Skip to main content
Home » Fremtidens Vestfold » Skal finne morgendagens gjenvinningsløsninger
Sponset

Det å hindre forurensing er bærebjelken for NOAH. På Langøya tar de imot uorganisk avfall og sørger for at farlige stoffer ikke havner i naturen. I 2034 skal størsteparten av øya være ferdigstilt som friområde.

Hvem er NOAH?

NOAH er et ressurs- og miljøselskap som jobber med alt fra neste generasjon batterier, uttak av kvalitetsstein til infrastruktur, til behandling og rensing av forurensede masser og landskapsrehabilitering.

På Langøya utenfor Holmestrand tar NOAH imot rester fra avfallsforbrenning og industri. Her behandles og nøytraliseres massene, og brukes deretter til gjenoppbygging av kratre fra kalksteinsuttak. Nordenden av øya er allerede rehabilitert og åpen for besøkende. NOAH arbeider også intensivt for å utvikle nye gjenvinningsmetoder som lager produkter fra avfallet som kommer inn til oss. Akkurat nå jobber vi med å gjenvinne saltet i flyveaske til videre bruk i plast og kunstgjødsel, og andre deler av asken i sement- og betongprodukter.

Vi håper også å kunne lage ren, hvit gips fra svovelsyre og kalk (flyveaske) i fremtiden. Vi skal også finne morgendagens gjenvinningsløsninger. Vi blir motivert av å se hvordan gode miljøløsninger kommer i stand gjennom samarbeid.

Fremtiden – hvordan ser den ut for deres bransje?

Vårt perspektiv er forpliktelsen til å rehabilitere Langøya innen 2034. Hva som skjer på den midtre delen av øya som er regulert for industri, er ennå ikke avklart. Det vi kan bidra med fremover er en spisskompetanse som nå sitter på Langøya og i Holmestrand, som vi tror og mener det vil være etterspørsel etter i lang tid fremover – og som kan bidra med gode miljø- og gjenvinningsløsninger for fremtidige generasjoner. For det vi vet, er at der det er mennesker, vil det være avfall som må håndteres på en sikker og god måte.

Hvordan mener dere bærekraft er et konkurransefortrinn?

Virksomheter som bruker mer av jordas ressurser enn de gir tilbake, vil på sikt ikke kunne operere. Bærekraft er derfor ikke bare et konkurransefortrinn, men en forutsetning. Det vil bli dyrere å forbruke råvarer, dyrere å forurense og dyrere å produsere avfall. Derfor tror vi også at det vil bli mer lønnsomt å gjenbruke, gjenvinne og behandle. Vi håper at det på sikt blir produsert færre produkter med miljøgifter og at mer blir gjenbrukt og gjenvunnet lenge før det blir forbrent, og i siste etappe kommer til oss på Langøya.

Hva har dere gjort for å utvikle bærekraftige produkter/tjenester?

Den store besparelsen vår skjedde da vi på 90-tallet erstattet jomfruelig kalk med flyveaske for å behandle industrisyre. Det betydde at vi kunne behandle ett avfall med et annet avfall og på den måten spare både CO2-utslipp, energi, vann og kjemikalier. I senere tid har vi gått over til bruk av biodiesel på kjøretøy og jobbet frem nye og mer klimanøytrale transportløsninger både på vei og sjø.

  • Oppstartsår: 1993 som statseid selskap. Kjøpt av Gjelsten Holding i 2002.
  • Antall ansatte: 128 i NOAH-konsernet, hvorav 70-80 har arbeidssted i Holmestrand.
  • Antall kontorer: Sokndal, Herøya, Langøya, Holmestrand, Oslo, Nittedal, Horsens, Odense, Gøteborg, Stockholm.
  • Tjenester/varer: Mottak og behandling av uorganisk avfall, produksjon av stein, eierskap i Morrow Batteries
  • Nettside: www.noah.no
Next article