Skip to main content
Home » Vekst i Trøndelag » Grønn vekst i Trøndelag – sammen løser vi globale utfordringer
det grønne skiftet

Grønn vekst i Trøndelag – sammen løser vi globale utfordringer

De naturgitte fortrinnene vi har, koblet med teknologi i verdensklasse og de fremste kunnskapsmiljøene i Europa gjør det attraktivt å satse i Trøndelag. Foto: Innovasjon Norge Trøndelag

Norge er midt inne i det grønne skiftet, og Trøndelag både vil og kan bidra. Her er det mye variert og rik natur, og Trøndelag har kompetansen til å utnytte den! Har du en grønn eller blå idé, kan vi i Innovasjon Norge Trøndelag være din sparringspartner. Vi ønsker å bidra til bærekraftig vekst og eksport i næringslivet i Trøndelag.

I en rapport skrevet av Nordisk institutt for studier i innovasjon (NIFU) i 2021, vises det til at Norge ligger i toppsjiktet i Europa for produktivitet og verdiskaping innen bioøkonomien. Vi har lange og sterke tradisjoner for å utnytte naturressursene våre, og ikke minst høy kompetanse på dette.

Stor verdiskaping

Hvis vi ser på Trøndelag, så er verdiskapingen innenfor disse områdene betydelig. Hele 20 prosent av all laks som produseres i Norge kommer fra Trøndelag, og 20 prosent av de viktigste jordbruks-produktene kommer også herfra.

Vi skaper betydelige verdier innenfor skogbruksnæringen med en omsetning på over fem milliarder fra trebearbeidende industri og fra prosessindustrien. Trøndelag har komplette verdikjeder på havbruk, jordbruk, skogbruk, reindrift og fiskeri. I tillegg til det sterke ressursgrunnlaget som finnes i Trøndelag, har regionen nasjonale og internasjonale forsknings- og kompetansemiljøer, og gode nettverk og klynger knyttet til flere av verdikjedene.

Det store samarbeidet

For å lykkes blir det avgjørende at vi klarer å mobilisere «det store samarbeidet» – det som omfatter utdanning og forskning, offentlig sektor, risikokapital og ikke minst entreprenører og etablerte bedrifter – i hele Trøndelag. Vi ser at det er behov for en styrket og koordinert satsing på bioøkonomi. Skal vi lykkes må vi jobbe mot et felles mål.

I verdiskapingsstrategien til Trøndelag Fylkeskommune er hovedmålet «økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne i Trøndelag». For å nå dette målet må Trøndelag rekruttere arbeidskraft, utvikle nye, og styrke eksisterende arbeidsplasser. Trøndersk næringsliv skal være konkurransedyktig både nasjonalt og internasjonalt. Lykkes vi med dette vil Trøndelag bidra til å rigge Norge for eksportvekst når de oljerelaterte inntektene avtar.

Det trønderske selskapet Inrigo er et godt eksempel på et selskap som har klart den tøffe omstillingen fra oljerelaterte aktiviteter, og som i dag leverer drikkevann til 400 000 mennesker i Kamerun.

– Det er fantastisk å få være med på reisen til Inrigo, sier direktør i Innovasjon Norge Trøndelag, Stein Ivar Strøm.

Et norsk eksporteventyr som har klart å finne nye markeder for sine produkter,med god hjelp fra blant andre Innovasjon Norge. Det er vilje og evne til omstilling i næringslivet. Vi ser samtidig at bidragene fra Innovasjon Norge gjør at flere tør å satse. Næringslivet i Trøndelag har mottatt litt i overkant av 900 millioner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge i 2021. Dette viser at interessen for omstilling og innovasjon fortsatt er stor i trøndersk næringsliv. Bedriftene ser nå viktigheten av å tilpasse virksomheten til nye krav og behov. Det gir også nye markedsmuligheter.

Stein Ivar Strøm

Avdelingsleder i Innovasjon Norge Trøndelag

Vekst og eksport

Innovasjon Norges oppgave er å være en sparringpartner og støttespiller for vekst og næringsutvikling over hele landet. Vi er til stede der bedriftene er, og vi kan også støtte de satsingene bedriftene gjør i viktige eksportmarkeder. Det handler om å løfte fram de beste prosjektene, det vil si prosjekter som både kan utvikles og skaleres opp til å skape de næringene og arbeidsplassene vi skal leve av i fremtida.

– Våre rådgivere får en unik innsikt i bedriftene sine vekstmuligheter og ikke minst barrierer, sier Stein Ivar Strøm.  

Spisskompetanse på vekst og eksport benyttes i sparring med våre kunder for å redusere risikoen i utviklingsprosjektene. I mange prosjekter erfarer vi ofte at vår kompetanse er minst like verdifull som kapitalen vi tilfører prosjektene.

De siste årene, og særlig i 2021, har vi nasjonalt sett store satsinger innen ny grønn industri, som batterier, havvind, hydrogen og bioøkonomi. Vi ser også den samme interessen i Trøndelag, men som for tidligere år så ser vi også her mange prosjekter knyttet til digitalisering. I sum gir dette grunn til optimisme for fremtidig verdiskaping og eksport. De naturgitte fortrinnene vi har, koblet med teknologi i verdensklasse og de fremste kunnskapsmiljøene i Europa gjør det attraktivt å satse i Trøndelag.

Stort potensial i Trøndelag

Dette er en viktig og positiv utvikling. Klimamålene krever at vi handler. Norsk og trøndersk næringsliv har både kompetanse og teknologi som kan bidra til de store endringene vi står overfor, men trenger kapital til å gjennomføre satsingene sine. I 2021 hadde vi nasjonalt Grønn Plattform og 1 milliard kroner som viktige verktøy for grønn omstilling. Dette er omstilling som må til om vi ikke skal tape konkurranseevne.

Det skjer mye spennende i regionen og det ligger et stort potensial i Trøndelag. Vil du bli med på veksten skal du vite at det er lav terskel for å ta kontakt med oss i Innovasjon Norge Trøndelag. Vi er her for å lytte, gi råd, nødvendig kompetanse og kapital til de riktige prosjektene som kan bidra til å rigge Trøndelag og Norge for en grønnere fremtid.

Next article