på bærekraft, klima, miljø og sosiale forhold (ESG). Videre vil selskaps- og arbeidsrett alltid være aktuelt, både i etablerings-, drifts-, omorganiserings- og krisehåndteringsfaser. Med dagens streke konkurranse vil det bli viktig å ta godt vare på de ansatte og de immaterielle verdiene. Sammen utgjør disse i sum ofte en stor del av bedriftens samlede verdier.

Hvordan kan bedrifter dra nytte av juridiske tjenester i forbindelse med forretningsutvidelse i Vestland?

For bedrifter som planlegger vekst er juridisk rådgivning på et tidlig tidspunkt avgjørende for en vellykket prosess. Ved å integrere juridisk ekspertise tidlig i forretningsstrategien, kan din bedrift sikre at forretningsutvidelsen samsvarer med loven og redusere risiko for å begå kostbare feil.

Advokatfirmaet Tollefsen

Advokatfirmaet Tollefsen er det største advokatfirmaet i Sogn og Fjordane og har som mål å være det naturlige førstevalget for advokattjenester i regionen. Gjennom Eurojuris kan vi i tillegg tilby våre klienter lokal bistand fra advokatfirma med høy kvalitet og konkurransedyktige vilkår i hele Norge og Europa.

Neste artikkel