Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Industrielt kraftsentrum i grønn vekst
Sponset

Kongsvingerregionen er en av landets sterkeste industriregioner. Området har en strategisk god plassering, og næringslivet, høgskolen og det offentlige har et utstrakt samarbeid der målet er å skape en bærekraftig utvikling.

– Det som kanskje er litt spesielt, men også en av styrkene våre, er at alle typer bransjer er representert og at industrien ikke har noe materialfellesskap, slik som mange andre regioner har. Derfor er det enkelt for oss å samarbeide om ulike prosjekter og å dele kompetanse, sier Erik Platek, som er administrerende direktør i Schütz Nordic, og leder for industriklyngen 7sterke.

En region som blomstrer

Kongsvingerregionen er i vekst, og tiltrekker seg stadig ny industri. To industribedrifter har etablert seg i regionen det siste året, og flere er på vei. Et godt tegn på vekst og fremtidstro er også at de eksisterende industribedriftene har gjort investeringer i milliardklassen i løpet av de siste årene.

– Det er mange tegn som viser at dette er et godt sted å drive næring. Blant annet er det fint å registrere at det etablerte næringslivet vokser kraftig og viser stor investeringsvilje. Det er et kvalitetsstempel, sier Platek.

Strategisk plassering

Kongsvingers geografiske plassering er ideell for etablering av industri. Reisetiden, enten du skal til Oslo eller Gardermoen, er på cirka en time.

– Kongsvinger er et logistikknutepunkt med nærhet til mange markeder som Stockholm, Gøteborg og København, men ligger også godt til i forhold til resten av Norge, fortsetter Platek.

– I tillegg er det også verdt å nevne at vi har mange ledige arealer som er ferdig regulert til næring, og at næringstomtene er mye rimeligere her enn de er andre steder nærmere Oslo. Vi har også redusert arbeidsgiveravgift her, og det er jo også et godt insitament for de som skal etablere eller drive bedrifter, skyter daglig leder i Klosser Innovasjon Kongsvinger, Kjersti Wangen, inn.

(F.v). Erik Platek, administrerende direktør i Schütz Nordic og leder for industriklyngen 7sterke; Kjersti Wangen, daglig leder i Klosser Innovasjon Kongsvinger; og Vegard Herlyng, daglig leder ved Høgskolesenteret. Foto: Klosser Innovasjon

Et utstrakt samarbeid

Gjennom næringsklyngen 7sterke samarbeider industrien rundt Kongsvinger, det offentlige og ikke minst høgskolen om en rekke prosjekter:

– Den viktigste jobben vår er å arbeide for gode rammebetingelser. Vi ønsker å stimulere til innovasjon, økt produktivitet og grønn næringsutvikling, forklarer Platek.

7sterke har mange spennende prosjekter som bygger opp under satsingen på grønn industri. I arbeidet med å utvikle bærekraftig industri, samarbeider bedriftene i klyngen om å løse felles problemstillinger på tvers av bransjer.

– Regionen har en sterk tradisjon for å jobbe innovativt for å finne løsninger som er relevante for bedriftene. Våre folk har beina godt plantet på bakken, samtidig som de har høy innovasjonsevne, legger han til.

Bedre ressursutnyttelse

– Vi jobber med prosjekter knyttet til logistikk, digitalisering og produksjon, og i et av prosjektene samarbeider vi om å finne mer bærekraftige måter å bygge på. Et annet dreier seg om rensing og gjenbruk av prosessvann, noe som er svært aktuelt for flere av medlemmene våre. Det bidrar til bedre utnyttelse av vannet og lavere energibruk til oppvarming av nytt prosessvann. Alle som deltar i disse prosjektene er veldig åpne for å samarbeide på tvers, og det er en stor styrke, sier Platek.

Som første region i Norge, skal Kongsvingerregionen kartlegge og analysere ressursforbruk, avfall og rest-råstoff fra både offentlig og privat sektor.

– Dette prosjektet har fått navnet Circle Scan, hvor en viktig del er å lage en analyse av rest-råstoff som kan gjenbrukes eller benyttes på nye måter, og således få en ny verdi. Målet er å få ned volumet på innsatsfaktorene som industrien benytter, men det kan også hende vi klarer å utvikle nye produkter som kan leve videre i et sirkulært kretsløp, forteller Wangen.

– Hittil har sirkulærøkonomi ofte handlet om ting man måtte, eller som ble gjort for å spare kostnader, men i fremtiden er jeg helt sikker på at hvis sirkulærøkonomiske prinsipper benyttes på en ordentlig måte, så vil det også være mulig å tjene penger på å være bærekraftig, tilføyer hun.

Av Tom Backe


Landets første studie i bærekraftsøkonomi

Solid opplæring i grønn verdiskaping og bærekraftige forretningsmodeller vil være avgjørende for videre satsing på grønn vekst. Derfor starter Høgskolen i Innlandet opp et nytt studie i bærekraftsøkonomi.

For å møte næringslivets kompetansebehov, både regionalt og nasjonalt, har Høgskolesenteret i Kongsvinger i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, Klosser Innovasjon og næringslivet, jobbet frem et nytt studietilbud for å tette et veldokumentert kompetansegap. Vegard Herlyng, som er daglig leder ved Høgskolesenteret, forklarer:

– Bærekraftsøkonomi er et handelshøgskolefag der miljø, etikk og økonomi gjennomsyrer hele studieløpet. Det er ingen andre som tilbyr en slik utdanning i Norge per i dag, og målet er at næringslivet tar i bruk de studentene vi utdanner for å møte fremtidens utfordringer og krav på dette feltet, sier han.

Bachelor fra 2020

I første omgang tilbys det et enkeltemne på 15 studiepoeng denne høsten, men allerede høsten 2020 er planen at studiet i bærekraftsøkonomi skal utvides til et bachelorløp. Tilbudet som høgskolen etablerer har også klare synergier til siviløkonomiutdanningen Digital ledelse og business analytics. Den hadde oppstart sist høst og er kanskje Norges mest fremtidsrettede og «hotte» masterutdanning. Tett samarbeid med næringslivet sikrer at utdanningen både er relevant og unik. God kunnskap om bærekraft, digitalisering og analytics gir næringslivet et konkurransefortrinn.

– Derfor jubler vi over dette studiet som kommer til å dekke viktige behov i våre bedrifter, konkluderer Erik Platek, som er administrerende direktør i Schütz og leder for industriklyngen 7sterke.

Av Tom Backe

Fakta

Den industrielle virksomheten rundt Kongsvinger er betydelig. Den sysselsetter cirka 4 500 ansatte, og har en omsetning på rundt 9,5 milliarder fordelt på omkring 80 industribedrifter.

Næringsklyngen 7sterke består av 68 medlemsbedrifter som er tilknyttet industrien. Klyngen har samarbeidsavtaler med alle skoler i distriktet, fra ungdomsskoler og opp til videregående. Næringsklyngen samarbeider også tett med høgskolen og Klosser Innovasjon, samt alle kommunene i regionen.

Kongsvingerregionen består av kommunene Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog, Grue og Åsnes.

I Kongsvingerregionen, Norges grønne hjerte, satses det aktivt på grønn industri, grønt reiseliv og grønn logistikk.

Høgskolesenteret i Kongsvinger leverer sammen med Høgskolen i Innlandet nye næringsrettede utdanninger innenfor digitalisering og bærekraft.

Next article