Home » Vekst i Innlandet » Ekspertene svarer: Når bør egentlig bedrifter få juridisk assistanse?
Vekst i Innlandet

Ekspertene svarer: Når bør egentlig bedrifter få juridisk assistanse?

Foto: Pexels

I hvilke tilfeller er det lurt av en bedrift å få hjelp av en advokat? Og hva er den vanligste fellen næringslivet går i der de trenger hjelp til en advokat i etterkant? Vi har spurt tre advokater.


Trude Aspelund Strand

Advokat, Advokat- firmaet Johnsrud & Co AS

I hvilke tilfeller er det lurt for bedrifter å få hjelp av en advokat?

I mange situasjoner kan det være lurt å kontakte advokat tidlig. For eksempel ved oppstart av nye virksomheter hvor det foreligger offentlige reguleringer eller ufravikelige regler man må tilpasse seg. Det kan ellers generelt være fornuftig å søke bistand ved for eksempel utforming av avtaletekster, ved kontraktsforhandlinger, ved inngåelse av arbeidsavtaler eller i forkant av oppsigelsesprosesser hvor det er lett å trå feil. Også ved problemstillinger knyttet til utleieforhold, enten det er inngåelse av leieavtaler eller oppsigelser, kan det være lurt å få kvalitetssikret at prosessene går riktig for seg. I slike faser kan en advokat bistå med rådgivning og med å forebygge konflikter.

Hva er den vanligste fellen som næringslivet går i, der de trenger hjelp til en advokat i etterkant?

Det kan være at man har inngått en ufordelaktig avtale man vil ut av på enklest og rimeligst mulig måte, og hvor problemet hadde vært unngått hvis man hadde søkt bistand før avtaleinngåelsen. En annen vanlig «felle» i mindre virksomheter er at man trår feil i henhold til formkrav og prosess ved oppsigelser av ansatte. Dette kan også gjelde oppsigelse av husleieforhold. Hvis skaden da først er gjort må man gjerne starte prosessen på nytt for å komme på rett spor igjen. Et annet eksempel er at man gjør ting på en måte som utløser unødvendig mye skatt. Og da er det ofte for sent å gjøre det om etterpå. Det vil generelt sett ofte være mer lønnsomt å kontakte advokat før en konflikt oppstår og saken fortsatt kan løses, og hvor man har bedre muligheter til å påvirke situasjonen og oppnå en best mulig løsning for klienten, enn etterpå.

Hva er ditt beste råd til næringslivet i Innlandet?

Når det gjelder advokatbruk, er det klare rådet å sjekke tidlig om man bør be om bistand. Det koster lite eller ingenting å gjøre en kort behovsavklaring med en advokat i forkant, og som antydet ovenfor er det alltid billigere å forebygge enn å rydde opp.

Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS er samlet ni advokater med bred juridisk erfaring og med nødvendig spisskompetanse innenfor særlig forretningsjuss, fast eiendom og landbruk.

Aslak Runde

Advokat, Advokatfirmaet Thallaug

I hvilke tilfeller er det lurt for bedrifter å få hjelp av en advokat?

Vi opplever ofte at bedriftene venter for lenge med å kontakte advokat. Mange tvister kunne vært unngått dersom bedriften hadde investert noen advokattimer i en tidlig fase, for eksempel til å kvalitetssikre avtalen eller til å forhandle før posisjonene har blitt fastlåst. Det kan ligge betydelig konfliktforebygging og stor merverdi i et par timers innledende rådgivning.

Hva er den vanligste fellen som næringslivet går i, der de trenger hjelp til en advokat i etterkant?

Det er bare noen ytterst få saker som trenger slik spisskompetanse at det er nødvendig å søke råd hos de mest spesialiserte firmaene. Saker pådras nok derfor i en del tilfeller unødig høye advokatkostnader uten at kvaliteten nødvendigvis blir bedre. Jussen lever for øvrig sjelden i et vakuum. God rådgivning krever ofte et helhetssyn på bedriften som ikke uten videre kan kjøpes hos andre enn den faste og lokale advokatforbindelsen. Når det først blir tvist, er saken for øvrig sjelden helt opplagt, og det er langt fra alltid at bedriftene er tjent med å stå steilt på prinsipper. Advokater som har en helhetlig tilnærming, og som vet å gi råd om når en sak bør gå til doms og på hvilket nivå den eventuelt bør forlikes, vil over tid være kostnadsbesparende for bedriften. Her er nok næringslivet etter min erfaring likevel mer rasjonelle enn andre klienttyper.

Hva er ditt beste råd til næringslivet i Innlandet?

Innlandet har en rekke svært kompetente kompetansemiljøer som bør benyttes i større utstrekning enn i dag. Lokalkunnskap og kjennskap til «Innledingen» gir dessuten en merverdi som ikke skal undervurderes. Det å drive innovasjon i egne bedrifter er også viktig. Det er her den største nyskapningen foregår, også på Innlandet. Mitt inntrykk er at dette ofte blir undervurdert i bedriftenes strategiprosesser med videre. 

