Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Et nasjonalt løft for en trygg digital hverdag
Cybersikkerhet

Et nasjonalt løft for en trygg digital hverdag

Dame på laptop
Dame på laptop
Foto: Unsplash

NorSIS er en del av regjeringens helhetlige satsing på informasjonssikkerhet i Norge. Målgruppen for NorSIS’ aktivitet er norske virksomheter i privat og offentlig sektor.

NorSIS skal så langt som mulig også imøtekomme innbyggernes behov, og alle samfunnsgrupper skal kunne dra nytte av NorSIS tjenester. NorSIS skal opptre som en nøytral informasjonssikkerhetsinstans, og skal samarbeide med virksomheter for gjennomføring av informasjonssikkerhetstiltak.

Hensikten med kampanjen er at alle virksomheter gjennomfører opplæring i informasjonssikkerhet for sine ansatte i oktober.

I vår stadig mer digitale hverdag er alle virksomheter et mål for cyberkriminalitet. Det nytter ikke å tenke «dette rammer ikke oss». Nettverkene vi jobber i og med utvides stadig. Hvis vi ikke sikrer informasjonen og måten vi håndterer den, kan vi bli en vei inn til å nå våre leverandører eller kunder. God informasjonssikring er derfor helt essensielt for å både bevare vår tillit som leverandør, produsent, tjenestetilbyder, premissgiver eller serviceleverandør. På den måten vil god informasjonssikkerhet bidra til økt verdiskapning og velferd.

NorSIS har arrangert Nasjonal Sikkerhetsmåned i oktober hvert år siden 2011. Siden 2012 har vi samarbeidet med ENISA, som er EU sitt informasjonssikkerhetsorgan. ENISA er koordinator for den europeiske sikkerhetskampanjen som medlemslandene i EU deltar i. 

Ta del i opplæring i oktober

Hvert år utarbeider NorSIS, sammen med en rekke samarbeidspartnere en opplæringspakke i informasjonssikkerhet. Denne er spesielt rettet mot ansatte i små- og mellomstore bedrifter. Den skal hjelpe daglig leder eller sikkerhetsansvarlig å skape bevissthet om informasjonssikkerhet i egen virksomhet. Virksomheter med 20 ansatte eller færre mottar gratis opplæringsmateriell til sin virksomhet. De ansatte kan få tilsendt e-læring. Hver leksjon tar ikke tar mange minuttene å gjennomføre, men den ansatte får verdifull informasjon om hvordan beskytte virksomhetens og egen informasjon.

Mål for kampanjen er å bidra til å skape:

 1. Ansvarsbevisste virksomheter som forebygger datakriminalitet ved at:
 • de har ledere som forstår at de må håndtere cyberrisiko.
 • ledere fremmer god sikkerhetskultur.
 • ledre sørger for å sette av tid og ressurser til internopplæring av de ansatte.
 • alle i virksomheten erkjenner at egen adferd er avgjørende for å bidra til å sikre virksomhetens digitale verdier.
 • de ansatte oppfordres til å varsle dersom de opplever cybertrusler, hendelser eller gjør feil.

2. Reflekterte digitale innbyggere som har:

 • kjennskap til at cybertrusseler kan ramme oss alle.
 • ønske om, og vilje til å tilegne seg ny kunnskap om hvordan de selv kan bidra til å få en tryggere digital hverdag.
 • kunnskap om trygg adferd på nettet.
 • lav terskel for å søke kunnskap eller hjelp dersom de utsettes for datakriminalitet eller forsøk på dette.

3. Et motstandsdyktig samfunn som:

 • er rustet til å håndtere den økende datakriminaliteten, hendelser og cyberangrep.
 • har god kunnskap om hvordan datakriminalitet påvirker verdiskapning.
 • har kjennskap til myndighetens arbeid for å redusere datakriminaliteten og hva det betyr for den enkelte av oss.

Opplæring kan bestilles hos NorSIS.

Next article