Skip to main content
Home » Vekst i Vestland » Ekspertene svarer: Slik skaper vi vekst i Vestland
Vekst i Vestland

Ekspertene svarer: Slik skaper vi vekst i Vestland

Foto: Unsplash

Det grønne skiftet gir muligheter for å bevare, fornye og videreutvikle arbeidsplasser i regionen. Dette mener ekspertene skal til for å lykkes med det grønne skiftet i Vestland.

Siv Høgtun (H)

Ordfører i Askøy kommune

Hva ser du på som utfordringen for å skape vekst i Vestland?

Den første og største utfordringen i dag er kapasiteten i strømnettet. Mangel på strøm er et hinder for næringsutvikling og at ny industri etableres i regionen vår.

Den andre utfordringen er dårlige veier.

Disse utfordringene er grunnleggende, men løsbare. Vi kan bygge mer vei, og vi kan bygge overføringsnett. Men det tar altfor lang tid med planlegging før ting realiseres i dette landet. Klarer vi ikke å korte ned tiden, risikerer vi at vi blir forbigått mens vi venter.

Vestland har alle forutsetninger for å ta en posisjon i utvikling av grønn teknologi. Det koster i en utviklingsfase, og derfor må det offentlige bevilge penger som gir næringslivet forutsigbarhet og muskler til å satse på nullutslippsteknologi.

Hvilke tiltak gjøres for å tiltrekke nye innbyggere til din kommune?

Askøy er i seg selv en svært attraktiv kommune å etablere seg i. Vår viktigste oppgave er å sørge for at infrastruktur og kommunale tjenester bygges ut for å kunne ta imot vekst. Tilsvarende å sørge for at der er reguleringsplaner på plass for å legge til rette for boligbygging og næringsutvikling.

Hvilke muligheter gir det grønne skiftet vi nå står overfor?

Vestland har alle muligheter til å være en pådriver i det grønne skiftet. Vår beliggenhet med sjø, fjell og andre naturressurser på alle kanter har vært viktige elementer for næringsutvikling gjennom flere hundre år, og dette vil også være vårt konkurransefortrinn i det grønne skiftet.

Havbruksnæringen, olje- og gassnæringen og maritim og marin sektor er viktige bidragsytere for å satse på framtidsrettede og klimavennlige løsninger. Det en mulighet for å bygge videre på den unike kompetansen fagarbeidere og ingeniører i Norge har bygget opp gjennom vannkraftutbygging og olje- og gassektoren.

Men, dette krever at vi får kraften vi trenger og at vi gjør bedriftene i stand til å investere. Vi må ha et skattesystem som bidrar til at bedriftene har overskudd til å investere, og at norske eiere ikke skattes hardere enn utenlandske.

Vindkraft til havs kan bidra til en mer utslippsfri kraftproduksjon. På Hanøytangen på Askøy finnes det planer for å lage installasjoner som kan brukes til havs.

Satsingen på en elektrisk transportsektor vil også ha stor betydning med tanke på å redusere klimautslippene. Om kort tid vil vi få helelektriske passasjerbåter mellom Askøy og Bergen.

Les mer på askoy.kommune.no.

Rune Bakervik (Ap)

Ordfører i Bergen kommune

Hva ser du på som utfordringen for å skape vekst i Vestland?

Vestlandet er Norges eksport-fylke. For at vi også skal være det i fremtiden, må vi omstille oss raskt, vi må bygge på skuldrene av eksisterende industri og næringer. Vi må rett og slett lykkes med det grønne skiftet. For å få til det må dra i samme retning og vi må samarbeide på tvers av etablerte sektorer. I den forbindelse skal Bergen skal være motoren som driver frem nødvendig kompetanse, innovasjon og teknologi, som gjør at vi lykkes med de mulighetene vi har foran oss. Som statsminister Jonas Gahr Støre sier, lykkes Vestlandet, lykkes Norge.

Hvilke tiltak gjøres for å tiltrekke nye innbyggere til din kommune?

Vår visjon er at Bergen skal være god by for alle, uansett livssituasjon. Klarer vi det, så klarer vi å skape en attraktiv kommune der folk vil bo i. Det betyr at vi må jobbe knallhardt med å sikre barnehager nært der for folk bor, ha moderne skoler med høy lærertetthet, flere kompetansearbeidsplasser, og ikke minst, sørge for at kulturbyen Bergen har gode vekstvilkår, slik at enda flere får kulturell, så vel som faglig, påfyll.

Hvilke muligheter gir det grønne skiftet vi nå står overfor?

Det grønne skifte gir muligheter for å bevare, fornye og videreutvikle arbeidsplasser på hele Vestlandet. Gjennom satsingen Havbyen Bergen har private, offentlige og statlige institusjoner samlet seg, og tatt et særlig ansvar for utvikling av kunnskap og fremtidsrettede løsninger knyttet til havet. Enten det er utvikling av fremtidsrettede næringer som havvind, karbonfangst og -lagring, elektrifisering av havnen, eller det å skape bevissthet rundt den sårbare situasjonen havene våre står i, bidrar bergensbaserte forskere, ingeniører, fagarbeidere med mer til å løse utfordringene vi står overfor. 

Les mer på bergen.kommune.no.

Gaute Straume Epland (Ap)

Ordfører i Stord kommune

Hva ser du på som utfordringen for å skape vekst i Vestland?

Vestland har eit enormt potensial med rike naturressursar, stor kompetanse og lang industrihistorie. Den største utfordringa framover slik eg ser det, er å behalda og tiltrekkja oss tilstrekkeleg med kompetent arbeidskraft. Me må styrka attraktiviteten vår for å demma opp for sentralisering til Oslo-regionen. Avgjerande for å få det til er betre infrastruktur, ikkje minst mellom dei to nest største byregionane i landet, Bergen og Stavanger.

Hvilke tiltak gjøres for å tiltrekke nye innbyggere til din kommune?

Først og fremst har kommunen fokus på å levera gode tenester til innbyggjarane, som er det viktigaste me kan gjera for å behalda og få nye innbyggjarar. Me har også eit svært sterkt og offensivt privat næringsliv som tilbyr spennande og framtidsretta arbeidsplassar. Behovet for arbeidskraft er veldig stort dei kommande åra, og kommunen har no sett i gong eit prosjekt saman med industrien for å synleggjera dei moglegheitene som finst her på Stord.

Hvilke muligheter gir det grønne skiftet vi nå står overfor?

Det grøne skiftet gjev svært store moglegheiter. Me ser det veldig tydeleg her på Stord, at den kompetansen me dei siste tiåra har utvikla gjennom leverandørretta industri til olje- og gassnæringa, er nettopp den kompetansen me treng for å ta Noreg gjennom det grøne skiftet. Men skala og volum er viktig. Olje- og gassprosjekta er store og sysselset mange; det er enno langt igjen før fornybare prosjekt kan måla seg med dette. Det vert ei politisk hovudoppgåve framover.

Les mer på stord.kommune.no.

Next article