Advokatfirmaet Thallaug ANS er et av de største advokatfirmaene på Innlandet. Thallaug ble etablert i 1919 og består i dag av 19 medarbeidere.

Richard Søfteland Jensen

Advokat, Alver Advokatfirma

I hvilke tilfeller er det lurt for bedrifter å få hjelp av en advokat?

Vår erfaring er at bedrifter ofte kontakter advokat for sent, og først når en konflikt (tvist) har oppstått. Det blir ofte mer kostbart og utfallet kan være mer usikkert. Det er derfor lurt å søke advokatbistand før problemet oppstår, og før det oppstår en tvist. Det er langt mindre belastende, og betydelig billigere for en virksomhet å få bistand i forkant, og dermed redusere risikoen for å havne i tid- og kostnadskrevende rettsprosesser.

Det vil særlig være fornuftig å involvere advokat ved forhandlinger/avtaleinngåelser, og større endringer i virksomheten, som for eksempel omorganiseringer, generasjonsskifter, transaksjoner, samt forhold vedrørende ansatte i form av advarsler, oppsigelse/avskjed, nedbemanning, konflikter på arbeidsplassen og så videre. Advokatbistand bidrar da til verdiskapning i virksomheten. Er det først oppstått en tvist, vil bistand fra advokat ofte være fornuftig, og i mange tilfeller helt nødvendig for å unngå at tvisten eskalerer, eller for å bistå i en rettslig prosess.

Hva er den vanligste fellen som næringslivet går i, der de trenger hjelp fra advokat i etterkant?

Den vanligste feilen er at man venter for lenge med å kontakte advokat. Ikke sjelden inngås det avtaler, gjennomføres endringsprosesser og gjøres forsøk på å løse problemer uten bistand fra advokat, ofte begrunnet med at dette er billigere for bedriften. Vår erfaring er at det ofte er motsatt. Ved å involvere advokat tidlig kan man redusere risiko for ugunstige/risikofylte avtaler, unngå feil i endringsprosesser, og forhåpentligvis oppnå at man får løst tvister så tidlig som mulig.

Hva er ditt beste råd til næringslivet i Innlandet?

Mitt beste råd er å søke råd i tide. Ikke vent til tvisten er et faktum. Det å ha en fast advokatforbindelse som kjenner virksomheten og ledelsen, senker terskelen for å involvere advokaten i den løpende driften, som igjen kan lede til redusert risiko for feil og at man havner ressurskrevende prosesser.

Alver Advokatfirma har som hovedmål å gi våre kunder effektiv og inkluderende advokatbistand av høy kvalitet.

Tore Jetmundsen Rundedal

Advokat, Advokatfirmaet Mageli

I hvilke tilfeller er det lurt for bedrifter å få hjelp av en advokat?

De fleste bedrifter er jevnlig i situasjoner hvor rettigheter og forpliktelser knyttet til en kontrakt eller et regelverk må vurderes. Dette er en del av hverdagen i næringslivet. Virksomhetsledere tar beslutninger med ulik grad av kommersiell og rettslig risiko. Noen ganger er beslutningsgrunnlaget godt, andre ganger er det tynnere. Kontrakten kan for eksempel være uklar, eller regelverket uvanlig komplisert. I disse tilfellene er det nyttig å innhente råd fra advokat. Advokater kan som regel lite om de operasjonelle sidene ved app-utvikling og møbelproduksjon, men vi kan mye om bortgjemte forskrifter og rettspraksis som utviklingsselskapet og møbelprodusenten vil kunne dra nytte av.

Hva er den vanligste fellen som næringslivet går i, der de trenger hjelp til en advokat i etterkant?

En del ganger oppstår det problemer fordi det er innhentet juridisk bistand for sent. En uenighet med en leverandør kan for eksempel ha utviklet seg til en tvist som kunne vært unngått dersom bedriften i en tidlig fase hadde fått rådgivning. Et juridisk råd kan hjelpe bedriften med å posisjonere seg ut fra hvor sterk eller svak en bestemt rettighet eller forpliktelse er. Også ved utforming av kontrakter er det lurt å kontakte advokat tidlig. Ofte blir resultatet bedre for bedriften dersom advokaten får anledning til å utarbeide eller påvirke innholdet i kontrakten fra begynnelse til slutt. I tillegg er det ikke slik at en avtale automatisk blir mer omfangsrik idet en advokat kobles på. En god advokat vil være opptatt av at avtalen skal være presis, strukturert og i tråd med partenes intensjoner.

Hva er ditt beste råd til næringslivet i Innlandet?

