Skip to main content
Home » Vekst i Rogaland » «Rogaland – det naturgitte fylket for etablering av kraftintensiv industri»
Sponset

Næringslivet i Rogaland er vant med å omstille seg. Gjennom de siste årene har næringslivet i fylket satset mye på å tilpasse seg til nye grønne og miljøvennlige løsninger, ofte basert på erfaring og teknologiløsninger fra oljeindustrien. Aktørene i Rogaland samarbeider på tvers av sektorer for å skape gode løsninger, og har økt fokuset på bærekraft og klima.

I Rogaland er næringslivet, fylkeskommune og kommunene proaktive, fremoverlent og aktive samarbeidspartnere for nye etableringer i verdikjedene rundt kraftintensiv industri.

Areal og infrastruktur

New Kaupang er tilrettelegger av areal og infrastruktur for kraftintensiv industri i Rogaland, og arbeider med tilrettelegging for dataprosessering/lagring, hydrogenproduksjon, battericelleproduksjon, og landbasert oppdrett, samt annen kraftkrevende industri, samt sirkulære muligheter som utnytter energioverskudd.

– Per i dag er ti kommuner i Rogaland aktive deltakere i New Kaupang, med tolv tomteområder hvor 7 500 dekar næringsareal er under utvikling. 3500 dekar av disse er allerede regulert. Det sier administrerende direktør Ketil Barkved i New Kaupang.

Stort nettverk

En vesentlig del av New Kaupangs oppdrag er å finne gode løsninger for det enkelte området i sammen med aktørene, tomteutviklerne, kraftselskapene, og politikerne. New Kaupang har et nettverk av eksperter som kan bidra til at vi klarer å finne løsninger som kan klargjøre hvordan hvert enkelt tomteområde kan utvikles optimalt. Viktige avklaringer som må tas er krafttilgang, behov for annen infrastruktur, og mulighetene for å utnytte energiressursene som overskuddsvarme til annen tilknyttet aktivitet.

New Kaupang arbeider også sammen med tomteeierne for å skaffe kunnskap om hvordan det kan legges til rette for utvidet næringssamarbeid, som er godt integrert med samfunnet de etableres ved.

– Vi ser at det i framtiden må planlegges for redusert råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum når det skapes nye verdikjeder basert på stort kraftforbruk, sier Ketil Barkved.

– Vi ser en økende interesse fra regionale, nasjonale og internasjonale aktører for etablering i regionen, fortsetter han.

Store krav

Ferdig regulerte arealer, avklart eierstruktur, tilkomster og infrastruktur, som store mengder strøm og fiber, er de viktigste innsatsfaktorene.

Aktørene som vurderer etablering, stiller som krav at alt dette og ofte mer til, skal være avklart og at risiko for endringer i dette bildet må være minimal i perioden mellom lokasjonsvalg og oppstart av produksjonen.

Fakta

New Kaupang er et aksjeselskap der Rogaland fylkeskommune (75%) og Ryfylke IKS (25%) er eiere.
New Kaupang er et «non-profit»-selskap med mål om å bidra til å skape nye, grønne arbeidsplasser i Rogaland.
New Kaupang arbeider med utvikling av markedsklare areal og infrastruktur, markedsføring og mottaksapparat for henvendelser om etablering av kraftintensiv industri i Rogaland.

New Kaupang har ti medlemskommuner:
– Bjerkreim
– Eigersund
– Hjelmeland
– Sandnes
– Sauda
– Sokndal
– Strand
– Stavanger
– Suldal
– Time

Les mer her!

Tekst: New Kaupang

Next article