Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Innlandet er Norges Bio Valley
bioøkonomi

Innlandet er Norges Bio Valley

Foto: Innlandet Fylkeskommune

Bioøkonomi er å tjene penger på det som lever, vokser og gror. Dette har vi i Innlandet gjort i generasjoner.

En stor andel av verdiskapingen og sysselsettingen i Innlandet i dag har grunnlag i bioøkonomien med komplette verdikjeder innen flere biobaserte sektorer. I dag er derfor Innlandet Norges fremste bioøkonomiske miljø.

Det er hos oss du finner de største skogressursene, og mange av de som er best til å utnytte disse ressursene. Våre matprodusenter sørger for at Innlandet er et spiskammer for mange flere enn de som bor her. Vi er i verdensklasse innenfor genetisk husdyravl, og vi bidrar til den tryggeste maten i verden. Og ikke minst forvalter vi naturarven slik at vi kan fortsette å høste av den til evig tid.

25.000 nye arbeidsplasser

I bioøkonomien er nemlig bærekraft grunnmuren. FN har satt kursen gjennom sine 17 bærekraftsmål. Her er bioøkonomien sentral for å lykkes med å nå målene.

Norge kan ta en ledende posisjon gjennom å vise hvordan bioøkonomiske ressurser kan tas i bruk for å skape økonomisk vekst. I Innlandet har vi naturressursene, vi har næringslivet, og vi har kompetansen til at regionen vil være pådriver og motor for bioøkonomien i Norge. Dette gir sterke bidrag til at Norge kan oppfylle sine internasjonale forpliktelser.

Selv om vi allerede er i teten, har bioøkonomien et stort potensiale for videre utvikling i Innlandet. SINTEF har i en analyse sett på potensielle effekter av en målrettet satsing på utviklingen av bioøkonomien i Innlandet. Dette viser at vi kan øke verdiskapingen med 20 milliarder kroner fra dagens nivå, og det er muligheter for 25.000 nye arbeidsplasser i vår region fram mot 2050. Med et slikt mulighetsrom vil ytterligere styrking av de biobaserte næringene og kompetansemiljøene i Innlandet ha klare nasjonale og internasjonale effekter.

– I Innlandet har vi naturressursene, vi har næringslivet, og vi har kompetansen til at regionen vil være pådriver og motor for bioøkonomien i Norge. Dette gir sterke bidrag til at Norge kan oppfylle sine internasjonale forpliktelser, skriver Even Aleksander Hagen (t.v.). Foto: Innlandet Fylkeskommune

Økt bruk av tre

Skal vi lykkes, er stikkordene samhandling og innovasjon. Det er samspillet mellom ressursene, kunnskapen og de kommersielle miljøene som utløser uendelige mange muligheter. Ta skogen, for eksempel. Vi mener at flere hus – store, små, brede og høye – må bygges i tre. At bruer skal bygges i tre. At klær skal lages av tre, og at dyrene skal fores med skogbasert kraftfôr.

Tre som materiale, i ulike former, har et mye større potensial enn det som utnyttes i dag. Her er det for eksempel muligheter for at de som jobber med trefiber kan lære av de som driver genarbeid i avl. Vi må sørge for at de som lever av å levere varer og tjenester til våre næringslivslokomotiv trekkes med i utviklingsarbeidet. Det offentlige må også bruke sin posisjon som innkjøper til å kreve grønne bærekraftige produkter og tjenester.

Framtidens matproduksjon

Stor grad av selvforsyning av trygg og god mat er fundamentet for enhver nasjon. Vi vil at Innlandet skal være det fremste kunnskapsmiljøet for framtidens matproduksjon. Det stedet der forskning drives fram, og kunnskap utvikles, i et tett samarbeid mellom kunnskapsmiljøene, bøndene, næringsmiddelindustrien og forbrukerne. At kunnskapen vi har om avl tas i bruk på nye områder. Vi besitter kunnskap som vil være svært viktig for å sikre en økende verdensbefolkning nok og trygg mat. 

Avfall er ressurser som kan og skal utnyttes. Vår ressursbruk må ha en sirkulær tilnærming. Vi må utnytte avfall, restressurser og sidestrømmer på en måte som både utnytter ressursene optimalt og reduserer forbruket av fossile råvarer. Vi har i dag flere sterke aktører innen denne sektoren, og det arbeides blant annet målrettet med ny teknologi for gjenvinning av næringsstoffer fra kloakk og produksjon av biogass fra gjødsel og matavfall. 

Med utgangspunkt i de ressursene vi besitter – både naturressursene og de kloke hodene – skal vi ytterligere styrke Innlandets posisjon innen bioøkonomi. Vi skal være Norges Bio Valley!

Les mer her: www.biovalley.no

Av Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Oppland og leder av fellesnemnda for Innlandet fylkeskommune

Next article