Næringslivet i Norge må i dag forholde seg til langt flere regelverk enn for bare ti år siden. Det har skjedd en omfattende rettsliggjøring av samfunnet som også treffer virksomhetene til små og mellomstore bedrifter. Det kan være krevende å holde seg oppdatert på nye lover, forskrifter og relevante avgjørelser, og ikke alle er like tilgjengelige. Mange bedrifter er medlemmer av bransjeorganisasjoner som er veldig flinke til å formidle nyheter om regelverksendringer, og mange bedrifter har egne, dyktige folk med «compliance»-ansvar. Vårt beste råd til næringslivet er: Ha gode rutiner for regelverksetterlevelse, og benytt deg av mulighetene til å få hjelp dersom du henger etter.

Advokatfirmaet Mageli er et full- service advokatfirma med kontorer i Hamar, Lillestrøm og Oslo.

Mauritz Aarskog

Advokat, Østby Aarskog Advokatfirma

I hvilke tilfeller er det lurt for bedrifter å få hjelp av en advokat?

Samfunnet, og næringslivet, blir stadig med komplekst og gjennomregulert. Etter min mening har alle bedrifter av en viss størrelse behov for juridisk bistand hva gjelder løpende rådgivning og dels, etter behov, tvisteløsning. Som hovedregel mener jeg det er klokere og billigere å konferere med advokat i forkant og underveis, enn i etterkant, av oppståtte situasjoner som reiser rettslige spørsmål.

Hva er den vanligste fellen som næringslivet går i, der de trenger hjelp til en advokat i etterkant?

Det er viktig å overholde frister og formkrav som følger av lovverket. Mange bedrifter kjenner ikke selv i detalj innholdet i slike regler. Brudd på frister og formkrav kan bli dyrt. Det gjelder typisk i reklamasjons- og pengekravsaker, samt oppsigelsessaker.

Hva er ditt beste råd til næringslivet i Innlandet?

Dersom det er riktig som mange spår, at det nå vil komme en «grønn» bølge, så ligger det an til en oppsving for næringslivet i Innlandet. I en slik situasjon vil mitt råd være å forsøke å tenke nytt og innovativt uten å miste den «innlandske» nøkternheten. Et kompetent styre med variert bakgrunn og erfaring kan være et godt utgangspunkt.

Vi driver virksomhet fra kontor på Hamar med oppdrag over store deler av landet. Enkelte av oppdragene har også internasjonale sider.

Lars Braastad

Advokat, Advokatfirma Lohne Krokeide

I hvilke tilfeller er det lurt for bedrifter å få hjelp fra en advokat?

Vår erfaring er at bedrifter ofte kan ha nytte av å bruke advokat i mange forskjellige situasjoner. Det vil være en fordel for bedriften å involvere advokat så tidlig som mulig i en prosess. Hvis man for eksempel har problemer med en ansatt og vurderer oppsigelse, eller har planer om å nedbemanne, vil det være lurt å kontakte advokat tidlig. På den måten kan bedriften unngå å gjøre feil som kan være kostbare å rette opp senere. En stor del av den bistanden vi yter til næringslivet er rådgivning, for eksempel i forbindelse med inngåelse av kontrakter eller i forhandlinger. Når det har oppstått en tvist bør man ta kontakt med advokat. Mange tvister oppstår i bransjer som tilbyr tjenester, for eksempel håndverkertjenester. Vi opplever det som en fordel å kjenne bedriften godt i slike saker, og derfor kan det være lurt å opprette kontakt med oss før tvistene oppstår. Det kan også være nyttig å få hjelp i spørsmål om fast eiendom, og noen bedrifter ønsker å tilby advokatbistand til ansatte i forskjellige personlige forhold som for eksempel saker om førerkort eller samlivsbrudd.

Hva er den vanligste fellen som næringslivet går i, der de trenger hjelp til en advokat i etterkant?

I næringslivet er det mange avgjørelser som skal tas raskt, og da er det viktig å være trygg på at man gjør det riktig. Hvis man for eksempel gjør en feil når man skal si opp en ansatt, kan det vise seg å bli dyrt for bedriften. Selv enkle formfeil kan få store konsekvenser. Det samme gjelder i andre situasjoner hvor det er uenighet om en tjeneste eller en avtale. Ta kontakt så tidlig som mulig!

Ellers er nok den vanligste feilen som får konsekvenser manglende skriftlighet eller uklare avtaler. En håndverkerbedrift bør ha avtalene i orden helt fra begynnelsen av oppdraget, og må passe på å følge opp endringer og ting som oppstår underveis skriftlig for å kunne dokumentere det som har skjedd. Dårlige eller mangelfulle avtaler kan være et problem på for alle typer bedrifter.

​Hva er ditt beste råd til næringslivet i Innlandet?

Som næringsdrivende er dere spesialister på det området dere driver med. Vårt råd er å konsentrere seg om det dere er best på, og heller få hjelp fra advokat til å bistå dere med det vi er best på.

Advokatfirma Lohne Krokeide tilbyr juridiske tjenester innenfor de fleste rettsområder til bedrifter og næringsdrivende, kommuner, domstoler og privatpersoner.

Neste artikkel