Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Har kompetansen Norge trenger
Sponset

NTNU i Gjøvik bygger kompetanse som har høy samfunnsrelevans og har et meget godt utgangspunkt for å levere kunnskap og arbeidskraft. 

En rapport som ble lagt frem av det nasjonale Kompetansebehovsutvalget (KBU) tidligere i år viser at Norge og Innlandet trenger arbeidskraft innen helse og omsorg, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og i byggebransjen.

– Utviklingsplanen for tverrfaglig satsning frem mot 2025, som NTNU i Gjøvik lanserte i fjor, er et godt svar på KBU-rapporten, sier Jørn Wroldsen, viserektor ved NTNU i Gjøvik.

Jørn Wroldsen

Jørn Wroldsen

Viserektor ved NTNU i Gjøvik

Foto: Thor Nielsen/NTNU

Utviklingsplanen sier hvor NTNU skal satse mest, hvorfor og på hvilken måte. De tre utviklingsområdene i planen er informasjons- og cybersikkerhet, bærekraftige produkter og vareproduksjon, og morgendagens helse- og omsorgstjenester.

Informasjons- og cybersikkerhet

Den pågående digitaliseringen i samfunnet medfører en økende digital avhengighet og sårbarhet. Dette gjør at sikkerheten rundt digitaliseringen blir stadig viktigere. Allerede i dag er det sterk etterspørsel etter tjenester og arbeidskraft innen dette fagfeltet.

– NTNU i Gjøvik har hatt informasjons- og cybersikkerhet som et strategisk satsingsområde siden 2001. NTNU har i form av forsknings- og utdanningsporteføljen til Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, det offentlig private samarbeidet Center for Cyber and Information Security og innovasjonsplattformen Norwegian Cyber Range, tatt rollen som en sentral leverandør av kompetanse til samfunnet, fortsetter Wroldsen.

Ved mange av utdanningene ved NTNU står simulering sterkt. Det gjør at studentene får god praktisk trening før de skal ut i praksis og ut i arbeidslivet.

NTNU i Gjøvik vil fortsette å understøtte denne satsingen både i form av utvikling av et fremragende forsknings- og utdanningsmiljø, og fokus på anvendelse av informasjons- og cybersikkerhet i andre tematiske områder. De vil også bidra til å videreutvikle NTNU til å bli et internasjonalt ledende universitet innen fagområdet.

Bærekraftige produkter og vareproduksjon

I byggebransjen er det også stort behov for kompetanse og arbeidskraft. I tillegg er det stort behov for endringer i hvordan vi produserer varer og tjenester. NTNU i Gjøvik satser på bærekraft, vareproduksjon, digitalisering av vareproduksjonsprosesser, bygg og byggeprosesser, tremekanisk industri og biobaserte produkter.

NTNU i Gjøvik tilbyr flere spennende studieprogram!

– Med vår virksomhet bidrar vi aktivt inn i et grønt skifte og er med på å skape fremtidens industriproduksjon. I årene fremover kan omstillingskompetansen i fagmiljøene våre også bidra i læringsprosesser mellom offentlig og privat sektor, forklarer Wroldsen.

Morgendagens helse- og omsorgstjenester

– Helse- og omsorgstjenestene er det tredje feltet som trekkes fram i KBU-rapporten. Ved å satse på tjenesteforskning, pasientsikkerhet og helsefremming bidrar NTNU i Gjøvik aktivt til innovasjon og tjenesteutvikling i helse- og omsorgstjenesten, og til helsefremming i lokalsamfunn. Dette gjør vi i tett samarbeid med regionens offensive og nysgjerrige helsevesen, sier han.

Det er behov for nye tverrfaglige løsninger i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, i spesialisthelsetjenesten, i samhandlingen mellom nivåene og i måtene helse- og omsorgstjenestene organiseres og ledes på. Det nye sykehuset i Innlandet er en attraktiv partner for alle fagområdene på NTNU i Gjøvik.

dronebilde over NTNU i Gjøvik
Foto: Per-Erik Beck Bjørnback

Simulering som metode

Noe annet som pekes på i rapporten fra KBU er at arbeidslivspraksis er en for liten del av høyere utdanning. Ved mange av utdanningene ved NTNU står simulering sterkt. Det gjør at studentene får god praktisk trening før de skal ut i praksis og ut i arbeidslivet.

– For eksempel har vi landets første test- og øvingsarena for cyber- og informasjonssikkerhet på tvers av samfunnets sektorer. Denne arenaen har fått navnet «Norwegian Cyber Range». Vi har også MANULAB, som er vårt nasjonale senter for forskning på vareproduksjon. Dessuten har vi et av Nordens fremste simuleringsmiljøer med relevans for helsetjenesten i Senter for simulering og pasientsikkerhet, understreker Wroldsen.

Kandidat fra NTNU skiller seg ut

NOKUT sin årlige Studentundersøkelsene viser at studentene som har obligatorisk praksis som del av sitt studieprogram er svært fornøyde og NTNUs Kandidatundersøkelse viser at ni av ti av studentene som har hatt obligatorisk faglig praksis mener praksisen er nyttig eller svært nyttig.

– På grunn av vår unike sammensetting skiller en kandidat fra NTNU seg fra andre kandidater. De kan samhandling, og de har verktøy og metoder til å møte fremtidens behov. Studentene våre på Gjøvik skal møte et faglig utfordrende og samtidig godt og inkluderende læringsmiljø. Vi vet at attraktiviteten til studier og et studiested ikke bare kommer an på det faglige nivået, men også på trivsel og samarbeid. Derfor skal vi vektlegge det gode samarbeidet vi har i regionen enda mer i kampen om de beste studentene, og gjøre Gjøvik og Innlandet til et enda mer attraktivt studiested. Det er mange som snakker om at Innlandet mangler et universitet, og det stemmer jo ikke. Innlandet har et veldig sterkt universitet i NTNU på Gjøvik, avslutter Wroldsen.

NTNU i Gjøvik tilbyr flere spennende studieprogram!

Av Tom Backe

Next article