Skip to main content
Home » Fremtidens Vestfold » Med mål om å bli Norges første klimapositive industriregion
Sponset

Vi har et av de grønneste industrimiljøene i verden. Dette gir unike fordeler for de som ønsker å etablere ny og bærekraftig industri- og næringsvirksomhet.

Norges største industriregion ligger i Telemark. Kjernen er prosessindustrien på Herøya, men det er et utstrakt samarbeid ut mot hele regionen. Vi har over 100 års stolt industrihistorie og er godt vant med omstilling. Tidlig ble det fokus på bærekraftig produksjon og reduksjon av utslipp. Nå har vi satt oss som mål å bli verdens første klimapositive industriregion!

Små og store bidragsytere

Både store og små aktører i regionen jobber aktivt med å nå dette målet. Her er noen eksempler. Norcem Brevik er godt i gang med et viktig prosjekt innen karbonfangst (CCS).

Norcem jobber for å oppnå sin visjon om null CO2-utslipp innen 2030. Visjonen innebærer nullutslipp fra produksjon og ut produktenes levetid. For å få til dette må de hvert år fange 400 000 tonn CO2, som tilsvarer utslippet fra cirka 200 000 biler.

Yara og Nel Hydrogen samarbeider om å utvikle effektive, grønne ammoniakk- og gjødselproduksjonsløsninger. Målet er at Nel skal bidra til at Yara kan nå målet om å redusere CO2-utslippet sitt med ti prosent innen fem år, og å bli klimanøytrale innen 2050. Prosjektet er knyttet til Nels arbeid med å utvikle neste generasjons elektrolysør med større kapasitet enn dagens.

Foto: Tom Riis

Viktige industriklynger

En av regionens fortrinn er samarbeid i klynger. Vi har to viktige industriklynger som ønsker flere medlemmer for mer samarbeid på tvers og utvikling av grønn teknologi; Green Industry Cluster og Industrial Green Tech.

Arenaklyngen Industrial Green Tech (IGT) jobber for å:
■ Utvikle nye løsninger for logistikk, infrastruktur og produksjon i industrien og regionen som kan effektivisere produksjonsprosesser og ressursbruk.
■ Samarbeide om testing og utvikling av nye produkter, prosesser og teknologi som både reduserer utslipp fra dagens industri og skaper nye prosesser og produksjonsmåter som ikke generer utslipp.
■ Øke samhandling og samarbeid mellom klyngedeltakerne med formål om grønn industriell vekst.
■ Knytte kunnskapsaktører og næringsliv tettere sammen for å akselerere FoUi-aktiviteten i regionen.

Green Industry Cluster (GIC) som jobber for økt konkurransekraft og samarbeid om:
■ Å oppnå målet for arenaprosjektet Industrial Green Tech: Rregionen skal bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for innovative løsninger til det globale markedet for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og fremme grønne teknologiske løsninger i industrien.
■ Forskning, innovasjon og utvikling.
■ Kompetanseheving/-utvikling og deling.
■ Effektivisering, økt konkurransekraft.
■ Synlighet og profilering.

Ni gode grunner til å etablere seg i Grenland og Telemark

1. Industrikompetanse i verdensklasse
2. Sterkt miljøfokus
3. Tungt FOU-miljø og piloteringsmuligheter
4. Nærhet til Europa
5. Ferdigregulerte sjø- og havnære arealer
6. Meget godt utbygd infrastruktur
7. Tilgang til rimelig og fornybar energi
8. Industrinettverk og -klynger
9. Et aktivt virkemiddelapparat

Av Siri Alfsen, prosjektleder i Powered by Telemark, og Irene Siljan Vestby, daglig leder i Industrial Green Tech/Green Industry Cluster

Next article