Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Eksport og grønn industri i Innlandet
Vekst i Innlandet

Eksport og grønn industri i Innlandet

Regiondirektør NHO Innlandet, Jon Kristiansen. Foto: RicardoPhoto

Norge og Innlandet er i en klimaomstilling. En nødvendig omstilling for fremtiden. Vi er også avhengige av eksport, og når vi skal konkurrere globalt med klimavennlige produkter, må vi se til de solide miljøene vi kan bygge videre på.

Statsbudsjettet i sin helhet vil på sin side debatteres og voteres over i Stortinget i løpet av desember. Hardt prøvede bedrifter i Innlandet opplever nå det største kostnadssjokket på over 40 år.

Det de trenger aller mest, er et velfungerende fastprismarked på strøm som ivaretar Norges konkurransefortrinn. Videre en mer offensiv tilnærming til økt produksjon av kraft, i betydningen utbygging av mer vind, både på land og til havs, mer vannkraft og andre energiformer. Myndighetene må raskt åpne for mer produksjon, og sikre raskere saksbehandling av søknader til bygging av ny grønn kraft.

Flere bein å stå på

Innlandet trenger flere jobber i privat sektor, vi trenger flere investeringer i privat sektor, og vi trenger en forutsigbar og bedriftsvennlig politikk for å få det til.

Omlag 40 prosent av norsk eksport er tilknyttet olje- og gass, mens fiskerinæringen som nest største eksportnæring utgjør rundt ti prosent. Begge næringene er enormt viktige for landet, men størrelsesforholdene tilsier også en sårbarhet. For å sikre en sterk økonomi trenger vi flere bein å stå på, og industriproduksjonen vår henter alt hjem store verdier.

Innlandet har utviklet verdensledende produksjons- og kompetansemiljøer. Dette skyldes god organisering og velfungerende strukturer for innovasjon og kommersialisering. Flere industriklynger, blant annet Raufossklynga og 7-sterke, samler industri med bedrifter i toppklasse. Her finner vi bedrifter som er langt fremme i utvikling av kompetanse som vil være helt avgjørende fremover, enten det dreier seg om LEAN og digitalisert produksjon, bærekraftig materialbruk eller utvikling av komponenter og utstyr til grønnere produkter.

Hele Norge eksporterer

For å skape verdier og lønnsomme jobber i hele landet har regjeringen lansert eksportreformen Hele Norge eksporterer. Nasjonalt eksportråd gir råd og innspill til næringsministeren og utformer forslag til større strategiske eksportsatsinger. Næringslivet inviteres nå til å komme med innspill til de neste satsingene. Dette er en åpen innspillsrunde, ikke en søknadsprosess, hvor bedrifter, konsortier, organisasjoner og miljø tilknyttet næringslivet kan spille inn forslag til satsinger fra næringskjede-/næringsnivå opp til store internasjonale prosjekter.

Innspillene vil inngå i grunnlaget for å identifisere et utvalg mulige satsingsområder, og Nasjonalt Eksportråd vil gi sin anbefaling til næringsministeren for endelig beslutning. Her kan Innlandet gjøre en forskjell.

Her kan klyngene, som er verdensledende, bidra med å dele hvordan de jobber og hva de har gjort som har skapt suksess. Målet er at Innlandet skal videreutvikle en offensiv industrisatsing som skaper grønne arbeidsplasser og sikrer velferden. Her setter vi store industrielle ambisjoner. På tre områder har Innlandet særlige fortrinn: naturressurser, teknologi og kompetanse. Dette kan og må vi utnytte til det fulle.

For å øke takten innen eksport og grønn industri i Innlandet trenger vi målrettet politikk. Bedriftene våre trenger at politikerne legger til rette. Bedriftene våre har behov for EØS-avtalen, vi trenger rett og god kompetanse og vi trenger god infrastruktur. Med riktig politikk og økonomisk vilje har vi nå mulighet til å bruke den unike norske kunnskapen til å bygge klimavennlig industri og gripe mulighetene i den globale omstillingen. Men da må vi spille hverandre gode og jobbe på tvers. Og rammevilkårene må være optimale.

NHO Innlandet består av 2300 medlemsbedrifter fordelt i ulike bransjer.

Les mer på nho.no

Av: Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet

Next article